Sluiten

Openbare Besluitenlijst 13 mei 2014

Splinter, F.

Intrekken WVG Pieter Breughelstraat 1    

Het college van B&W heeft besloten het voorkeursrecht op het perceel Pieter Breughelstraat 1 en 1a in te trekken. In de wijkontwikkelingsvisie Nieuw-Borgvliet uit 2004 is vastgelegd op welke wijze de leefbaarheid van Nieuw-Borgvliet en het voorzieningenniveau van de wijk versterkt zou kunnen worden. Op basis daarvan is in 2008 een voorkeursrecht gevestigd op de percelen aan de Pieter Breughelstraat 1 en 1a. Een onderhandelingstraject met de eigenaar van het perceel met als doel aankoop van het perceel heeft niet geleid tot overeenstemming. Ook is er inmiddels sprake van een veranderde situatie in de gebiedsontwikkeling. De gemeente faciliteert activiteiten die passen binnen de ontwikkelingsvisie, maar is terughoudend met het doen van investeringen. Daarom ziet ze af van actieve aankoop van het perceel.     
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Onderhoudscontract nieuwbouwkazerne brandweer

Het college van B&W heeft besloten om het definitieve onderhoudscontract met BAM utiliteitsbouw voor de nieuwe brandweerkazerne te ondertekenen. Het onderhoudscontract heeft een looptijd van 20 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Bij de verkoop van de nieuwe brandweerkazerne aan de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant is vastgelegd dat het onderhoud bij de gemeente Bergen op Zoom blijft.     
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Verkoop gemeentegrond Binnenwegje aan omwonenden

Het college heeft besloten over te gaan tot het te koop aanbieden van verhuurde gemeentegrond aan omwonenden aan het Binnenwegje.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens     

Verzoek vestigen detailhandel Koevoetstraat 41 t/m 53 

Het college verleent geen medewerking aan een verzoek om de bestemming detailhandel toe te voegen aan de panden koevoetstraat 41 t/m 53 aangezien deze straat geen onderdeel uitmaakt van het kernwinkelapparaat.     
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen      

Nieuwbouw politiekantoor   

Nadat eerder het besluit is genomen om de Meldkamer in Bergen op Zoom te vestigen, heeft nu ook de Nationale Politie het voorgenomen besluit genomen om zowel het Operationeel Centrum ZWB als de huisvesting van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant en het district- en basisteambureau De Markiezaten hier te vestigen. 
Voor Bergen op Zoom is dit een zeer positieve ontwikkeling. Hiermee wordt extra werkgelegenheid gerealiseerd en wordt de positie van Bergen op Zoom als veiligheidscentrum van Zuid-West Nederland versterkt.    
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ton Linssen  

Ontwerpbestemmingsplan ‘Villapark Reimerswaal’       

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Villapark Reimerswaal’ in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan heeft als doel een actueel planologisch kader te bieden passend bij vrijstaande woningen en een hierbij passende bouwregeling. Ook heeft het als doel de mogelijkheden voor het oprichten van bedrijfsbebouwing op te heffen.  
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen    

Studie naar zuidoostelijke ontsluitingsstructuur                       

Het college heeft een plan van aanpak naar de zuidoostelijke ontsluitingsstructuur in Bergen op Zoom vastgesteld. In januari van dit jaar heeft de gemeenteraad het Verkeersplan vastgesteld. Een belangrijk bespreekpunt was de zuidoostelijke ontsluitingsstructuur van Bergen op Zoom. Mede ingegeven door reacties van omwonenden en belanghebbenden, is door de gemeenteraad besloten om eerst een studie uit te laten voeren naar de zuidoostelijke ontsluitingsstructuur van de stad. Doel van deze studie is om duidelijkheid te krijgen over de toekomstige functie, het gebruik en de vormgeving van deze verkeersstructuur. Op dinsdag 3 juni wordt er in de Raaijberg een informatiebijeenkomst gehouden. Deze begint om 18.30 uur.     
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden                  

Brief aan raad over Regionaal Kompas 2015-2020

Het college heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd over het Regionaal Kompas. In de regio Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) wordt gewerkt aan een nieuw Regionaal Kompas 2015-2020. In dit Regionaal Kompas staat het meerjarenbeleid op het gebied van: het bieden van Maatschappelijke opvang, het bevorderen van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en het bevorderen van het verslavingsbeleid.     
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regelingen

Het college heeft, met een aantal kanttekeningen, ingestemd met de ontwerp-begrotingen van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ), de Regionale ambulance voorziening (RAV), het Werkvoorzieningschap (WVS), de Regio West-Brabant (RWB), de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).   
De gemeenteraad zal worden voorgesteld om deze kanttekeningen in de vorm van zienswijzen aan de besturen van deze verbonden partijen toe te zenden. De verbonden partijen dienen vervolgens met deze zienswijzen rekening te houden wanneer zij een definitief besluit nemen over hun begrotingen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter    

Regionale Detailhandelsvisie

Het college heeft ingestemd met de inhoud en visie van de Regionale Detailhandelsvisie 2014-2020. De visie betreft een actualisatie van de Regionale Detailhandelsvisie uit 2009. Het college heeft ingestemd met het procesvoorstel om na verwerking van inhoudelijke reacties de Detailhandelsvisie ter vaststelling voor te leggen aan het Regionaal Ruimtelijk Overleg op 2 juli 2014.    
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen      

Onderlinge vervanging collegeleden      

Het college is akkoord gegaan met een verdere verfijning van de portefeuilles en heeft als 1e tot en met 5de loco-burgemeester benoemd: de wethouders Van der Weegen, Linssen, Coppens, Kammeijer-luyks en Van der Velden. De vervanging van de collegeleden is als volgt vastgesteld:     

  • De burgemeester door wethouder Van der Weegen;  
  • Wethouder Van der Weegen door wethouder Kammeijer-Luycks;    
  • Wethouder Linssen door wethouder Van der Velden;   
  • Wethouder Coppens door wethouder Van der Weegen;   
  • Wethouder Kammeijer-Luycks door wethouder Coppens;      
  • Wethouder Van der Velden door wethouder Linssen.          

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter           

Evaluatie van de pilot ambtelijk horen bij bezwaarschriften

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om over te gaan tot een structurele invoering van de mogelijkheid tot het ambtelijk horen van mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend. Uit een evaluatie van de pilot is gebleken dat bezwaarschriften sneller en effectiever afgehandeld kunnen worden door ambtelijk te horen.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen    

Ontwerpbeschikking aanwijzing bedrijfsbrandweer Nuplex Resins BV en Sabic IP

Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbeschikkingen van de Brandweer Midden- en West-Brabant inzake de aanwijzing van de bedrijfsbrandweer voor Nuplex Resins BV en Sabic IP.     
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Last onder dwangsom

Het college heeft de eigenaar van een pand aan de Boslustweg een last onder dwangsom opgelegd wegens diverse overtredingen van het bouwbesluit 2012. Het gaat om een dwangsom van € 5000,- per week met een maximum van € 25.000,-.     
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                            

Akkoord over BTW-geschil FC Bergen

Belastingdienst, gemeente Bergen op Zoom en FC Bergen hebben een oplossing gevonden in de BTW-kwestie over de overdracht van het clubhuis. Dit betekent dat de Belastingdienst de gemeente en FC Bergen geen naheffingsaanslagen voor de nieuwe kantine op het sportpark De Markiezaten oplegt.     
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Raadsbrieven       

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om 1 brief van GBWP over verkeerszaken aan de Nieuw Beijmoerseweg en om drie brieven van de BSD over Trouwen in het bos, Belastingplicht van overheidslichamen en een brief over het parkeren rond de Bredasestraat.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens        
Antwoord op brief van GBWP over verkeerszaken aan de Nieuw Beijmoerseweg
Antwoord op brief van de BSD over Trouwen in het bos
Antwoord op brief van de BSD over Belastingplicht van overheidslichamen
Antwoord op brief van de BSD over het parkeren rond de Bredasestraat

Uitgelicht

Zoeken