Sluiten

Openbare Besluitenlijst 24 juni 2014

Splinter, F.

Aanpassing besluit informatiebeheer    

Het college heeft besloten het Besluit Informatiebeheer 2014 vast te stellen en het Besluit Informatiebeheer 2009 in te trekken. Dat gebeurt omdat het Besluit Informatiebeheer 2009 niet meer voldoet aan de huidige wetgeving.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens           

Verkoopaanbieding woon-werk kavel op Oude Molen   

Het college doet de eigenaar van een bedrijf een verkoopaanbieding voor een woon-werk-kavel op bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens                

Richtlijnen elektronische handtekening    

Het college heeft besloten de richtlijnen elektronische handtekening vast te stellen. Het gebruik van de elektronische handtekening en de keuze om een aantal documenten niet meer te voorzien van een handtekening zal leiden tot efficiencyverbetering en een snellere doorlooptijd van processen. De elektronische handtekening zal ingevolge de wet- en regelgeving ingericht worden.    
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Opleggen last onder dwangsom    

Het college heeft besloten om een inwoner van de Sint Anthoniusstraat een last onder dwangsom op te leggen wegens het illegaal bouwen van een dakopbouw, een serre, een dakterras en een dakkapel.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens         

Opleggen last onder dwangsom     

Het college heeft besloten om aan een inwoner van de Martinus van der Mortelstraat in Halsteren een last onder dwangsom op te leggen om daarmee een einde te maken aan het door hem structureel laten staan van aanhangwagens op de openbare weg.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                   

Informatie Uitwisselingsprotocol Districtelijk informatie Plein De Markiezaten   

Het college heeft het informatie uitwisselingsprotocol vastgesteld met als doel het vastleggen van de afspraken tussen de deelnemers van het Districtelijk Informatie Plein (DIP) over de uitwisseling en de verwerking van persoonsgegevens in DIP-verband met betrekking tot de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit. Hierdoor wordt gewaarborgd dat er op een zorgvuldige en rechtmatige wijze persoonsgegevens worden uitgewisseld binnen het DIP. Overigens gebeurt dit ook voor het LIP, het Lokaal Informatie Plein. Hier wordt alle gemeentelijke informatie bij elkaar gebracht.  
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter      

Verzoek machtiging tot opschorting overbrenging archiefbescheiden   

Het college heeft besloten een machtiging voor opschorting van overbrenging van archiefbescheiden voor het archiefblok ‘Gemeentebestuur 1972-1996’ aan te vragen bij Gedeputeerde Staten. Deze machtiging is nodig omdat onderdelen van dit archiefblok al overgebracht hadden moeten zijn naar de archiefbewaarplaats.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter          

Aanwijzing nieuwe 2de loco-secretaris      

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hun besluit omtrent de aanwijzing van de loco-secretarissen te actualiseren.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter        

Benoeming leden Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Midden en West Brabant          

Het college heeft ingestemd met het voorstel van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) tot benoeming van nieuwe leden in het dagelijks bestuur (DB) van de OMWB.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden     

Uitvoering bouwtaken     

Het college wil onderzoeken of er op een praktische wijze kan worden samengewerkt tussen de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ten behoeve van de uitvoering van bouwtaken per 1 januari 2015.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens      

Jaarrekening Zwembad De Schelp     

Het college van B&W heeft kennis genomen van de jaarrekening 2013 van Zwembad De Schelp & De Melanen BV.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens     

Raadsbrieven   

Het college beantwoordt een aantal brieven van politieke raadsfracties. Het gaat om twee brieven van de BSD over archiefbescheiden voor een WOB-verzoek over de Ringersweg en een brief over het afstemmen van verordeningen. Twee brieven van Lijst Linssen over verloedering rond de Mimosastraat en over buurtbemiddeling en een brief van het CDA over de veiligheid van de Bolle Brug naar het Ravelijn.
Portefeuillehouder het College    
Antwoord op brief BSD over archiefbescheiden voor een WOB-verzoek over de Ringersweg
Antwoord op brief BSD over het afstemmen van verordeningen
Antwoord op brief Lijst Linssen over verloedering rond de Mimosastraat
Antwoord op brief Lijst Linssen over buurtbemiddeling
Antwoord op brief CDA over de veiligheid van de Bolle Brug naar het Ravelijn

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken