Sluiten

Openbare Besluitenlijst 18 maart 2014

Splinter, F.

Overeenkomst met vliegbasis Woensdrecht              

De vliegbasis Woensdrecht en de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom gaan met elkaar een overeenkomst aan om nadere uitwerking te geven aan vormen van samenwerking op terreinen zoals opleiding, werkgelegenheid en huisvesting.   
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen en burgemeester Frank Petter          

Opleggen van de kort aanlijngebod en muilkorfgebod                   

Het college heeft besloten om aan de eigenaar van een Amerikaanse Stefford een kort aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen. De eigenaar moet aan de gemeente een dwangsom betalen van € 475,00 per overtreding als deze geboden niet worden nageleefd.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beëindiging inzamellocatie voor oud papier aan sportpark De Brombeer

Het college heeft besloten de oud papierinzameling bij sportpark De Brombeer per 1 juli 2015 te beëindigen. De sportvereniging krijgt daarmee een overgangstermijn van een jaar. Aan de vereniging zal tevens ondersteuning worden geboden bij het maken van een financieel gezonde begroting.      
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad van der Wegen

Monitor Sociale Voorzieningen over het 4de kwartaal 2013

Het college van B&W heeft de Monitor Sociale Voorzieningen over het 4de kwartaal 2013 vastgesteld en doorgeleid naar de gemeenteraad. Op 1 januari 2013 ontvingen 1500 klanten een (bijstands-)uitkering voor levensonderhoud. Dit aantal is het afgelopen jaar met 152 personen toegenomen. Het vierde kwartaal vertoont de sterkste groei. Mede dankzij een positieve bijstelling van het rijksbudget ter bekostiging van uitkeringen, is het gelukt met de uitgaven binnen het rijksbudget te blijven. De gerealiseerde uitstroom naar werk over 2013 bedraagt 180 personen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen      

Verkoopaanbieding woon-werk kavel op bedrijventerrein Oude Molen

Het college heeft besloten een verkoopaanbieding te doen voor een woon-werk kavel op het bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren.   
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Verzoek Wet openbaarheid van bestuur

Het college heeft besloten om de BSD-fractie op haar verzoek inzage te verlenen in dossiers over 2013 die betrekking hebben op het beheer van woonwagens.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen  

Raadsbrieven 

Het college heeft besloten om een aantal brieven van raadsfracties te beantwoorden. Het gaat om drie brieven van de BSD-fractie over fietsveiligheid, verkeersaangelegenheden en beplanting ProRail/Parallelweg. Ook worden drie brieven van de VVD beantwoord. Deze gaan over de aanpak van structurele verloedering van Gageldonk, het behoud van vitale winkelcentra in wijken en dorpen en een brief over een ‘Uitlopertje Horeca’.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Ton Linssen, Arjan van der Weegen en burgemeester Frank Petter
Antwoord op brief van de BSD-fractie over fietsveiligheid
Antwoord op brief van de BSD-fractie over verkeersaangelegenheden
Antwoord op brief van de BSD-fractie over beplanting ProRail/Parallelweg
Antwoord op brief van VVD over aanpak van structurele verloedering van Gageldonk
Antwoord op brief van VVD over het behoud van vitale winkelcentra in wijken en dorpen
Antwoord op brief van VVD over een ‘Uitlopertje Horeca’

Uitgelicht

Zoeken