Sluiten

Openbare Besluitenlijst 28 oktober 2013

Splinter, F.

 

Convenant hennepteelt Zeeland West Brabant 2013

Het college is akkoord gegaan met het aangaan van een convenant over Hennepteelt met als doel om informatie met betrekking tot hennepteelt beter en sneller uit te kunnen wisselen. Het gaat hier om een convenant dat de politie, het Openbaar Ministerie en 39 gemeenten binnen de politie eenheid Zeeland – West-Brabant met elkaar aangaan.  
Dit convenant vervangt het convenant Informatie Uitwisseling aanpak Hennepteelt dat in september 2010 is afgesloten. Belangrijke aanleiding voor de aanpassing is de invoering van de nationale politie. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter   

Jaarverslag Kritische Prestatie indicatoren archief 2010/2012

Het college heeft het verslag van de Kritische Prestatie Indicatoren Archief 2010/2012 inclusief de daarin opgenomen aanbevelingen en actiepunten vastgesteld. Het college is vanwege de Archiefverordening verplicht om minimaal tweejaarlijks verslag hierover uit te brengen aan de gemeenteraad. Ook wordt het verslag aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gezonden.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012   

Het college van B & W heeft kennisgenomen van het rapport Klanttevredenheidsonderzoek 2012. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te (laten) voeren onder personen die een melding/aanvraag hebben ingediend voor een Wmo-voorziening. Het klanttevredenheidsonderzoek over 2012 is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een overgrote meerderheid van de gebruikers uit Bergen op Zoom tevreden tot zeer tevreden is over de voorziening en het proces van melding/aanvraag en afhandeling daarbij. De tevredenheid geldt voor zowel de hulp bij het huishouden als voor de overige Wmo-voorzieningen (rolstoelvoorziening, vervoersvoorziening en woonvoorziening). Er kan geconcludeerd worden dat de voorzieningen het beoogde resultaat bereiken en dat vertrekking van de voorzieningen de participatie van haar gebruikers in de maatschappij vergroot.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen   

Zienswijze begroting WVS-Groep 2014

Het college heeft besloten om een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad met betrekking tot de begroting 2014 en de meerjarenraming tot en met 2017 van de WVS-groep. Belangrijkste punt is dat het college niet akkoord wenst te gaan met een niet structureel sluitende begroting. De zienswijze wordt via een raadsmededeling aan de gemeenteraad voorgelegd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Beslissing op bezwaar

De gemeente Bergen op Zoom heeft een dwangsom ingevorderd vanwege de herhaling van een overtreding van het bestemmingsplan bij een woning aan de Antwerpsestraat. De pandeigenaar heeft tegen de invordering bezwaar gemaakt. Dit bezwaar wordt in overeenstemming met het advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond verklaard. Het gebruik van de woning voor kamerhuur aan meer dan vier personen wordt door de gemeente niet toegestaan.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Opheffen erfpachtrecht op de Zanderijen

Het college heeft ingestemd met het opheffen van het erfpachtrecht ten behoeve van de gemeente op De Zanderijen aangezien dit recht al jarenlang niet meer in gebruik is. Opheffen van het erfpachtrecht is noodzakelijk omdat Brabants Landschap plannen heeft om de Zanderijen aan te kopen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beleidsrichtlijn huisvesting arbeidsmigranten

Het college heeft besloten om de gevoelens van de gemeenteraad te peilen ten aanzien van een door haar voorgestelde beleidsrichtlijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De beleidsrichtlijn richt zich op de huisvesting van groepen tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten. Voorgesteld wordt om deze te huisvesten in te realiseren job-lodges in de bebouwde kom. Een job-lodge is een kleinschalige huisvestingsvorm van maximaal ongeveer 25 verblijfseenheden (kamers).
De joblodge voorziet in een combinatie van zowel short als mid-stay. Het voornemen is om de job-lodges te lokaliseren in straten met gemengde bestemmingen binnen de woonkernen Bergen op Zoom, Halsteren en lepelstraat. De locaties dienen te beschikken over een adequate verkeersontsluiting. Er moet op eigen terrein worden voorzien in parkeergelegenheid die voldoet aan de geldende parkeernormering. Tevens vindt er een gedoseerde planologische inpassing plaats ter voorkoming van een te grote concentratie op straat- en buurtniveau. Voorts wordt de haalbaarheid onderzocht van het realiseren van een tijdelijke voorziening (maximaal ca. 50 verblijfseenheden) voor de huisvesting van arbeidsmigranten t.b.v. short-stay. De te realiseren job-lodges worden ontwikkeld door zowel marktpartijen als woningcorporaties. Hiertoe wordt de samenwerking versterkt met binnen onze regio werkzame woningcorporaties. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Verkoopaanbieding perceel industriegrond  

Het college heeft besloten een perceel industriegrond op het industrieterrein Noordland, onder voorwaarden, te koop aan te bieden aan een bedrijf. Het bedrijf is van plan om gedeeltelijk over een retentievijver heen te bouwen. Daarom moet er ook een recht van opstal gevestigd worden. 
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen  

Tijdelijk gebruik voormalig schoolgebouw Zilverschoonplein 37

Het college is akkoord gegaan met het tijdelijk gebruik van het Zilverschoonplein 37 voor een periode van 2 jaar ten behoeve van een maatschappelijk Doecentrum in het kader van burgerparticipatie. Dit pand is leeg komen te staan doordat de speciale school De Kornalijn een pand aan de Guido Gezellelaan heeft betrokken. Het gebouw is ook niet meer nodig voor onderwijsdoeleinden. Stadlander zal, voorlopig gepland in de periode 2015-2017, de eigendom verwerven van deze locatie, zij het dat de grond bouwrijp aan Stadlander zal worden geleverd.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen, Ton Linssen en Ad van der Wegen

Deelname aan Positoos van Stadlander 

Het college heeft besloten deel te nemen aan Positoos van Stadlander en draagt eenmalig € 12.500,- daarin bij. Positoos is een spaarsysteem dat door het bedrijfsleven elders in Brabant is gestart. Stadlander wil dit systeem, samen met de gemeenten Tholen, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom inzetten om leefbaarheidsdoelen te ondersteunen. Zo’n 60 Bergse bedrijven en winkeliers hebben toegezegd deel te nemen. Inwoners kunnen met een pasje punten sparen via winkeliers, bedrijven, Tante Louise en Stadlander. Spaarders kunnen deze punten voor 40% besteden aan een goed doel zoals de eigen vereniging of een buurtinitiatief. De overige 60% kan worden besteed bij de winkeliers en bedrijven. De gemeente doet mee omdat ze het interessant vindt om te kijken of op deze manier verenigingen en buurtinitiatieven hun eigen inkomsten kunnen genereren. Zelf gaat de gemeente voorlopig geen punten uitgeven.  
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad van der Wegen  

Brief aan raad over dierenopvang h’Onderdak

Het college stuurt een brief naar de gemeenteraad over de situatie rondom dierenasiel h’Onderdak. Die brief was toegezegd in de commissie Burger en Bestuur van 12 september jongstleden. In de brief wordt de hele historie rondom h’Onderdak geschetst en wordt uitgelegd welke gesprekken er in de afgelopen jaren met het dierenasiel zijn gevoerd.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Stand van zaken Ombuigingen

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken van het huidige ombuigingstraject. Hieruit blijkt dat de geraamde ombuigingen, die voor 2013 meer dan € 16 miljoen bedragen, nagenoeg allen worden gerealiseerd. Ook voor de jaren vanaf 2014 is reeds een substantieel deel van de bezuinigingen geëffectueerd.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrieven  

Het college beantwoordt twee raadsbrieven van de fractie van GBWP. Het gaat om een brief over Walstroom voor binnenvaartschepen en een brief over de invulling van het terrein van de brandweerkazerne aan de Westersingel.
Antwoord op brief van GBWP over Walstroom voor binnenvaartschepen
Antwoord op brief van GBWP over de invulling van het terrein van de brandweerkazerne aan de Westersingel
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

 

 

Uitgelicht

Zoeken