Sluiten

Openbare Besluitenlijst 21 juli 2014

Splinter, F.

Actualisatie kermisbeleid

Door middel van een gevoelenspeilende raadsmededeling vraagt het college de gemeenteraad of een onderzoek mag worden ingesteld naar een andere organisatiewijze van de kermissen in de gemeente Bergen op zoom. De ontwikkeling van de kermissen (terugloop bezoekers en minder interesse bij kermisondernemers om in te schrijven voor kermissen in onze gemeente) vraagt om maatregelen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen           

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning

Het college heeft in overeenstemming met het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften besloten om de bezwaren die zijn ingediend tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisering van een joblodge voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Parallelweg 54, ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning in stand te laten.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen           

Bezwaarschrift niet-ontvankelijk

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft besloten om het bezwaarschrift waarbij het verzoek om terugbetaling van de eigen bijdrage voor een scootmobiel is geweigerd, niet-ontvankelijk te verklaren.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen           

Beleidsregels leerlingenvervoer

In mei van dit jaar heeft de gemeenteraad de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Bergen op Zoom 2014 vastgesteld. In de beleidsregels is uitgewerkt hoe deze verordening wordt uitgevoerd. De beleidsregels treden in werking per 1 augustus 2014.  
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks                 

Samenwerkingsovereenkomst en ambtsinstructie leerplicht

De leerplichtambtenaren en de medewerkers in de regio West Brabant West werken sinds 1 april 2014 samen in een netwerkorganisatie ten behoeve van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeenten, Openbaar Ministerie en politie zodat de leerplichtambtenaren met hun specifieke bevoegdheden als BOA in de gehele regio kunnen worden ingezet. Daarnaast is een regionale ambtsinstructie vastgesteld.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Ad Coppens                                                        

Doorontwikkeling binnenstadsmanagement

Het college heeft besloten dat in het proces van de doorontwikkeling van het binnenstadsmanagement een bemiddelaar wordt ingezet. Het gaat om de heer G. Verpaalen die in de maanden augustus en september gesprekken zal voeren met direct betrokken partijen.    
Tevens heeft het college besloten om met ingang van 2015 jaarlijks in de begroting een bedrag van € 93.000,- op te nemen voor evenementen binnenstad, waarvoor de aanvragen rechtstreeks bij de gemeente moeten worden ingediend.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen                  

Samenwerking VVV en gemeente Moerdijk

De gemeente Bergen op Zoom gaat contracten sluiten voor de samenwerking tussen VVV Brabantse Wal en gemeente Moerdijk, zodat de gemeente Moerdijk een VVV Informatiepunt in Willemstad kan openen. VVV Brabantse Wal ondersteunt met backofficetaken en kwaliteit van de hospitality. Het is de basis van vele andere projecten die ook samen opgepakt kunnen worden. Het verbinden van elkaars netwerk, kennis en andere middelen, zorgen voor vele samenwerkingsmogelijkheden. Zo zijn er nu al kansen voor Waterpoort, de West Brabantse Waterlinie, Nederlandse Vestingsteden en de Liberation Route.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen                    

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om 2 brieven van de BSD over Verlichting en verplaatsing van sociale onveiligheid en een brief over Nieuw-Borgvliet, een brief van de VVD-fractie over het Besluit experimenteren decentrale duurzame energieopwekking en een brief van het CDA over de uitbreiding van Rosada. 
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter, wethouders Ton Linssen, Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks 
Antwoord op brief van BSD over Verlichting en verplaatsing van sociale onveiligheid 
Antwoord op brief van BSD over Nieuw-Borgvliet
Antwoord op brief van de VVD-fractie over het Besluit experimenteren decentrale duurzame energieopwekking
Antwoord op brief van het CDA over de uitbreiding van Rosada

Uitvoering motie Kastanjelaan 65

Het college informeert de gemeenteraad via een brief over het proces en de uitkomst naar aanleiding van de ingediende motie voor de verdere ontwikkeling en gebruiksmogelijkheden van Kastanjelaan 65 (Action). Naar aanleiding van de motie zijn twee mogelijkheden onderzocht: 1) verwerving door Stadlander van het perceel en 2) het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan waarbij het huidige gebruik onder (anterieure) voorwaarden definitief wordt.
De eerste mogelijkheid heeft vooralsnog niet tot een oplossing geleid. Het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan is nader uitgewerkt, maar om het plan ook in procedure te brengen zal moeten worden voldaan aan de gemeentelijke parkeernorm. Vooralsnog is hiervoor nog geen definitieve oplossing gevonden. Overigens kan er op dit moment gewoon sprake zijn van detailhandel in het pand aan de Kastanjelaan 65. Er is in ieder geval een vergunning tot juni 2020.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen             

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’

Burgemeester en wethouders hebben van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een aanwijzing op het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ ontvangen. Daarin is bepaald dat enkele onderdelen van het plan niet in werking treden omdat er sprake is van strijdigheid met de Verordening ruimte. Het gaat in het bijzonder om de herbouw van een schuur aan de Burgemeester Elkhuizenlaan 59a, een extra woning op de hoek Steenbergseweg/De Mere en het toekennen van een bouwvlak voor de opslag van mest aan de Oude Beijmoerseweg 6. De raad krijgt hierover een raadsmededeling toegestuurd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken