Sluiten

Openbare besluitenlijst 24 september 2013

Roks, M.

Deelname aanbesteding afvalcontract 2017

Het college heeft besloten voor de aanbestedingsprocedure van huishoudelijk restafval (HRA) en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) te participeren in een collectief verband met de voormalig GSV-gemeenten. Door het aflopen van de overeenkomsten van huishoudelijk restafval en GFT per mei 2017 is een nieuwe aanbesteding van deze afvalstromen aan de orde. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beslissing op bezwaar tegen besluit tot verlening van omgevingsvergunning

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonverdieping op een bestaand pand aan de Abraham de Haanstraat 20 conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaarschrift tegen verlenen van een omgevingsvergunning

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame op het pand aan de Grondmolen 7 in Halsteren, conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaarschrift tegen weigeren omgevingsvergunning

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het splitsen van een bedrijfspand aan de Vang 4 in Halsteren, confrom het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit tot verlening van een omgevingsvergunning

Het college heeft besloten het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 28 zonnepanelen op het dak van een pand aan de Kortemeestraat 4 en 6, ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning in stand te laten.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgangspunten inzet Combinatiefunctionarissen 2014 t/m 2016

Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten van de dienstverlening van de combinatiefunctionarissen vanaf 1 januari 2014, voor de periode 2014 t/m 2016. Hierbij wordt gefocust op verbreding van doelgroepen voor sport en bewegen, zijn sterke sportverenigingen van belang, blijft het onderwijs het uitgangspunt, maar moet de inzet van de combinatiefunctionarissen daar een impuls zijn en worden citytrainers ingezet. Citytrainers zijn jonge mensen, die een sportieve en positieve bijdrage leveren aan hun gemeente en wijk. Verder zijn een integrale aanpak van overgewicht en aandacht voor bewegen in wijken met een lage sociaal economische standaard speerpunten. Een aanbestedingstraject wordt gestart voor de uitvoering van de regeling Combinatiefunctionarissen per 1 januari 2014.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Raadsbrief Landschap van Allure Robuust Project de Zoom

Het college heeft besloten een brief te sturen naar de gemeenteraad over het project De Zoom in het kader van Landschappen van Allure. Naar aanleiding van de subsidievraag in het kader van Landschappen van Allure heeft de Provincie Noord-Brabant het Robuust Project De Zoom gehonoreerd. Via de raadsbrief informeert het college de raad over de inhoud, het proces, de te verwachten effecten en de vervolgstappen van de realisatie van het project De Zoom. De totale investering in het project De Zoom bedraagt € 22 miljoen. Over de definitieve hoogte van de provinciale bijdrage wordt nog gesproken. Er is een bedrag van € 10,5 miljoen aangevraagd. De subsidieregeling vereist dat minimaal 50% van de kosten door de partners wordt gefinancierd. De partners in het project, zijnde andere gemeenten op de Brabantse Wal en particulieren, nemen een aanzienlijk deel voor hun rekening. Voor de gemeente Bergen op Zoom wordt rekening gehouden met een eigen bijdrage van € 2,4 miljoen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Kaders Cultuurvisie

Het college heeft de kaders voor de Cultuurvisie bekrachtigd en legt een opiniërende raadsmededeling voor aan de gemeenteraad (commissie Mens & Maatschappij). Uiteindelijk doel is om met uitingen op het gebied van kunst & cultuur een zo groot mogelijk effect te realiseren op maatschappelijk, economisch, toeristisch en ruimtelijk gebied.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Brief aan gemeenteraad over prognose 2013 en taakstelling 2014 van de WVS-groep

Het college stuurt de gemeenteraad een brief waarin zij de raad informeert over de stand van zaken rond de begroting 2013 en de taakstelling en prognose 2014 van de WVS-groep.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt drie brieven van de raadsfracties van de BSD, D66 en GBWP. Het gaat achtereenvolgens om een brief over de Melanen/Billy Bird, een brief over de opvang van daklozen en zwervers en een brief over Provinciale cultuurgelden.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen
Brief aan raadsfractie BSD met betrekking tot  de Melanen/Billy Bird
Brief aan raadsfractie D66 met betrekking tot de opvang van daklozen en zwervers
Brief aan raadsfractie GBWP over een brief over Provinciale cultuurgelden

Tweede Concernbericht 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft kennisgenomen van het 2de Concernbericht 2013 en dit ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het 2de Concernbericht 2013 blikt vooruit naar het einde van het jaar. Daar waar nodig leidt dit tot financiële bijstelling van de begroting 2013. Dit 2de Concernbericht 2013 sluit met een nadelig saldo van € 21.000,- waarvan de raad wordt voorgesteld dit aan de Algemene Reserve te onttrekken.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Programmabegroting 2014 en Meerjarenbegroting 2015-2017

Het college heeft ingestemd met de Begroting 2014 en de Meerjarenbegroting 2015-2017. Voor 2014 is de begroting sluitend. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Uitgelicht

Zoeken