Sluiten

Openbare besluitenlijst 2 december 2014

Etiënne Homs

Nota van uitgangspunten t.b.v. op te stellen notitie woonwagenbeleid

Het college heeft besloten om de gevoelens van de gemeenteraad te peilen over de nota van uitgangspunten ten behoeve van een op te stellen notitie woonwagenbeleid. Aanleiding hiervoor is een tweetal moties die door de gemeenteraad is aangenomen over de ontwikkeling en het beheer van de woonwagenlocaties. In de moties wordt het college opgeroepen om te komen tot een nieuw woonwagenbeleid en tot opname van nieuwe woonwagen locaties/standplaatsen en bij de herziening van bestaande bestemmingsplannen te komen tot uitbreiding en herinrichting van bestaande woonwagenlocaties. Als de raad instemt met de uitgangspunten zullen deze de basis vormen van de notitie Woonwagenbeleid die vervolgens in maart 2015 aan de raad zal worden voorgelegd.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden

Regionaal kompas 2015-2020

Het college heeft besloten om het Regionaal Kompas 2015-2020 vast te stellen. In dit document staat omschreven hoe het bestaande vangnet voor kwetsbare mensen in de aanstaande jaren wordt versterkt. Het vangnet is noodzakelijk als om diverse redenen iemand zichzelf niet kan redden en vanwege zijn situatie ook niet terecht kan bij reguliere hulp/zorgverlening. Voorbeelden van kwetsbare mensen zijn daklozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen. Het vangnet staat centraal in de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Sociaal Domein. Gemeente Bergen op Zoom is als centrumgemeente verantwoordelijk om een goed vangnet voor kwetsbare mensen te organiseren. De uitvoering van het Regionaal Kompas gebeurt in nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten: Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht en met alle betrokken partijen waaronder: Novadic Kentron, GGZ WNB, Traverse, Juzt, het Zorg- en Veiligheidshuis, woningcorporaties en de poltie.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Principeverzoeken vestiging restaurants

Het college heeft twee verzoeken voor de vestiging van een restaurant in het centrum van Bergen op Zoom afgewezen omdat ze niet passen binnen het geldende bestemmingsplan. Het ging om een restaurant met afhaal- en bezorgservice aan de Steenbergsestraat danwel Kortemeestraat en een restaurant in een pand aan de Huijbergsestraat. Het college wil bij de heroverweging van het beleid t.a.v. de binnenstad aandacht besteden aan de vestigingsmogelijkheden van horeca en dan met name restaurants.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Patrick van der Velden

Geluidsisolatie Lagemetenweg

Het college heeft besloten om geluidsisolatie aan te brengen bij een pand aan de Lagemetenweg als gevolg van het Tracébesluit A4 Dinteloord-Bergen op Zoom. De maatregelen worden genomen op kosten van Rijkswaterstaat. De eigenaar van deze woning wordt hierover geïnformeerd.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Principeverzoek bestemmingswijziging pand aan Zandstraat

Burgemeester en wethouders hebben in principe de bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging van Detailhandel naar Wonen met de aanduiding ‘gemengde doeleinden’ voor het pand aan de Zandstraat.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Herijking sportsubsidies

Het college heeft ingestemd met de nieuwe systematiek voor sportsubsidies waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 1) een basissubsidie voor de sportverenigingen en 2) een stimuleringssubsidie voor sportverenigingen en andere organisaties.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Samenwerkingsovereenkomst inzake ontwikkeling realisering NME-centrum ‘Natuurpodium’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Stichting NJHC Beheer ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van een Natuur Milieu Educatiecentrum op het terrein van Stayokay aan de Boslustweg. Het centrum, dat de naam Natuurpodium Brabantse Wal krijgt, wordt gerealiseerd in het nieuwe hoofdgebouw van het hostel. Het Natuurpodium gaat onder meer beschikken over een expositieruimte, een auditorium, een workshopruimte, een vergaderruimte en een daklandschap.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Verantwoordingsrapportage 2014 Samen Investeren

Het college heeft kennisgenomen van de eindverantwoording voor de provincie over ‘Samen Investeren; Fysieke aanpak drugsoverlast’. De eindrapportage wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Patrick van der Velden

Collectieve Ziektekostenverzekering Minima 2015

Het college heeft ingestemd met het inzetten van het beschikbare budget voor het leveren van (financieel) maatwerk onder de Wmo voor een uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima van de ISD Brabantse Wal.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Uitgelicht

Zoeken