Sluiten

Openbare Besluitenlijst 3 december 2013

Splinter, F.

Handhaving illegaal gebruik en illegale bouwwerken aan het Binnenwegje

Het college heeft besloten om de gebruiker van een perceel aan het Binnenwegje in Halsteren met een handhavingsbesluit te gelasten om het illegaal gebruik van het perceel voor het bedrijfsmatig houden van paarden te beëindigen en de op het perceel geplaatste opstellen te verwijderen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Nieuw beloningsbeleid

Het college heeft besloten akkoord te gaan met een nieuw beloningsbeleid met als doel de flexibiliteit van de gehele organisatie te verbeteren en de arbeidsvoorwaarden te moderniseren. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er voor de hele gemeentesector meer eenduidigheid en meer transparantie komt in de beloningsverhoudingen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens     

Uitvoeringsprogramma ‘Visie Materieel Erfgoed’                 

Het college heeft het uitvoeringsprogramma ‘Visie materieel Erfgoed  2014-2020’ vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma vormt een overzicht waarin de acties in het kader van de visie per hoofdthema – monumentenzorg (erfgoed), archeologie en cultuurlandschappen- staan uitgewerkt. Het Uitvoeringsprogramma zal in de periode 2014-2020 worden uitgevoerd.       
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994

Het college heeft ingestemd met de vaststelling van de nieuwe bebouwde komgrens op grond van de Wegenverkeerswet 1994. Dit betekent dat op een aantal locaties op korte termijn de bebouwde komgrensborden zullen worden verplaatst. Tevens zal hierbij het snelheidsregime worden aangepast.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels voor bijzondere bijstand vastgesteld voor 2014. De verwachting is dat het beroep op de individuele bijzondere bijstand als gevolg van de huidige economische omstandigheden en vanwege de vergrijzing van de bevolking verder zal stijgen. In 2013 was een bedrag van € 400.112,- beschikbaar voor bijzondere bijstand. In de loop van dat jaar is aan dat bedrag een budget van € 158.000,- extra toegevoegd vanwege de te verwachten overschrijding. Financiering geschiedt via een bijdrage uit het Gemeentefonds.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Indexering normvergoedingen onderwijshuisvesting

Het college heeft voor het jaar 2014 de geïndexeerde normvergoedingen voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs vastgesteld. Voorzieningen als nieuwbouw en eerste inrichting van inventaris bij scholen voor primair en speciaal onderwijs worden door de gemeente vergoed op basis van normvergoedingen. Het college heeft het prijsniveau van deze normvergoedingen vastgesteld.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Voorgenomen fusie ABBO en de Nieuwe Veste in Steenbergen

Het college heeft een positief advies gegeven met betrekking tot de voorgenomen fusie tussen de Stichting ABBO en de Nieuwe Veste in Steenbergen. Zij hebben een voornemen om te fuseren en hebben dit in een adviesvraag aan de gemeente voorgelegd. De gemeente heeft getoetst of de keuzevrijheid van ouders niet wordt belemmerd door (teveel) schaalvergrotingen. Het college acht dit bij deze voorgenomen fusie niet het geval.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitruil gemeenten in kader van sociale werkvoorziening   

Het college geeft aan het Algemeen Bestuur van de WVS-groep toestemming om voor 2014 tot een uitruil met andere gemeenten te komen zodat zogenoemde ‘overrealisatie’ voorkomen kan worden. In 2014 hebben de negen gemeenten die bij de WVS-groep aangesloten zijn te maken met een overrealisatie op de taakstelling. Dat betekent dat er voor ruim 100 mensen geen bijdrage van het rijk wordt ontvangen. Als daar niets aan wordt gedaan, moeten de negen gemeenten de loonkosten zelf betalen. Dat gaat om een bedrag van € 1,68 miljoen. Het college vindt het belangrijk dat deze mensen, die niet voor niets een sociale werkvoorziening-indicatie hebben, aan het werk blijven bij de WVS-groep. Het college stemt daarom in met het voorstel van de WVS-Groep om met een of meerdere gemeente uit te ruilen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Investeringskrediet Randweg Zuidwest tracédeel 1, fase 2

Het college heeft ingestemd met het Definitief Ontwerp Randweg Zuidwest Tracédeel 1 (fase 2). Dit deel bestaat uit twee wegvakken, wegvak 3 en 4. Bij wegvak 3 gaat het om de Van Konijnenburgweg vanaf het Papegaaiplein tot en met de kruising ter plaatse van de nieuwe brandweerkazerne. Wegvak 4 zorgt voor de aansluiting met Noordland tot en met het Boerenverdriet. Dit aangepaste ontwerp wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Tevens wordt aan de gemeenteraad een investeringskrediet gevraagd voor het vervolg van de aanleg van de Randweg Zuidwest Tracédeel 1, voor fase 2.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

 

Uitgelicht

Zoeken