Sluiten

Openbare Besluitenlijst 11 maart 2014

Splinter, F.

Complex Welbuiten  

Het college heeft niet ingestemd met het laatste bod van de curator van het failliete bedrijf Heja over het openbaar gebied rondom het complex Welbuiten. Door het faillissement van Heja Projectontwikkeling BV begin 2012, was deze partij niet in staat om het project Welbuiten af te werken. Aan de zijde van de rotonde Vogelenzang moest nog een retentievoorziening worden gerealiseerd voor de eerste opvang van het regenwater. Daarnaast moest de openbare weg nog worden ingericht en onderhouden. Het college had besloten de bewoners van het complex Welbuiten tegemoet te komen en de nog openstaande verplichtingen van Heja af te werken. Echter om dit te kunnen doen moesten wel afspraken worden gemaakt met de curator van het failliete Heja. Namelijk over de overname van grond. Dit is helaas nog niet mogelijk gebleken zodat van overname van de grond op dit moment geen sprake is. Dit betekent dat ook het gebied niet in beheer kan worden genomen.    
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen           

Milieu & Duurzaamheid Uitvoeringsprogramma

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Milieu & Duurzaamheid 2014 vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeentelijke wettelijke milieutaken en de duurzaamheidstaken in 2014 worden aanpakt. Daarnaast heeft het college kennis genomen van het Programma Natuur- en Duurzaamheidseducatie 2014.          
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Subsidie Thuiszorgorganisatie TWB voor uitvoering jeugdgezondheidszorg

Het college heeft besloten om aan Thuiszorgorganisatie TWB voor het jaar 2014 een jaarlijkse subsidie van € 879.466,- te verlenen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.   
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Samenwerking doelmatig afvalwaterbeheer Waterkring West

Het college heeft besloten om een regionale netwerksamenwerking in de (afval)waterketen aan te gaan met partners in de werkeenheid Waterkring West, die gevormd wordt door de gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en het waterschap Brabantse Delta. Deze samenwerkingsovereenkomst is dinsdag 18 maart ondertekend.    
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerpbesluit aanwijzing gemeentelijk monument ‘Stuwen in de Zoom’

Het college heeft het ontwerpbesluit met betrekking tot het aanwijzen van drie stuwen in de Zoom tot gemeentelijke monumenten, vastgesteld.  
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Manifest Waterpoort

Het college heeft ingestemd met het Manifest Waterpoort en de aanbiedingsbrief aan de minister van Infrastructuur. 
De gemeenteraad van Bergen op Zoom sprak zich eerder uit voor een verzilting van de Binnenschelde als duurzame oplossing voor de waterkwaliteit. In 2014 wordt een beslissing genomen over het Volkerak en Zoommeer. Waterpoort wil extra argumenten aandragen voor de verzilting van het Volkerak omdat men ervan overtuigd is dat dit ook op sociaal economisch vlak het beste perspectief biedt. De gemeente Bergen op Zoom sluit zich hierbij aan.       
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ met het bijbehorend milieueffectrapport (MER) gewijzigd vast te stellen. Na vaststelling ervan wordt beschikt over een actueel bestemmingsplan voor het landelijk gebied van Halsteren, Lepelstraat en Kladde, waarbij rekening is gehouden met verruimde mogelijkheden voor agrariërs, bedrijven, burgers, maatschappelijke en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.     
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gemeenschappelijke regeling GGD

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft besloten om op grond van artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te vragen aan de gemeenteraad om de huidige Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) te wijzigen in de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant. De wijzigingen betreffen een actualisatie van de huidige gemeenschappelijke regeling (GROGZ) uit 2007 en zijn vooral van technische, praktische en redactionele aard.    
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen         

Uitruil taakstelling WSW in 2014

Het college heeft het besluit van 3 december 2013 bevestigd. In 2014 hebben de negen bij de WVS-groep aangesloten gemeenten te maken met een overrealisatie op de taakstelling. Dat betekent dat er voor 94,76 SE, ruim 100 mensen, geen bijdrage van het Rijk wordt ontvangen. Als daar niets mee gedaan wordt, moeten de negen gemeenten deze loonkosten zelf betalen. Voor de gemeente Bergen op Zoom betekent dit dat er voor 24,36 SE een uitruil wordt gedaan met Enschede. Er resteert dan nog ongeveer 2,83 SE die via natuurlijk verloop in 2014 wordt opgelost.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten een bezwaarschrift van een inwoner, gericht tegen een invorderingsbeschikking ongegrond te verklaren en dat besluit in stand te laten. Dit is overeenkomstig het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.    
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verkoop aandelen Attero

De gemeente Bergen op Zoom zal haar kleine aandelenbelang Attero NV (0,0157%) aanbieden aan Waterland, een investeringsmaatschappij die een bod heeft uitgebracht op Attero.     
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Aanschrijving bestuursdwang

De eigenaar van een woning aan de Steenbergsestraat wordt door het college opgedragen om geconstateerde overtredingen op grond van de Woningwet en op grond van het Bouwbesluit binnen drie weken na het verzenden van de aanschrijving te beëindigen door de volgende maatregelen uit te (laten) voeren: 
-de houten terrasdelen en de onderliggende balken van het dak verwijderen;  
-de afvoer schoonmaken/ontstoppen;
-de houten balustrade verwijderen;    
-de bitumenbedekking, het boeiboord en de daktrim herstellen.
Als dat niet gebeurt, worden de maatregelen in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De kosten hiervan zullen dan worden verhaald op de overtreder.     
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens          

Optieverlening perceel Kijk in de Pot-Zuid, ScheldeVesting

Het college verleent in principe medewerking aan de ontwikkeling van een appartementencomplex op de locatie Kijk in de Pot-Zuid en verstrekt daarvoor een optie van drie maanden aan de initiatiefnemers zodat zij de plannen verder kunnen concretiseren.      
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Tarieven parkeergarages Achter de Grote Markt en Parade en parkeerterrein Pastoor Joorenplein

Het college heeft de tarieven voor de parkeergarages Achter de Grote Markt en Parade en voor het parkeerterrein Pastoor Joorenplein voor 2014 vastgesteld. Verder heeft het college besloten om de prijs van nachtabonnementen in de parkeergarages drastisch te verlagen van € 225,60 per jaar naar € 120,- per jaar. De pilot met uitrijkaarten in de Achter de Grote Markt garage is een succes en is definitief opgenomen. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Verkoop bouwkavel Scheldevesting ten behoeve van een bioscoop

Het college heeft besloten aan City Exploitatie Onroerende Zaken b.v. een kavel grond aan de Markiezaatsweg te verkopen voor de bouw van een bioscoop.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Verkoop Villa de Beek inclusief Koetshuis

Het college heeft ingestemd met de verkoop van Villa de Beek. Het pand inclusief het Koetshuis wordt verkocht aan een particulier.   
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen      

Intentieovereenkomst Containerterminal Noordland

Het college heeft ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst voor de Containerterminal Noordland tussen de gemeente, Markiezaat Container Terminal BV en het Havenbedrijf Rotterdam NV waarin afspraken zijn vastgelegd over het uitvoeren van een nader onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een nieuwe binnenvaartterminal in de Buitenhaven en over het vervolgproces.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Beslissing op bezwaarschrift

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift van een inwoner tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek ongegrond te verklaren en om het bestreden besluit in stand te laten. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Subsidie Stichting Bedrijven Investeringszone 2014

Het college van B&W heeft besloten voor 2014 subsidie te verlenen aan de Stichting Bi-Zone Centrum Bergen op Zoom. De begroting van de stichting voldoet aan de wettelijke eis dat de activiteiten gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit (schoon, heel en veilig).   
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Subsidie Ondernemersvereniging Sterck 2014

Het college heeft besloten om aan Ondernemersvereniging Sterck voor 2014 conform het ingediende jaarplan/begroting 2014 subsidie te verlenen voor de collectieve evenementen en activiteiten van de ondernemers in de binnenstad.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van politieke partijen. Het gaat om een brief van GBWP over een slecht wegdek, een brief van D66 over het Woonbeleid, twee brieven van de PvdA over een gevaarlijke situatie in de Boutershemstraat/Auvergnestraat en over de toename van het aantal mensen met betalingsachterstanden en tenslotte twee brieven van de BSD over de communicatie over het gebruik van containers en over de Europese procedure i.v.m. Nedalco.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad van der Wegen, Arjan van der Weegen en burgemeester Frank Petter
Antwoord op brief van GBWP over een slecht wegdek
Antwoord op brief van D66 over het Woonbeleid
Antwoord op brief van PvdA over een gevaarlijke situatie in de Boutershemstraat/Auvergnestraat
Antwoord op brief van PvdA over de toename van het aantal mensen met betalingsachterstanden
Antwoord op brief van BSD over de communicatie over het gebruik van containers
Antwoord op brief van BSD over de Europese procedure i.v.m. Nedalco

Uitgelicht

Zoeken