Sluiten

Openbare besluitenlijst 27 augustus 2013

Roks, M.

Verzoek ontwikkeling Auvergnestraat 15

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan een herontwikkeling van een terrein aan de Auvergnestraat 15. Bij het verzoek ging het om de realisatie van kleine bedrijfsunits met daarboven kleine kantoor-/werkruimten. De locatie is een binnenterrein. Dat is ook een van de redenen waarom het college geen medewerking wil verlenen. Dit type bedrijfsactiviteiten hoort in principe thuis op bedrijventerreinen die goed ontsloten zijn.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Start van actualisatie Beleidsplan Wonen

Het college heeft ingestemd met een startnotitie voor de Actualisatie van het Beleidsplan wonen. In Oktober 2011 is het Beleidsplan Wonen 2011-2015 ‘Goed Wonen voor Iedereen’ vastgesteld door de raad. Vanwege de veranderde marktomstandigheden is een actualisatie op delen van het Beleidsplan Wonen noodzakelijk. De gemeenteraad wordt hierover per brief geïnformeerd.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Samenwerking in de regio

De gemeente Bergen op Zoom staat aan de vooravond om haar positie te bepalen in de samenwerking met omliggende gemeenten. Het rapport Krachtig Bestuur in Brabant geeft daar alle aanleiding toe en ook minister Pasterk heeft notities laten verschijnen over gemeentelijke samenwerking en herindeling. Het college herbevestigt  haar voorkeur voor samenwerking met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht op de Brabantse Wal – ondermeer op het sociale domein -, alsmede met Roosendaal op terrein van lobby, belangenbehartiging en strategische afstemming. Verder zal Bergen op zoom zich nadrukkelijker positioneren in de regio west brabant op de onderwerpen economie, cultuur en veiligheid.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Aanvullingen Last onder dwangsom Kladseweg 28b in Lepelstraat

Het college heeft besloten de last onder dwangsom die de eigenaren van het perceel Kladseweg 28b in Lepelstraat in verband met de inrichting en het illegale gebruik van een voormalige varkensstal als woonruimte is opgelegd, te wijzigen. De wijziging van het handhavingsbesluit bestaat er uit dat de overtreders worden gelast de huisraad uit de voormalige varkensstal te verwijderen. Tevens is er een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaren van de percelen aan de Kladseweg 28a en 28b in verband met het illegale gebruik van het terrein voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De dwangsom is gesteld op € 1000,- per overtreding per week.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Voortgangsbrief over liquidatie Regionale Milieudienst (RMD)

Het college heeft kennis genomen van de aan de gemeenteraad gerichte brief van de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Regionale Milieudienst (in liquidatie). In die brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de vaststelling van de jaarstukken 2012, de voortgang van de verkoop van het voormalige kantoor van de RMD in Roosendaal en nog uitstaande verplichtingen uit afspraken in het Sociaal Beleidskader. Het college brengt de brief met een begeleidend schrijven ter kennis van de raad.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Verplaatsing weekmarkt naar de binnenstad

In verband met de verplaatsing van de weekmarkt heeft het college besloten tot het aanwijzen van het gebied Korenbeursplein, Van der Rijtstraat (tussen Williamstraat en Stationsstraat), Stationsstraat (tussen Arnoldus Asselbergsstraat en Wouwsestraat) en Wouwsestraat als marktterrein. Dat gebeurt op basis van een artikel in de Gemeentewet. In verband met het harmoniseren van winkeltijden en markttijden besluit het college tot het wijzigen van de markttijden van 09.00 tot 15.30 uur naar 09.00 tot 17.00 uur op iedere donderdag. Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Besluit verplaatsing weekmarkt naar de binnenstad

Vaststellen van de verordening voorzieningen burgemeester en wethouders 2013

Het college heeft de ‘Verordening voorzieningen burgemeester en wethouders’ besproken en biedt deze ook ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van de BSD over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en ouderenhuisvesting en een brief van de VVD over zonnepanelen in de regio. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad van der Wegen
Antwoordbrief aan BSD-fractie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en ouderenhuisvesting
Antwoordbrief aan VVD-fractie over zonnepanelen in de regio

 

 

Uitgelicht

Zoeken