Sluiten

Openbare Besluitenlijst 28 januari 2014

Splinter, F.

Begrotingswijziging inspecties kindercentra

Het college heeft ingestemd met de begrotingswijziging inspecties kindercentra. De inspecties werden tot en met 2013 betaald via de gemeentelijke bijdrage voor de GGD West-Brabant. Vanaf 2014 worden deze inspecties apart betaald omdat de gemeente Bergen op Zoom zelf bij de GGD West-Brabant de gewenste (inspectie)taken gaat inkopen. Deze begrotingswijziging houdt verband met de flexibilisering van het takenpakket van GGD West-Brabant, waarin de GGD meer vraaggericht in plaats van aanbodgericht gaat werken.  
Het college stuurt hierover een mededeling naar de gemeenteraad waarin wensen en bedenkingen kenbaar kunnen worden gemaakt.  
Portefeuiilehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Jaarlijkse subsidie Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 2014

Het college van B&W heeft besloten om voor het jaar 2014 een subsidie te verlenen van € 30.000,- aan het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk is een essentieel onderdeel van de zorgstructuur en een onmisbare schakel tussen onderwijs en het Centrum voor jeugd en Gezin.    
Portefeuiilehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens     

Aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een bouwmarkt aan de Moerweg 1

Het college heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van een bouwmarkt op een perceel aan de Moerweg 1.     
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitvoeringsprogramma handhaving 2014

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma handhaving 2014 ‘Vriendelijk als het kan, streng als het moet’, vastgesteld en aan de gemeenteraad en de provincie aangeboden.
Iedere gemeente is verplicht om jaarlijks op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het Besluit omgevingsrecht (Bor), een uitvoeringsprogramma Handhaving vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. In het uitvoeringsprogramma handhaving 2014: ‘Vriendelijk als het kan, streng als het moet’, staat beschreven welke handhavingsactiviteiten er in 2014 in de gemeente Bergen op Zoom worden uitgevoerd. Prioritering van deze activiteiten vindt plaats op basis van de thema’s ‘veiligheid’ en ‘overlastbestrijding’. De activiteiten zijn een vertaling van het beleid dat is vastgesteld in de nota Integraal Handhavingsbeleid (2011) en de kadernota Integrale Veiligheid (2012). Het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in samenspraak met Politie, Openbaar Ministerie, Brandweer Midden- en West-Brabant en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.     
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verkoopaanbieding bedrijfskavel Geertruidapolder-Scheldevesting  

Het college heeft besloten een bedrijfskavel in de Geertruidapolder in het plan Scheldevesting met een grootte van 3536 vierkante meter te verkopen.     
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen 

Voor-ontwerpbestemmingsplan Kastanjelaan 65

Het college heeft besloten het voor-ontwerp bestemmingsplan ‘Kastanjelaan 65’ in procedure te brengen. Hierbij wordt het bestaand gebruik voor detailhandel bestendigd. Met het bestemmingsplan wordt voorzien in een correcte juridische regeling voor het huidige gebruik. Via een raadsmededeling worden hierover de gevoelens van de raad gepeild.            
Poretefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Begroting 2014 Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM)

Het college heeft haar goedkeuring verleend aan de begroting 2014 van de Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM). Ook heeft het college ingestemd met de jaarrekening 2012 van de Stichting. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens           

Nieuwe beslissing op bezwaar i.v.m. afwijzing handhavingsverzoek

Het college van B&W heeft naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 10 juli 2013 besloten om opnieuw op het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot afwijzing van het handhavingsverzoek wegens het in afwijking van een bouwvergunning bouwen van een woning aan de Baljuwstraat 71 in Halsteren te beslissen. Ook in de nieuwe beslissing zijn de bezwaren ongegrond verklaarden blijft het besluit tot afwijzing van het handhavingsonderzoek in stand. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens  

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunningen inzake bouwplan ‘De Zeeland’

Het college heeft besloten om de bezwaren, ingediend namens Plusbeleg BV en Boon Sliedrecht B.V., tegen de omgevingsvergunningen voor het bouwplan omtrent gebouw ‘De Zeeland’, niet-ontvankelijk te verklaren en de bezwaren tegen hetzelfde bouwplan ingediend namens Supermarkten B.V., C1000 Supermarkt De Veij BV, MCD Bloemendaal BV, ongegrond te verklaren en onder verbetering van de motivering de omgevingsvergunningen in stand te laten. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Legalisatie activiteiten Pine Ranch aan de Bergsebaan

Het college heeft besloten om een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen om bestaande niet-agrarische activiteiten op de locatie Bergsebaan 71 in Bergen op Zoom te legaliseren. Op het terrein worden paarden gestald en worden paardrijlessen verzorgd. Daarnaast heeft het college besloten om het bezwaarschrift tegen het niet-handhavend optreden ten aanzien van de niet-agrarische activiteiten ongegrond te verklaren wegens concreet zicht op legalisatie.   
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beleidsplan Wonen 2014-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Beleidsplan wonen 2014-2018 en biedt het plan aan de raad aan. Het Beleidsplan Wonen verwoordt de richting die wordt voorgestaan met het woonbeleid. Het beleidsplan is nadrukkelijk geen blauwdruk, maar geeft vooral handvatten en een onderbouwing, waardoor ingespeeld kan worden op ontwikkelingen en voorbijkomende inititiatieven. Met dit Beleidsplan Wonen wordt aangesloten bij actuele ontwikkelingen en wordt ingezet op:       

-          Een goed woon- en leefklimaat voor iedereen, 
-          Een realistische woningbouwportefeuille, zowel kwantitatief als kwalitatief,  
           waarbij het aanbod aansluit op de vraag,    
-          Een flexibeler houding onder bepaalde voorwaarden bij nieuwe kleinschalige  
           woningbouwinitiatieven die zich aandienen,    
-          Behoud en versterking van de bestaande woningvoorraad,        
-          Behoud en versterking van regionale afstemming met de regio  
           West-Brabant,        
-          Integrale en continue afstemming met (lokale) marktpartijen.       
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen      

Oprichting toezichthouders- en boa-pool in kader nieuwe Drank- en Horecawet

De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen hebben eind 2013 besloten om gezamenlijk een toezichthouders-/boa-pool op te richten voor de uitvoering van de nieuwe Drank- en Horecawet. In deze bestuursopdracht, die door de vier colleges is vastgesteld, staan de kaders aangegeven waar deze ‘pool’ aan dient te voldoen. Zo zal de coördinatie en aansturing van de ‘pool’ plaatsvinden vanuit Bergen op Zoom, zal er eind 2014 een evaluatie plaatsvinden en wordt nadrukkelijk de afstemming gezocht met de andere gemeenten uit het district De Markiezaten.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens

Aangaan intentieovereenkomst waterskibaan Binnenschelde

Het college heeft enige tijd geleden ingestemd met de uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de Binnenschelde. Die doorontwikkeling heeft tot doel het versterken en aantrekkelijk maken van het gebied de Binnenschelde en het stimuleren van een hoog voorzieningenniveau. De focus ligt op De Boulevard en de verbetering van de waterkwaliteit. In dit kader wordt door een marktpartij gewerkt aan de ontwikkeling van een waterskibaan in de Binnenschelde. Met betrekking tot de voorbereiding is met deze partij een intentieovereenkomst aangegaan, waarin wordt beoogd voor 1 april 2015 duidelijkheid te hebben ten aanzien van de haalbaarheid van dit initiatief.   
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens       

Voordracht bestuurslid RSG ’t Rijks

Het college van B&W heeft besloten burgemeester J.J. C. Adriaansen van de gemeente Woensdrecht te benoemen voor een periode van drie jaar in het bestuur van Stichting RSG ’t Rijks.   
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Begroting 2014 Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks

Het college heeft ingestemd met de begroting 2014 van RSG ’t Rijks.      
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Voortgangsrapportage Burgerparticipatie

Het college heeft de voortgangsrapportage Burgerparticipatie ter kennisname aangenomen. In deze voortgangsrapportage zijn de resultaten te vinden over het derde halfjaar van het project Burgerparticipatie. Per deelproject (Wijkmanagement Nieuwe Stijl, Burgerpanel en Sociaal Beheer) wordt de voortgang beschreven van de actiepunten die in het Implementatieplan Burgerparticipatie zijn opgenomen.                   
Portefeuiilehouders wethouders Ad van der wegen en Arjan van der Weegen    

Evaluatie project burgerparticipatie

Het college heeft het plan van aanpak voor de evaluatie van het project Burgerparticipatie vastgesteld. In het plan van aanpak staat omschreven hoe de evaluatie Burgerparticipatie plaats gaat vinden. Dat gebeurt per deelproject. Voor het project Sociaal Beheer is het een tussenevaluatie. Het project Sociaal Beheer kent een pilotperiode tot 1 janauri 2015.
Portefeuiilehouders wethouders Ad van der wegen en Arjan van der Weegen

Voorbereiden takendiscussie

Het college heeft kennis genomen van het projectplan ‘voorbereiden takendiscussie’. Uit de gemeentelijke begroting blijkt nog een nader in te vullen ombuigingsopgave voor de komende jaren. De keuzes die hiervoor door de (nieuwe) gemeenteraad gemaakt kunnen worden, worden momenteel voorbereid. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan een motie die door de raad is aangenomen ter voorbereiding op een mogelijke takendiscussie.   
Portefeuillehouders wethouder Ad Coppens en burgemeester Frank Petter       

Biovergistingsinstallatie aan de Luienhoekweg

Via een raadsmededeling wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een mening over het al dan niet handhaven van het ingediende bezwaarschrift bij de gemeente Roosendaal tegen de verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van de illegale bouwwerken aan de Luienhoekweg 3 te Roosendaal.         
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwikkelingsplan Havenkwartier

Het college gaat het Ontwerp-ontwikkelingsplan Havenkwartier aan de gemeenteraad aanbieden ter besluitvorming.
Het ontwerp Ontwikkelingsplan Havenkwartier heeft van 11 november tot 22 december 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op 25 november 2013 heeft een informatie- en overlegbijeenkomst plaatsgevonden over het ontwerp ontwikkelingsplan.  
Gedurende de termijn waarbinnen het ontwerpplan ter inzage is gelegd zijn twee schriftelijke reacties binnen gekomen. Deze leiden echter niet tot het aanpassen van het ontwerp-ontwikkelingsplan.     
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen   

Voortgang Vastgoeddossiers

Het college heeft een aantal besluiten genomen omtrent verschillende panden in Bergen op Zoom. Het gaat om Den Enghel, Villa de Beek en Samarbete.
Het pand Den Enghel zal worden verkocht tegen een marktconforme prijs. Voor het pand Samarbete aan de Beeklaan wordt definitief in onderhandeling gegaan met een kandidaat-koper. Deze koper sluit zelf een huurovereenkomst met scouting Jeanne d’Arc.
Voor het pand de Beeklaan 25 (Villa de Beek) wordt ook definitief in onderhandeling gegaan met een kandidaat-koper.      
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen     

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van de VVD over precariobelasting, een brief van Lijst Linssen over het vroegtijdig ingrijpen bij ‘risicokinderen’ ter voorkoming van criminaliteit, een brief van de fractie van de BSD over de job-lodge aan de Seringstraat/hoek Parallelweg, een brief van het CDA over de Poelekes en een brief van GBWP over vernielingen van watersnoodkruisjes in Halsteren.   
Portefeuillehouder het College      
Antwoord op brief van de VVD over precariobelasting
Antwoord op brief van Lijst Linssen over het vroegtijdig ingrijpen bij ‘risicokinderen’ ter voorkoming van criminaliteit  
Antwoord op brief van de BSD over de job-lodge aan de Seringstraat/hoek Parallelweg
Antwoord op brief van het CDA over de Poelekes
Antwoord op brief van GBWP over vernielingen van watersnoodkruisjes in Halsteren

Investeringsvoorstel West Brabantse Waterlinie i.k.v. Landschap van Allure Brabantse Wal

De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen dienen in het kader van Landschappen van Allure opnieuw een gezamenlijke subsidieaanvraag in bij de provincie voor het project De Linie. In dit project staat het militaire verleden van dit gebied centraal: de West-Brabantse waterlinie met zijn inundatiegebieden, schansen en forten. Onderdelen van het project zijn het restaureren van deze elementen, een uitkijktoren op Fort de Roovere en natuurontwikkeling in het voormalige inundatiegebied.
Onder de noemer Landschappen van Allure investeert de provincie de komende jaren in drie bijzondere Brabantse Landschappen, waaronder de Brabantse Wal. Het doel is de natuur rijker en grootser te maken door natuur- en landschapsprojecten die uit de streek zelf komen. Lokale overheden, bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties trekken hierin samen op. In dit kader haalde de gemeente Bergen op Zoom vorig jaar al subsidie binnen voor het project De Zoom.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Arjan van der Weegen

 

Uitgelicht

Zoeken