Sluiten

Openbare Besluitenlijst 22 april 2014

Splinter, F.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan

Het college heeft besloten de raad een voorstel te doen ter vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoek Nijverheidsweg/Steenbergseweg’. Dit bestemmingsplan biedt een actueel planologisch kader voor de definitieve winkel van de Lidl op de plaats waar de Lidl nu een noodwinkel heeft. Het bouwplan voor de Lidl kan na vaststelling van dit bestemmingsplan en de in coördinatie daarmee te verlenen omgevingsvergunning worden gerealiseerd.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gebiedsaanwijzing ‘Verbod alcoholgebruik Bergen op Zoom’

Het college heeft een aantal straten rondom de Glacis aangewezen als gebied waarin een verbod geldt op het gebruik van alcohol. Dat gebeurt op basis van artikel 2:61 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Deze aanwijzing heeft alles te maken met het realiseren van een hangplaats voor dak- en thuislozen in het stationsgebied.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ton Linssen

Parkeerterrein Wattweg

Het college verleent in principe medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden aangrenzend aan het pand Wattweg 7 voor een parkeerterrein behorende bij het islamitisch cultureel centrum.
De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Medewerking wordt verleend door toepassing van een procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. De start van de terinzagelegging wordt aangekondigd in de Bergen op Zoomse bode en op de gemeentelijke website.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden school Pomonalaan 45

Het college verleent ontheffing van de eis van aanleg van 3 parkeerplaatsen op eigen terrein aan de Stichting ROC-West-Brabant. De school aan de Pomonalaan wordt vergroot en gerenoveerd. Daardoor neemt de parkeerdruk toe en moeten eigenlijk 3 parkeerplaatsen worden aangelegd op eigen terrein. Omdat er in de omgeving nog voldoende parkeerruimte is om die druk op te vangen wordt afgezien van die eis.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Stadstuin Fabrieksstraat

Het college heeft besloten om een deel van het braakliggende terrein aan de Fabrieksstraat in Bergen op Zoom in bruikleen te geven aan bewoners voor de aanleg van een stadstuin.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Aanbieding jaarstukken 2013

Het college heeft ingestemd met de Jaarstukken 2013. Het voordelig saldo bedraagt € 1,9 miljoen. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om:
- € 245.720,-  (het extra dividend Saver 2012) te bestemmen voor opschaling uitvoering IBOR, conform de moties van 13 november 2013 en 27 februari 2014. 
- Het restant van het rekeningsaldo, te weten afgerond € 1.680.000,- te storten in de Algemene Reserve en te oormerken voor de uitwerking van het coalitieakkkoord 2014-2018. Daarnaast heeft het college diverse kredieten gehandhaafd en het Evaluatieverslag handhaving 2013 vastgesteld.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

1e concernbericht 2014

Het college heeft het 1e concernbericht vastgesteld en het voordelig saldo bepaald op € 493.800,-. Het voordelig saldo van het 1e Concernbericht wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve en wordt geoormerkt voor de uitwerking van het coalitieakkoord 2014-2018.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Financiering schakelklassen Algemene school Oost en basisschool El Feth

De basisscholen Algemene School Oost en El Feth ontvangen voor de periode augustus 2014 tot en met december 2015 financiële middelen om hun schakelklassen voor te zetten. Deze middelen zijn afkomstig uit het Onderwijsachterstandenbudget van het Rijk. Voor basisschool Oost gaat het om een bedrag van € 90.000,-. Voor El Feth is dat bedrag maximaal € 70.410,-.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Opleggen last onder dwangsom

Het college heeft besloten om de eigenaar van de Koningsspil 7/9 in Halsteren drie lasten onder dwangsom op te leggen wegens bouwen in strijd met vergunningvoorschriften, de brandveiligheidseisen en strijdig handelen met het vigerende bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verordening leerlingenvervoer Bergen op Zoom 2014

Het college heeft ingestemd met de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bergen op Zoom 2014. Op 1 augustus 2014 wordt in Nederland een nieuw stelsel voor Passend Onderwijs ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor het leerlingenvervoer. Een van de consequenties is dat het vervoer van leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs niet langer op basis van afstand wordt verleend, maar of de leerlingen op grond van hun handicap wel of niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Daarnaast dient de oude verordening op een aantal onderdelen gemoderniseerd te worden en is deze op een aantal onderdelen vereenvoudigd. De verordening wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd en treedt in werking op 1 augustus 2014. Aanvragen voor leerlingenvervoer die voor deze datum bij de gemeente zijn ingediend, worden op basis van de oude verordening beoordeeld.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Bestuursopdracht Philip Morris

Het college heeft ingestemd met een bestuursopdracht over Philip Morris. In de bestuursopdracht staan doelstellingen en wordt een organisatiestructuur voorgesteld. Aan de gemeentelijke organisatie is opdracht gegeven om per taskforce (Kansenteam, Strategie en Operations) een plan van aanpak op te stellen en deze voor 1 juni 2014 voor te leggen aan het college. Datzelfde geldt voor een strategisch communicatieplan.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een vraag van de BSD over het niet realiseren van parkeerplaatsen bij de Rabobank aan de Zuidoostsingel. 
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Antwoord op brief van de BSD over het niet realiseren van parkeerplaatsen bij de Rabobank aan de Zuidoostsingel

Uitgelicht

Zoeken