Sluiten

Openbare besluitenlijst 23 september 2014

Roks, M.

Principeverzoek splitsen pand Prins Bernhardlaan

Het college verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan de renovatie en verbouwing van het pand Prins Bernhardlaan 100. De nieuwe eigenaar wil het pand splitsen in twee appartementen (een boven- en een benedenwoning).
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beleidsplan 2015-2018 van politie eenheid Zeeland-West-Brabant

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het Regionaal Beleidsplan 2015-2018. Dat staat te lezen in de raadsmededeling die het college hierover naar de gemeenteraad stuurt. In de Politiewet 2012 is vastgelegd dat per regionale eenheid een beleidsplan moet worden vastgesteld. De looptijd van het huidige Regionaal Beleidsplan verstrijkt aan het einde van dit jaar. Vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten hebben opdracht van het Veiligheidscollege (bestaande uit de 39 burgemeesters uit de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant, de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie) een Regionaal Beleidsplan 2015-2018 op te stellen. De voorgestelde veiligheidsthema’s en prioriteiten sluiten goed aan bij de Bergse ‘Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016’ en de actuele ontwikkelingen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Aanpassing legesverordening 2015 kosteloze huwelijken/partnerschappen

Het college gaat de gemeenteraad via een aanpassing in de legesverordening voorstellen om het aantal huwelijksvoltrekkingen waarvoor niet betaald hoeft te worden te beperken. Dat wil de gemeente doen door het tijdsbestek waarin de huwelijken worden voltrokken terug te brengen tot een kwartier per huwelijk. Daarnaast vindt er een verdere versobering van de ceremonie plaats.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Burgerinitiatief tijdelijke invulling voormalige brandweerkazerne

Het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Westersingel/Van Konijnenburgweg wordt tijdelijk een bloementuin. Dat is althans het plan van een van de indieners van ideeën voor een tijdelijke invulling van het terrein. Het college heeft besloten dat dit plan de meeste kans van slagen heeft. Na een oproep om burgerinitiatieven voor invulling van dit terrein zijn bij de gemeente 9 initiatieven binnen gekomen. Vijf van de ingezonden initiatieven voldeden niet aan de eis dat alle kosten gedragen moesten worden door de initiatiefnemer(s). Op basis van overwegingen vanuit stedenbouw, geluid, verkeersveiligheid en precedentwerking heeft het college uit de vier overige initiatieven de voorkeur gegeven aan het plan om het terrein om te vormen tot een tijdelijk ‘stadspark’ of ‘wilde bloementuin’. Met de overige initiatiefnemers zullen gesprekken worden gevoerd over de keuze voor dit plan.  
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ton Linssen

Reconstructie tunnelentree Stationsplein

In het voorjaar van 2015 zal een start gemaakt worden met de reconstructie van de tunnelentree bij het NS-station in Bergen op Zoom. Het college heeft deze week hierover een besluit genomen.  Uiteindelijk is de verwachting dat de gemeente 6 ton bijdraagt omdat er bijdragen zijn toegezegd door Provincie en ProRail.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ton Linssen

Herziening financiële verordening

Het college van B&W heeft ingestemd met het procesvoorstel voor herziening van de financiële verordening in samenspraak met de auditcommissie.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op 2 Wobverzoeken

Het college heeft besloten om 2 verzoeken van een inwoner van Bergen op Zoom in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur te beantwoorden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Voorzieningenlocatie Zuidelijke Stadsrand (Laan van Borgvliet)

Het college heeft ingestemd met de verkoop van een perceel aan de Laan van Borgvliet waarmee de realisatie van een service supermarkt (Lidl) mogelijk wordt gemaakt. Hiermee komt zicht op versterking van het voorzieningenniveau binnen de wijken Nieuw-Borgvliet/Langeweg. Het college heeft tevens ingestemd met het opstarten van de daarvoor benodigde planologische procedures. De inpassing van de betreffende supermarkt is mogelijk op basis van de wijziging- en uitwerkingsregels in het vigerende bestemmingsplan ‘Zuidelijke stadsrand (Augustapolder)’.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad Coppens en Patrick van der Velden 

Collegeprogramma 2014-2018

Het college biedt de gemeenteraad het Collegeprogramma 2014-2018 aan. Dit collegeprogramma is een uitwerking van de politieke afspraken uit het Coalitieakkoord ‘Merck toch hoe Sterck’ en is mede gebaseerd op het vastgestelde raadsprogramma. Het collegeprogramma vormt het beleidskader voor deze bestuursperiode en beschrijft wat het college wil bereiken en wat daarvoor gedaan moet worden. De uitwerking gebeurt in afzonderlijke beleidsnota’s, uitvoeringsprogramma’s en projecten. De meerjarenbegroting 2015-2018 wordt tegelijkertijd met het Collegeprogramma aangeboden en is te beschouwen als het fianciële kader voor de komende 4 jaar.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Tweede Concernbericht 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het 2de Concernbericht 2014 en heeft het bericht ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het 2de Concernbericht 2014 blikt voorui naar het einde van het jaar. Daar waar nodig leidt dit tot financiële bijstelling van de begroting 2014.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Programmabegroting 2015 en Meerjarenprogrammabegroting 2016-2018

Het college heeft de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenprogrammabegroting 2016-2018 vastgesteld en biedt deze aan de gemeenteraad aan. Het college vraagt de raad via een raadsvoorstel in te stemmen met de investeringsvoorstellen voor 2015 en vraagt tevens de jaarkredieten voor het grondbedrijf beschikbaar te stellen. Tenslotte vraagt het college aan de gemeenteraad om een machtiging voor het aantrekken van kortlopende leningen tot een bedrag van 23 miljoen euro en langlopende leningen voor maximaal 25 miljoen euro.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrief

Het college beantwoordt een raadsbrief van de fractie van de BSD over het onderhoud van de openbare ruimte
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken