Sluiten

Openbare Besluitenlijst 15 juli 2014

Splinter, F.

Bruikleenovereenkomst met stichting Bi-zone over sfeerverlichting           

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om met de Stichting Bi-zone centrum Bergen op Zoom, een bruikleenovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de sfeerverlichting in de binnenstad. De gemeente geeft de sfeerverlichting in bruikleen en draagt werkzaamheden gerelateerd aan de sfeerverlichting, over aan de stichting. Deze stichting draagt zorg voor het plaatsen, beheer en onderhoud van de sfeerverlichting.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter           

Realisatie parkeerterrein aan de Celebesstraat 6            

Het college heeft besloten in principe medewerking te willen verlenen aan het realiseren van een parkeerterrein op het perceel aan de Celebesstraat 6. Op het perceel bevindt zich op dit moment leegstaande bebouwing. Onderdeel van het plan is de sloop van bestaande opstallen. De initiatiefnemer wil vervolgens het terrein bruikbaar maken als parkeerterrein en dat tegen betaling beschikbaar stellen voor algemeen gebruik.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen          

Verzoek Leergeld voor een financiële bijdrage in de aanstelling van een coördinator            

Het college heeft besloten aan de Stichting Leergeld voor de aanstelling van een coördinator voor de periode van 12 maanden een bijdrage in de loonkosten te verstrekken. Leergeld ondersteunt al vele jaren de minder draagkrachtige gezinnen in de gemeente Bergen op Zoom. Sinds 2013 is daarbij de uitvoering van de Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gekomen, waarmee een steeds grotere claim op de vrijwilligers is ontstaan. De aanstelling van de coördinator is gelet op de toegenomen werkzaamheden onontbeerlijk.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen               

Regionaal Educatieve Agenda 2014-2017          

Het college van burgemeester en wethouders heeft de notitie Regionaal Educatieve Agenda 2014-2017 vastgesteld. 
De directe aanleiding voor het opzetten van een Regionaal Educatieve Agenda (REA) is de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014. Het nieuwe stelsel heeft tot doel zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan ieder kind, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. 
Omdat er steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten komen te liggen wordt het totale ondersteuningsaanbod in het sociaal domein opnieuw vormgegeven en vraagt dit ook het nodige als het gaat om de aansluiting tussen jeugdzorg en passend onderwijs.  
Deze notitie is tijdens een overleg tussen de wethouders van Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen en de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs van de Brabantse Wal gemeenten besproken. In de notitie is een aantal thema’s benoemd die gaan over de relatie tussen gemeente en onderwijs die de komende jaren verder uitgewerkt moeten worden.
Aan uitwerking van de thema’s schoolmaatschappelijk werk, consultatie, diagnostiek en dyslexie, schoolcoaching en AWBZ-begeleiding wordt prioriteit gegeven. Deze thema’s worden nog dit jaar uitgewerkt.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks          

Planschade A4      

Burgemeester en wethouders hebben besloten aan de eigenaren van het perceel Laageinde 14 een tegemoetkoming in de kosten toe te kennen vanwege waardevermindering van hun eigendom. De waardevermindering is het gevolg van de parallelweg vanwege de A4. De tegemoetkoming is gebaseerd op een deskundig en objectief advies van een planbeoordelingscommissie.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen     

Intentieverklaring cliëntenondersteuning        

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo verplicht om cliëntenondersteuning te organiseren voor alle burgers. VWS, de VNG en MEE Nederland hebben bestuurlijke afspraken gemaakt om dit onderdeel van de transitie zorgvuldig te laten verlopen. Het doel van de bestuurlijke afspraken is het waarborgen van de continuïteit van de functie cliëntondersteuning en het veilig stellen van de kennis en expertise van MEE. Op grond van die bestuurlijke afspraken dienen gemeenten en MEE-orgranisaties afspraken met elkaar te maken over de continuïteit van de cliëntondersteuning. Deze afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring. In de afspraken moet worden opgenomen welk budget de gemeente van plan is te besteden bij MEE. De intentie is om voor 2015 een nader te bepalen budgetkorting toe te passen op het beschikbare budget.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks         

Vaststellen dienstverleningsovereenkomst Boa-pool Drank- en Horecawet           

Voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving binnen de Drank- en Horecawet hebben de gemeenten Tholen, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Er is een Boa-pool opgericht waarin een aantal Boa’s participeren die binnen de vier gemeenten uitvoering zullen gaan geven aan de Drank- en Horecawet. De aansturing en coördinatie van deze pool ligt bij de gemeente Bergen op Zoom (team Handhaving).
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens          

Voorbereiding begroting 2015

Het college heeft een aantal basisuitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de begroting 2015. Tevens stelt het college aan de raad voor om de nieuwe programma-indeling (inclusief paragrafen) vast te stellen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de raadsfractie van het CDA over het in een vroeg stadium verlenen van hulp bij schulden.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen
Antwoord op brief CDA over het in een vroeg stadium verlenen van hulp bij schulden

Uitgelicht

Zoeken