Sluiten

Openbare Besluitenlijst 9 december 2014

Etiënne Homs

Informatiebrief oktober 2014 Omgevingsdienst (OMWB)

Het college heeft kennis genomen van de informatiebrief van de Omgevingsdienst (OMWB) waarin is weergegeven welke onderwerpen zijn behandeld en welke besluiten zijn genomen in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst d.d. 30 oktober 2014.
Het college heeft ook kennis genomen van een onderzoek van de OMWB naar de mogelijkheid om te komen tot een intentievergunning in specifieke gevallen en de ondersteuning bij dat onderzoek vanuit de gemeente Bergen op Zoom. Het college informeert de raad via de dagmail.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Opleggen last onder dwangsom illegale terrasafscheiding

Het college gaat de eigenaar van een horecainrichting aan de Antwerpsestraatweg een last onder dwangsom opleggen wegens de bouw van een illegale terrasafscheiding.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Handhavend optreden tegen illegale verhuur

Het college heeft een eigenaar van een woning aan de Halsterseweg in Halsteren een last onder dwangsom opgelegd wegens verhuur van woonruimtes zonder ventilatie en zonder daglichtvoorzieningen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verlening eenmalige subsidie aan MEE West-Brabant

Het college heeft besloten aan MEE West-Brabant ten behoeve van (onafhankelijke) cliëntondersteuning en Integrale vroeghulp (IVH) voor 2015 een eenmalige subsidie verleend van € 671.834,-.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Vaststelling 4de wijzigingsplan en 12de uitwerkingsplan bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het 4de wijzigingsplan en het 12de uitwerkingsplan bestemmingsplan ‘Zuidelijke Stadsrand’ ongewijzigd vast te stellen. De ingediende zienswijze tegen het ontwerp heeft niet geleid tot een aanpassing van de plannen. De plannen maken de realisatie van een supermarkt met ruime parkeervoorziening in het gebied op de hoe Laan van Borgvliet – Markiezaatsweg, direct ten zuiden van Hof van de Paltz, planologisch mogelijk. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens om de voorzieningenstructuur (dagelijkse detailhandel/supermarkt) binnen de zuidelijke stadsrand te versterken voor zowel de inwoners in de Markiezaten als in Nieuw-Borgvliet/Langeweg. De ontwikkeling van de voorzieningenlocatie draagt zo bij aan het versterken van de ruimtelijk-functionele structuur en maatschappelijke samenhang tussen de verschillende woonbuurten.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Sneeuw- en Gladheidsbestrijdingsplan 2014-2015

Het college van B&W heeft het Gladheidsbestrijdingsplan 2014-2015 vastgesteld. De gemeente heeft als wegbeheerder de taak dat het de weggebruiker duidelijk is wat wel en wat niet wordt gedaan om de gladheid te bestrijden.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Verlenging indieningstermijn vergunningsaanvraag 

Met toepassing van een artikel uit de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (APV), heeft de burgemeester grote evenementen/organisaties aangewezen waar de indieningstermijn voor het aanvragen van de vergunning wordt verlengd tot acht weken voor het tijdstip waarop zij de vergunning nodig hebben.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Jongeren op Gezond Gewicht

Het college stemt in met de keuze voor de Jongeren Op Gezond Gewicht aanpak (JOGG-aanpak) bij de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren. Het college committeert zich aan de uitgangspunten van JOGG-aanpak, te weten een breed politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijke begeleiding en evaluatie en verbinding preventie en zorg.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013

Het college is op grond van de Wmo verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Onlangs is het onderzoek 2013 afgerond. Hierbij zijn telefonische enquêtes afgenomen bij 108 personen die een ‘keukentafelgesprek’ hebben gevoerd met de gemeente. De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat men het gevoel heeft dat er in de volle breedte naar de hulpvraag en de situatie van de cliënt en zijn netwerk wordt gekeken. Ook herkent men zich in aangedragen en gevonden oplossingen voor wmo-voorzieningen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Verlening subsidie 2015 aan Traverse

Het college heeft besloten aan Traverse voor Algemeen Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden werk voor het jaar 2015 een jaarlijkse subsidie te verlenen van € 801.372,-.
Ook is een aanvraag ingediend voor het Eropaf-team en voor trainingen. De aanvraag voor het Eropaf-Team wordt niet gehonoreerd omdat die gezien wordt als een nieuwe manier van werken en  gerealiseerd zou moeten worden binnen het huidige budget. Voor de uitvoering van diverse trainingen die in samenwerking met de JOOP-organisaties zullen worden uitgevoerd ontvangt Traverse een subsidie van € 19.261,-.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Transitie Jeugdzorg: Vorming en uitwerking van Veilig

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda voor de realisatie van de wettelijke taak Veilig Thuis in het kader van het nieuwe jeugdstelsel Zorg voor de Jeugd West-Brabant West. Veilig Thuis zal organisatorisch worden aangehaakt bij Stichting Maatschappelijke opvang Breda. Veilig Thuis betreft een samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld en heeft daarmee een zogenaamde toegangstaak voor casussen waarin sprake is van een zorgmelding en/of van een onveilige situatie.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

 

Uitgelicht

Zoeken