Sluiten

Openbare Besluitenlijst 1 april 2014

Splinter, F.

Actualisatie besluit vertegenwoordiging in juridische procedures

Het college heeft besloten de lijst met namen van degenen die de gemeente mogen vertegenwoordigen in juridische procedures te actualiseren.    
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter        

Aanbesteding klantcontactsysteem voor KCC-BERM  

Het college heeft ingestemd met het starten van de gezamenlijke (Europese) aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van een Klantcontactsysteem (KCS) voor het Klanten Contact Centrum voor de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal.      
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Brief over zorgcontinuïteit Bureau Jeugdzorg

Het college heeft ingestemd met een brief die drie regio’s (West-Brabant-West, West-Brabant-Oost en Midden-Brabant) gezamenlijk met Bureau Jeugdzorg hebben opgesteld voor de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (justitie) waarin zij benoemen welke afspraken er zijn gemaakt over de continuïteit van de functies van het huidige Bureau jeugdzorg (BJZ).  
In de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in de jeugdzorg mogen er geen kinderen tussen wal en schip vallen. Jeugdzorgcliënten moeten daarom in het overgangsjaar 2015 dezelfde zorg kunnen krijgen van dezelfde aanbieder als waar zij op 31 december 2014 zorg van kregen of voor op de wachtlijst stonden.
De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een brief.        
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen    

Informatie over onderzoek uittredingskosten GR WVS-groep    

Het college informeert de gemeenteraad over een onderzoek naar de uittredingskosten bij de Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep.
Bij de behandeling van de beleidskaderbrief 2014 in de raadsvergadering van mei vorig jaar is door het college toegezegd om inzichtelijk te maken wat de eventuele gevolgen zijn van uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling van de WVS-Groep. Het college benadrukt dat het niet de bedoeling is om ook daadwerkelijk uit te treden. In het bestuur van de WVS-groep is dan ook afgesproken dat Bergen op Zoom als voorbeeld zou dienen om de kosten van uittreding in beeld te brengen. Het bestuur heeft tevens te kennen gegeven de rapportage van Deloitte over de uittreding voor kennisgeving aan te nemen. Het college is nog altijd van mening dat het belangrijk is om de know how van de WVS-groep te behouden.    
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen    

Regiedocument samenwerking Sociaal Domein Brabantse Wal   

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan samenwerken aan het realiseren van integraal ondersteuningsaanbod in het sociaal domein.
De gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein. Het gaat hierbij niet alleen om de grote transities van de jeugdzorg en de Algemene Bijzondere Ziektekosten. Maar ook om de invoering van de participatiewet en passend onderwijs.     
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Projectopdracht Aanpak woonwagenlocaties  

Het college heeft een projectopdracht vastgesteld voor de woonwagenlocaties. Doel is het opstellen van een notitie woonwagenbeleid en het onderzoeken van de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal woonwagenlocaties of standplaatsen.    
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter en wethouder Ad van der Wegen

Projectaanvraag European Sector Skills Alliance ROC West-Brabant 

Het college heeft ingestemd met de ondersteuning van de (vervolg)subsidieaanvraag van het ROC West-Brabant om samen met partners uit Duitsland en Slowakije het aanpassingsvermogen van het beroepsonderwijs op de vraag naar nieuwe vaardigheden in de arbeidsmarkt te vergroten.     
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrieven  

Het college beantwoordt een brief van de raadsfractie van de BSD over verkeer-/parkeeroverlast aan de Jacobsberg.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Antwoord op brief van de BSD over verkeer-/parkeeroverlast aan de Jacobsberg

Uitgelicht

Zoeken