Sluiten

Openbare Besluitenlijst 22 oktober 2013

Splinter, F.

Aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van brandweerkazerne aan de Westersingel

Het college heeft besloten een gevraagde omgevingsvergunning voor het slopen van de brandweerkazerne aan de Westersingel te verlenen. Zoals bekend verhuist de brandweer naar haar nieuwe onderkomen aan de Van Konijnenburgweg. Om op termijn tot sloop van het pand aan de Westersingel over te kunnen gaan moet eerst een sloopvergunning worden afgegeven.   
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen  

Beslissing op bezwaarschrift

Het college heeft besloten een ingediend bezwaarschrift dat namens een bedrijf werd ingediend wegens overschrijding van de lozingsnorm, niet-ontvankelijk te verklaren. Reden is dat de bezwaarmaker niet tijdig heeft gereageerd op een vraag van de adviescommissie voor de bezwaarschriften om het bezwaarschrift aan te vullen met de gronden daarvan. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Aankoop voormalig rangeerterrein in Stationsgebied

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het voormalig rangeerterrein aan te kopen van de NS/ProRail. Doel van de aankoop is om daar de gemeenschappelijke meldkamer te vestigen. Aan de raad wordt voorgesteld een krediet van € 600.000,- daarvoor te voteren. 
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Overeenkomst volwasseneneducatie

Het college heeft ingestemd met het aangaan van een overeenkomst volwasseneneducatie 2013 met het Kellebeek College voor de inkoop van educatietrajecten voor volwassenen. Bergen op Zoom doet dat overigens in samenwerking met gemeenten in de regio West-Brabant (Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht). De gemeenten stellen hiervoor een gemeentelijk budget beschikbaar, aangevuld met een subsidie uit het Europees Subsidie Fonds (ESF).
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen    

Verkoopaanbieding industriegrond Noordland

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om onder voorwaarden in te stemmen met de verkoop van een perceel industriegrond op industrieterrein Noordland aan Mepavex Logistics BV.  Het gaat om een gebied ter grootte van 14 hectare. Er is een bedrag mee gemoeid van  € 11.938.250,-. Als de gemeenteraad instemt met de verkoop, zal de transactie voor 1 januari aanstaande plaatsvinden. Na verkoop is er op Noordland nog 15,5 hectare aan grond beschikbaar, waarvan ongeveer de helft in optie is.   
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Voordracht benoeming commissaris NV REWIN West-Brabant

Het college heeft ingestemd met de voordracht van een nieuwe commissaris voor de NV REWIN West-Brabant. Het gaat om de heer J.J.Kamp, wethouder van de gemeente Moerdijk. 
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ton Linssen   

Ontwikkelvisie ontwerp bestemmingsplan Vogelenzang

Het college stelt de raad voor om de Ontwikkelvisie Vogelenzang na het horen van belanghebbenden met enkele wijzigingen vast te stellen. Het college heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Vogelenzang’ in procedure te brengen om de plannen uit de ontwikkelvisie mogelijk te maken.  
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Erfpachtaanbieding Poortweg 

Het college heeft ingestemd met een erfpachtaanbieding met betrekking tot bedrijfsgrond aan de Poortweg. Er wordt voorgesteld om een nieuw recht van erfpacht aan te gaan voor een periode van 30 jaar. 
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen   

Regionaal Transitiearrangement West-Brabant-west

Het college heeft ingestemd met het Regionaal Transitiearrangement West-Brabant-west. De gemeenteraad wordt hierover per brief geïnformeerd.
In de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in de jeugdzorg, mogen er geen kinderen tussen wal en schip vallen. Jeugdzorgcliënten moeten daarom in het overgangsjaar 2015 dezelfde zorg kunnen krijgen van dezelfde aanbieder als waar zij op 31 december 2014 zorg van kregen of waar ze voor op de wachtlijst stonden.
Hiervoor moet ook de infrastructuur van de zorg gewaarborgd worden. Daarnaast moeten frictiekosten zoveel als mogelijk worden beperkt. In samenspraak met de betrokken partners hebben de negen gemeentelijke colleges van West-Brabant-west (Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) het Regionale Transitiearrangement West-Brabant-west opgesteld.
Het arrangement geeft inzicht in de manier waarop de regio West-Brabant-west continuïteit van de jeugdzorg realiseert en geeft handen en voeten aan de inrichting van een nieuw zorgstelsel. Het regionale transitiearrangement is te vinden op de website van de samenwerkende gemeenten op het gebied van jeugd: http://www.voordejeugdwestbrabantwest.nl/    
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Gronduitgifte Hollandhaven Fase 2

Het college heeft besloten het proces van gronduitgifte van de wonen/werkenkavels aan de Hollandhaven, fase 2 op te starten. Dat wil zeggen dat twee ex-bewoners van het voormalige Darvi-terrein in de gelegenheid worden gesteld om een kavel te kiezen en door middel van loting de overige inschrijvers een keuze voor een kavel te laten maken. 
Achter de Calandweg, aan de nieuwe Hollandhaven, zijn inmiddels 7 kermisexploitanten gevestigd. Er resteren nog 5 à 10 wonen-werkenkavels, afhankelijk van de gewenste breedte van de kavel die men wenst. Gegadigden die worden uitgeloot van de locatie aan de Hollandhaven krijgen zo mogelijk een alternatieve locatie aangeboden elders in het gebied.   
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een overloop-parkeerterrein aan de Balsedreef niet-ontvankelijk te verklaren. Hiermee neemt het college het advies over van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.   
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

LMC plan 2013-2015 voortijdig schoolverlaten

Het college van B&W heeft het LMC plan 2013-2015 voortijdig schoolverlaten vastgesteld.
In het kader van de verder voortschrijdende regionale samenwerking op het gebied van leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, slaan de gemeenten Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom de handen ineen met een gezamenlijk plan om de consequenties van de huidige crisis, die jongeren extra treffen, het hoofd te bieden. 
De inzet is gericht op meer trajecten om jongeren te begeleiden bij het behalen van een startkwalificatie, op het creëren van meer stageplaatsen en op het voorkomen van het maken van een verkeerde studiekeuze voor jongeren, in samenwerking met het onderwijs.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verkeersplan

Het college heeft ingestemd met het Verkeersplan en stuurt dit plan naar de gemeenteraad met het verzoek om een aantal specifieke onderdelen vast te stellen:    

a. De hoofdwegenstructuur in de toekomstige categorisering van wegen;    
b. De hoofdfietsstructuur;   
c. Het college opdracht geven een nadere studie te verrichten naar de oostelijke ontsluitingsstructuur van Bergen op Zoom en daarbij de omgeving te betrekken;   
d. Herinrichten Guido Gezellelaan en Pastoor Jutenlaan in uitvoering te brengen;   
e. Optimalisatie van Randweg West door uitvoering te geven aan korte termijn maatregelen;    
f. Bereikbaarheid centrum oost (Bredasestraat-Wassenaarstraat) waarborgen door de verkeersstructuur aan te passen;   
g. De Westersingel her in te richten en de uitwerking hiervan mee te nemen in de visie en ontwikkeling van het Havenkwartier.  

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van het CDA over ‘Fysieke aanpak leefomgeving als gevolg drugsoverlast’, een brief van de VVD over ‘Acties voor mensen met dementie’ en een brief van de BSD over ‘Lopen voor een baan’.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen
Antwoord op brief CDA over fysieke aanpak leefomgeving als gevolg drugsoverlast 
Antwoord op brief VVD over acties voor mensen met dementie
Antwoord op brief BSD over lopen voor een baan

 

Uitgelicht

Zoeken