Sluiten

Openbare Besluitenlijst 8 oktober 2013

Splinter, F.

Elektronische WOB verzoeken

Het college heeft besloten om de elektronische weg te blokkeren voor het indienen van een Wob-verzoek. Dit betekent dat wob-verzoeken niet langer per e-mail of fax bij de gemeente Bergen op Zoom kunnen worden ingediend.
Landelijk is het beeld dat er steeds vaker oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het recht om informatie over bestuurlijke aangelegenheden te vragen. De verzoeker heeft dan kennelijk een ander doel voor ogen dan het verkrijgen van informatie.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen het opleggen van een last onder dwangsom ongegrond te verklaren. Het gaat om een bezwaarschrift van een horeca-inrichting tegen de last onder dwangsom om illegaal aangebrachte aanplakbiljetten voor de aankondiging van een evenement te verwijderen. De adviescommissie voor de bezwaarschriften adviseerde om het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft dat advies overgenomen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Terrasvoorziening Het Strandhuys

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat zij in principe en onder voorwaarden bereid zijn medewerking te verlenen aan de realisatie van een terrasvoorziening voor het Strandhuys aan de Boulevard 55.  
De terrasvoorziening is voorzien op het zogenaamde (surf)strand ter hoogte van Het Strandhuys. Met de principe-uitspraak stelt het college de initiatiefnemer in de gelegenheid het plan verder uit te werken. Om het plan te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. In de hierbij behorende procedure bestaat, zoals gebruikelijk, de mogelijkheid om op het plan te reageren.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raad van State bestemmingsplan ‘De Zeeland’

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State waarin de beroepen tegen het bestemmingsplan ‘De Zeeland’ niet-ontvankelijk, danwel ongegrond zijn verklaard.
Op het stadskantoor zijn de stukken in te zien en via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl zijn ze op te vragen en te downloaden.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Rapportage Diftar

Het college heeft kennis genomen van de rapportage Diftar 1e en 2de trimester 2013 en brengt deze ter kennis van de raad. Ook in het 2de trimester heeft de trend zich doorgezet binnen de inzamelresultaten. De hoeveelheid restafval is afgenomen en de apart ingezamelde stromen als oud papier, kunststof verpakkingsmateriaal, glas en textiel nemen toe.
Het aantal bezoeken en aangeleverde tonnages op de milieustraat blijven lager liggen dan in 2012 met een gemiddeld milieustraatbezoek van iets meer dan 1 bezoek per huisaansluiting.
Door de inzet van extra handhaving op afval neemt het aantal bijplaatsingen van huisvuil iets af ten opzichte van 2012. Ook zijn er niet meer dumpingen van huishoudelijk afval in het buitengebied dan in 2012.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Keuze gemeentelijke communicatiemiddelen 

Het college heeft besloten niet langer de gemeentegids uit te geven. Onderzoek wijst uit dat de meeste inwoners hun lokale informatie op internet opzoeken. Ook de publicaties op de gemeentelijke informatiepagina’s in de Bergen op Zoomse Bode worden beperkt.
De gemeente is met ingang van 2014 verplicht haar bekendmakingen te publiceren in een landelijk digitaal systeem. Uiteindelijk gaat de gemeente alle bekendmakingen in dit systeem publiceren. Inwoners kunnen de bekendmakingen vinden op de gemeentelijke website http://www.bergenopzoom.nl/ en op http://www.officielebekendmakingen.nl/.  Zij kunnen ook gebruik maken van een e-mailservice.
De besparing die hiermee wordt gerealiseerd, wordt gebruikt om de gemeentelijke website te verbeteren op het gebied van kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Verbouwing publiekshal

Het college heeft de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de verbouwing van de publiekshal van het stadskantoor. De verbouwing is nodig omdat per 1 december de intergemeentelijke sociale Dienst een plek krijgt in de publiekshal. Daarmee wordt tevens een eerste stap gezet richting de fysieke realisatie van één Klant Contact Centrum (KCC).
In de publiekshal moeten zowel de balies van de publieksdienst, ISD en de zakelijke netwerkomgeving waarin de activiteiten van de stadsmakelaar zijn geïntegreerd, een plaats krijgen.
In de nieuwe inrichting is er één ingang voor het publiek. Bezoekers voor het KCC kunnen uitsluitend aan de stadszijde naar binnen. De verbouwing gaat per 14 oktober van start en moet in de derde week van november gereed zijn. 
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt drie brieven van raadsfracties. Het gaat om twee brieven van de BSD over de Grote Melanen/Billy Bird en een brief aan Lijst Linssen over de aanpak van dumpingen van drugsafval. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Arjan van der Weegen en Ad Coppens
Antwoord op brieven van BSD over de Grote Melanen/Billy Bird
Antwoord op brief van Lijst Linssen over aanpak van dumpingen van drugsafval 

 

Uitgelicht

Zoeken