Sluiten

Openbare Besluitenlijst 15 oktober 2013

Splinter, F.

Ontwerpbestemmingsplan Antwerpsestraatweg 23

Het college van B&W brengt het ontwerpbestemmingsplan Antwerpsestraatweg 23 in procedure. In het bestemmingsplan Het Fort-Zeekant, dat onlangs onherroepelijk is geworden, zijn de bestaande mogelijkheden van het perceel en het pand Antwerpsestraatweg 23 niet juist weergegeven. In dit ontwerpbestemmingsplan is voor Antwerpsestraatweg 23 de functie detailhandel opgenomen. Het plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. De gemeenteraad wordt een zogenoemde gevoelenspeilende raadsmededeling voorgelegd.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen  

Bestemmingsplan Het Groene Gordijn

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Het Groene Gordijn e.o. gewijzigd vast te stellen. Het plangebied beslaat de voormalige Cort Heyligerskazerne, met uitzondering van het zuidwestelijke deel dat al in het bestemmingsplan Rozenoord is opgenomen. In het plan zijn nu onder meer de portiekflats aan de Guido Gezellelaan opgenomen. De flats worden in fasen gesloopt en herontwikkeld.    
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen   

Gageldonk-West

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Gageldonk-West vast te stellen. Om te voldoen aan de 10-jaren termijn uit de Wet ruimtelijke ordening moet dit bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld. Het bestemmingsplan bevat behalve een actualisering ook een uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst van woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom voor de wijkaanpak van Gageldonk-West.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen  

Bestemmingsplan Nieuwe Vesting

Het college van B&W stellen de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Nieuwe Vesting gewijzigd vast te stellen. Nieuwe Vesting is een deelgebied van de gebiedsontwikkeling ScheldeVesting en omvat het voormalige Nedalcoterrein. 
Nieuwe Vesting wordt een zogenoemd binnenstedelijk woongebied. Een gebied met de sfeer van de binnenstad, dat een logische schakel vormt tussen het bestaande Havenkwartier en de binnenstad. Het bestemmingsplan Nieuwe Vesting biedt ruimte om de diverse gebieden in het plan verder uit te werken. Dit biedt de mogelijkheid flexibel in te spelen op gewenste ontwikkelingen vanuit de markt. Deze nieuwe stedenbouwkundige opzet past niet binnen het bestemmingsplan Bergse Haven. Om die reden is het nieuwe bestemmingsplan opgesteld.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen  

Grondexploitatie herontwikkeling Wouwseweg

Het college legt de herziening van de grondexploitatie herontwikkeling Wouwseweg e.o., standlijn 31 augustus 2013, voor aan de gemeenteraad. Deze herziening biedt de actuele stad van de grondexploitatie. Het resultaat is licht verbeterd.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Reactie VNG op Rijksbegroting 2014

Het college heeft kennis genomen van de reactie van de VNG op de Rijksbegroting 2014.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Verkoop Parallelweg 68 en 68b  

B&W hebben besloten de panden Parallelweg 68 en 68b te koop aan te bieden via de Stadsmakelaar. Met de Stichting Samen Werken wordt een anti-kraakovereenkomst aangegaan. Dit betekent dat het Opstap Diensten Centrum, dat nu in de panden is gehuisvest, de panden mag gebruiken voor maximaal een jaar.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

 

Uitgelicht

Zoeken