Sluiten

Openbare Besluitenlijst 1 oktober 2013

Splinter, F.

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift gericht tegen het besluit voor het toepassen van spoedeisende bestuursdwang ongegrond verklaard. Het gaat om een geval waarbij door een toezichthouder van de gemeente is geconstateerd dat er naast een ondergrondse verzamelcontainer vuilniszakken waren gedumpt. De eigenaar van de zakken gaf in een bezwaarschrift aan dat het de bedoeling was dat de zakken in de container gedeponeerd zouden worden, maar dat hij zijn Saverpas vergeten was. De adviescommissie voor de bezwaarschriften adviseerde om het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft dat advies overgenomen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Informatiebeveiligingsbeleid BER-gemeenten

De gemeente Bergen op Zoom heeft haar informatiebeveiligingsbeleid herzien. Daarmee wil de gemeente ervoor zorgen dat ze als organisatie op een betrouwbare en veilige wijze met haar informatie omgaat.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Plaatsen tijdelijke woonvoorziening i.v.m. mantelzorg

Burgemeester en wethouders hebben aangegeven geen overwegende bezwaren te hebben tegen de tijdelijke plaatsing van een woonunit aan de Bergsebaan in Bergen op Zoom. Deze unit dient als mantelzorgvoorziening en wordt onder voorwaarden toegestaan.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Jaarvergadering European Walled Towns Association

Het college heeft ermee ingestemd dat burgemeester Frank Petter lid blijft van het dagelijks bestuur van de European Walled Towns Association, de zustervereniging van de Nederlandse Vereniging voor Vestingsteden.
Burgemeester Petter zal in zijn hoedanigheid van penningmeester van het EWT op kosten van dat EWT deelnemen aan de jaarvergadering in het Noord-Ierse Derry op 26 oktober aanstaande. Tevens wordt aan de jaarvergadering deelgenomen door de wethouder Monumenten en Archeologie. Ten aanzien van de kosten verbonden aan deelname door de wethouder is de Verordening voorziening burgemeester en wethouders van toepassing.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter  

Uitstel evaluatie pilot ambtelijk horen bij bezwaarschriften

Aan een door het college toegezegde tussentijdse evaluatie van de pilot ‘ambtelijk horen bij bezwaarschriften’ kan niet worden voldaan omdat de pilot pas effectief is geworden op 18 september 2013. De tijd tot 1 oktober 2013 is te kort om een betrouwbaar beeld te krijgen van de nieuwe werkwijze.
De gemeenteraad heeft als pilot per 1 juli 2013 voor de duur van een half jaar een wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007 vastgesteld, waarbij bepaalde bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld via het horen van bezwaarde(n) door ambtenaren in plaats van horen en advisering door de commissie voor de bezwaarschriften.
Een eerste evaluatie zal nu gelijktijdig met het raadsvoorstel voor een nieuwe verordening eind november 2013 worden aangeboden.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidieverlening pilot ‘Gezinskracht’

Het college verleent een subsidie aan Bureau Jeugdzorg om de pilot ‘Gezinskracht’ in 2013 voort te kunnen zetten. De pilot is bedoeld voor zogenaamde Multi-probleemgezinnen. Dit zijn gezinnen die te maken hebben met een combinatie van allerlei (sociaal)maatschappelijke problemen. Vaak zijn er verschillende organisaties betrokken bij de hulpverlening. Een gezinskracht is een vaste contactpersoon voor het gezin die ondersteunt en overzicht houdt op de benodigde en geleverde zorg aan het gezin.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrief

Het college beantwoordt een brief van de VVD over het inzamelen van oud papier door verenigingen, scholen en kerken.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Antwoord op brief van VVD over het inzamelen van oud papier door verenigingen, scholen en kerken

Concept startnotitie Regionaal Educatieve Agenda

Het college heeft ingestemd met de concept-startnotitie Regionaal Educatieve Agenda (REA), de model-procedure Op Overeenstemming Gericht Overleg en de Instellingsregeling Geschillencommissie OOGO.
In oktober zal de startbijeenkomst voor de REA worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal het convenant Krimp in het Onderwijs worden ondertekend. Deelnemers aan de REA zijn de wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. Het voorstel aan de deelnemers van de REA zal zijn, driemaal per jaar een bijeenkomst te organiseren, waar regionale vraagstukken met betrekking tot onderwijs besproken worden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verkeersplan

Het college heeft ingestemd met het nieuwe Verkeersplan, waarin het mobiliteitsbeleid is weergegeven als uitwerking op de Structuurvisie 2030 en de Visie Verkeer en Parkeren. Het Verkeersplan wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Het huidige Verkeersstructuurplan dateert uit 2005. Ontwikkelingen in en rond Bergen op Zoom in de afgelopen jaren zorgden ervoor dat een actualisatie van het plan noodzakelijk was. In september vorig jaar heeft de gemeenteraad kennis genomen van de visie Verkeer en Parkeren en is een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn ook gebruikt in het Verkeerplan.
Inmiddels heeft de gemeenteraad (7 oktober) aan het college gevraagd met een aangepast voorstel te komen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken