Sluiten

Openbare Besluitenlijst 1 juli 2014

Roks, M.

Ontwerpbestemmingsplan Gageldonk-Oost

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Gageldonk-Oost 2013’ in procedure te brengen. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen. Ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Bewoners in en in de directe nabijheid van het plangebied worden vooraf per brief geïnformeerd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Herijking gemeentelijke beleidsregels braderieën

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregels Braderieën en Bijzondere Markten Bergen op Zoom 2014 herijkt en opnieuw vastgesteld. In januari van dit jaar werd de Beleidsregel ook al vastgesteld, maar inmiddels is er een aanvulling zodat ook buurtverenigingen ter bevordering van de saamhorigheid in de wijk en door scholen in het kader van schoolactiviteiten braderieën en markten kunnen blijven organiseren. Randvoorwaarde hierbij is wel dat deze markten geen commercieel karakter mogen hebben en worden georganiseerd door en met buurtbewoners of door scholen. Overigens hoeven voor deze markten geen leges te worden betaald.
Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en burgemeester Frank Petter

Transitie jeugdzorg

Alle 67 Brabantse gemeenten en Bureau Jeugdzorg hebben afspraken gemaakt over de overdracht van een deel van de taken van Bureau Jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Uitgangspunt is dat de overdracht, op 1 januari 2015, voor jeugdigen die jeugdzorg ontvangen, geruisloos verloopt.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Bijeenkomst jongerenhuisvesting

Het college informeert de gemeenteraad over de verplaatsing van de bijeenkomst over jongerenhuisvesting van juli naar augustus. De verplaatsing wordt onder andere veroorzaakt door een langere voorbereidingstijd en het feit dat belangrijke sleutelfiguren in juli niet aanwezig kunnen zijn. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal vragen van politieke fracties. Het gaat om een brief van de VVD over jongerenhuisvesting, drie brieven van de BSD over Attero, het Manifest Klimaatbestendige Stad en diverse aangelegenheden.
Antwoordbrief aan de VVd-fractie: jongerenhuisvesting
Antwoordbrief aan de BSD-fractie: Attero
Antwoordbrief aan de BSD-fractie: Manifest Klimaatbestendige Stad en diverse aangelegenheden
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken