Sluiten

Openbare Besluitenlijst 25 februari 2014

Splinter, F.

Alarmeren en informeren gemeente bij incidenten en crisis

Het college heeft kennis genomen van de afspraken binnen de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en binnen de gemeente met betrekking tot het alarmeren en informeren van de gemeente bij incidenten en crisis.    
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter      

Verzoek tot vaststelling eenmalige bijdrage ‘spoorse doorsnijdingen Augustapolder’

Het college heeft besloten om het ministerie van Infrastructuur en Milieu te verzoeken de toegekende eenmalige bijdrage ‘spoorse doorsnijdingen Augustapolder’ vast te stellen.    
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Bereikbaarheid en hoofd uitrukroutes brandweer

De brandweer Midden- en West-Brabant heeft in overleg met de gemeente een hoofduitrukroute voor de gemeente Bergen op Zoom vastgesteld. Deze hoofduitrukroute is de route waarvan de hulpdiensten gebruik maken om te kunnen voldoen aan de vastgelegde opkomsttijden.    
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ton Linssen   

Aanvraag subsidie Stichting Floriana

Het college heeft besloten een subsidieverzoek van de Stichting Floriana af te wijzen omdat de financiering van jumelage-betrekkingen worden onderhouden via de Stichting Jumelage. Het college heeft wel ingestemd met het ontvangen van groepen kinderen met hun begeleiders uit Szczecinek op 30 juni en 29 juli 2014 op het stadskantoor.   
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Concessie Openbaar Vervoer

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang in het aanbestedingsproces van de nieuwe concessie Openbaar Vervoer West-Brabant en het onderzoek naar kleinschalige mobiliteit GGZ WNB (Vrederust).    
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Opdrachtverlening aan WVS-groep

Het college onderschrijft en ondersteunt een brief van het Dagelijks Bestuur van de WVS-groep waarin zij haar bezorgdheid uit over de afname van het aantal opdrachten van gemeenten. Deze afname heeft een negatief effect op de exploitatie van de WVS-groep die toch al onder druk staat. Hoewel de gemeente Bergen op Zoom de opdrachtverlening aan de WVS-groep goed op peil weet te houden en zelfs met kleine stapjes uitbreidt, geldt dit niet voor alle bij de WVS-groep aangesloten gemeenten.   
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen        

Zienswijze ontwerpbeschikking biomoer/Luienhoekweg 3

Burgemeester en wethouders hebben besloten een zienswijze bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in te dienen tegen de ontwerpbeschikking voor het vergroten van de verwerkingscapaciteit van 25.000 ton naar 50.000 ton per jaar voor een biovergistingsinstallatie in Moerstraten, gemeente Roosendaal. 
Het college is van mening dat dit soort bedrijven bij voorkeur op een bedrijventerrein thuishoren en niet in een landelijk gebied. Bovendien wordt het woon- en leefklimaat aangetast zoals ’t Laag met zijn natuur en landschapswaarden, milieu- en verkeersoverlast voor omwonenden. Verder wordt gewezen op een mogelijke onvolkomenheid in de ontwerpbeschikking in het licht van jurisprudentie.     
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen       

Prestatieafspraken gemeente en Stadlander 2014-2018

Het college heeft met woningstichting Stadlander prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2014-2018. Met de prestatieafspraken worden de te realiseren opgaven op het terrein van de volkshuisvesting voor de komende jaren vastgelegd. De prestatieafspraken zijn zowel fysiek als sociaal-maatschappelijk van aard. De afspraken hebben betrekking op de thema’s ontwikkeling woningvoorraad, betaalbaarheid/bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en specifieke doelgroepen.    
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Ton Linssen en Arjan van der Weegen    

Raadsbrieven 

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van de VVD over frequenter ruimen van afvaldumpingen, een brief van het CDA over de Cort Heyligerskazerne, een brief van GBWP over uitstel overleg met bewoners Bergse Plaat over extra parkeerplaatsen, en drie brieven van D66 over investeren in groen, toekenning wapenstok e.d. aan Boa’s en over een Veiligheidsonderzoek Theodorushaven. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Ton Linssen en Ad Coppens
Antwoord op brief VVD over frequenter ruimen van afvaldumpingen
Antwoord op brief CDA over de Cort Heyligerskazerne
Antwoord op brief van GBWP over uitstel overleg met bewoners Bergse Plaat over extra parkeerplaatsen
Antwoord op brief van D66 over investeren in groen
Antwoord op brief van D66 over toekenning wapenstok e.d. aan Boa’s
Antwoord op brief D66 over een Veiligheidsonderzoek Theodorushaven

Uitgelicht

Zoeken