Sluiten

Openbare Besluitenlijst 21 januari 2014

Splinter, F.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 23’

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 23’ ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 23’ herstelt de vergissing die gemaakt is bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Het Fort-Zeekant’. Abusievelijk werd verzuimd voor het perceel Antwerpsestraatweg 23 de aanduiding ‘detailhandel’ op te nemen terwijl daarvoor in 2009 vergunning is verleend.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 23’ heeft vanaf 11 november 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.    
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Richtlijn herontwikkeling Poelekes Halsteren (voormalige Lidl)

Het college heeft aan Lidl Nederland een ruimtelijke richtlijn verstrekt voor herontwikkeling van de voormalige Lidl aan de Poelekes. Op basis hiervan kan Lidl een projectontwikkelaar zoeken voor de locatie. Wanneer een ontwikkelaar plannen indient zal voorafgaande aan het opstellen van een bestemmingsplan de omgeving bij de planvorming worden betrokken.    
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Normenkader rechtmatigheid 2013

Het college heeft het normenkader rechtmatigheid 2013 vastgesteld en biedt deze ter bevestiging aan de gemeenteraad aan. Voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2013 is het noodzakelijk om een normenkader rechtmatigheid vast te stellen. Dit is een overzicht van alle relevante externe wet- en regelgeving, aangevuld met de eigen regelgeving waaronder verordeningen en raadsbesluiten. Het overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd. Op basis hiervan komt de accountant tot een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening van Bergen op Zoom over 2013.     
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Internetadres voor officiële bekendmakingen

Omdat alle Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) voortaan bekend gemaakt moeten worden in een elektronisch gemeenteblad heeft het college besloten dat deze voortaan via het internetadres http://zoek.officielebekendmakingen.nl/ te vinden zullen zijn.
Overigens betekent deze werkwijze niet dat de voorlichtingspagina in de Bergen op Zoomse Bode overbodig wordt. Op basis van andere wetgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening, moeten bepaalde besluiten nog steeds in de Bergen op Zoomse Bode bekend worden gemaakt. Ook de bekendmaking van beleidsregels, aankondigingen etcetera vindt hierin plaats.    
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Raadsinformatiebrief van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de raadsinformatiebrief van 16 december 2013 waarin de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant informatie verstrekt over een aantal onderwerpen, zoals het bedoek van de staatssecretaris, de relatie met andere omgevingsdiensten in de provincie en de stand van zaken rondom diverse plannen tot het verbeteren van de doelmatigheid en het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de omgevingsdienst. Het college brengt de brief van de omgevingsdienst ter kennis van de gemeenteraad via een korte begeleidende collegebrief.    
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Wijziging verordening onderwijshuisvesting i.v.m. nevenvestiging Spreekhoorn

Het ministerie van OC&W heeft ingestemd met de vestiging in Bergen op Zoom van de school voor slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden De Spreekhoorn.
Het is de bedoeling dat vanaf schooljaar 2014/2015 deze school start in het gebouw aan de Populierlaan 11 in Bergen op Zoom. Dit gebouw bevindt zich in het centrumgebied Gageldonk West, waarvoor een visie wordt opgesteld in het kader van Integrale Stedelijke Vernieuwing. Met deze ontwikkeling wordt vooruitlopend op vaststelling van deze visie besloten tot een nadere invulling van dit gebouw. De bepalingen omtrent procedures en vergoedingen voor deze school worden ingepast in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De aan te passen verordening en het benodigde krediet om het gebouw aan de Populierlaan geschikt te maken voor De Spreekhoorn worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.   
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad Coppens en Ad van der Wegen

Vaststelling bestemmingsplan ‘Reparatieplan Ontwikkelingsproject Heimolen’

Het college van burgemeester en wethouder stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Ontwikkelingsproject Heimolen’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat de gebreken uit het bij uitspraak van 29 augustus 2012 door de Raad van State grotendeels vernietigde bestemmingsplan ‘Ontwikkelingsproject Heimolen’ worden gerepareerd.
De toegestane inhoud van de te realiseren woningen is voorzien van een nadere onderbouwing. Verder voldoet het plan aan de Wet geluidhinder. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft vanaf 21 oktober 2013 ter inzage gelegen. Er is gedurende deze periode 1 zienswijze ingediend. De zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het plan, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om de gronden met de bestemming ‘Natuur’ te kunnen bebossen.  
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen  

Eindvonnis inzake erfpachtovereenkomst FC Bergen

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank met betrekking tot FC Bergen.
De rechtbank stelt dat de gemeente Bergen op Zoom een gebruiksovereenkomst voor de tribune moet sluiten en dat er een erfpachtovereenkomst voor de kantine en de bestuurskamer gevestigd moet worden. Pro forma gaat de gemeente hiertegen in hoger beroep.
Het college wil in de tussentijd zo snel mogelijk aan tafel met het bestuur van de Bergse voetbalclub. Ze doet dit ook omdat de gemeente ook belang heeft bij een sterk FC Bergen.    
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om twee brieven van Lijst Linssen over digitale borden bij parkeerplaatsen en het VNG-plan voor nieuwe banen en loopbaanontwikkeling, om twee brieven van de BSD over Evenementenhal locatie Zeebra-Tours en de Rapportage Wonen 2014 van de Provincie Noord-Brabant en om een brief van de VVD over zorgen om veiligheid van scholieren en Ondersteuning van Veilig Honk.
Portefeuillehouder het College
Antwoord op brief van Lijst Linssen over digitale borden bij parkeerplaatsen
Antwoord op brief van Lijst Linssen over het VNG-plan voor nieuwe banen en loopbaanontwikkeling
Antwoord op brief van BSD over Evenementenhal locatie Zeebra-Tours
Antwoord op brief van BSD over Rapportage Wonen 2014 van de Provincie Noord-Brabant
Antwoord op brief van VVD over zorgen om veiligheid van scholieren en Ondersteuning van Veilig Honk

Uitgelicht

Zoeken