Sluiten

Openbare besluitenlijst 17 september 2013

Roks, M.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ ter inzage te leggen. Daarbij is rekening gehouden met de ingediende reacties op het voorontwerp en inzichten, die zich tijdens het planproces hebben voorgedaan. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan wordt het ontwerp PlanMER ter visie gelegd alsmede aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage ter advisering toegezonden.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Planschade

Burgemeester en wethouders zien geen aanleiding om opnieuw het verzoek van een inwoner tot het toekennen van een planschadevergoeding in behandeling te nemen. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld. Daarmee heeft het besluit tot afwijzing formele rechtskracht en is onherroepelijk geworden. Daarnaast zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd die een nieuwe behandeling zou rechtvaardigen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerp-bestemmingsplan Wouwseweg 9-11

Het college heeft besloten de gemeenteraad het ontwerp-bestemmingsplan ‘Wouwseweg 9-11’ voor te leggen. Het plan is een reparatie van het bestemmingsplan ‘Wouwseweg e.o.’. De bestemming ‘Wonen’ voor het perceel Wouwseweg 9 en de bestemming ‘Bedrijf’ voor het perceel Wouwseweg, waar twee gasstations liggen, zijn hersteld. Het plan voldoet aan de eisen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat de raad zich ervan kan vergewissen dat de veiligheid van bewoners afdoende is gegarandeerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Invordering dwangsom

Het college heeft besloten tot het invorderen van een verbeurde dwangsom vanwege het bouwen van een aanbouw aan een woonwagen ondanks de daartegen opgelegde bouwstop. Het college heeft de overtreder ook bericht dat de zonder vergunning gerealiseerde aanbouw moet worden afgebroken.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Begrotingswijzigingen i.v.m. Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheids Zorg

Het college heeft ingestemd met de Begrotingswijzigingen extra contactmoment adolescenten van de GROGZ. Het contactmoment wordt ingevuld met ziekteverzuimbegeleiding om zo effectief bij te dragen aan het verminderen van voortijdig schoolverlaten.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Reactie gemeente op bevindingen GS op het rapport Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant

Het college heeft kennisgenomen van de bevingen van GS op het rapport Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant. De raad krijgt hierover een raadsmededeling voorgelegd waarbij aan het college (en dat van Roosendaal) wordt opgedragen om de strekking van de brief aan GS verder met elkaar af te stemmen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Nota Sociaal Domein: Samen leven, samen doen

Het college heeft ingestemd met de Nota sociaal Domein: ‘Samen leven, samen doen’ waarin de visie en uitgangspunten voor het sociaal domein zijn opgenomen. Het college heeft begin dit jaar opdracht gegeven tot het opstellen van een kadernota ‘Sociaal Domein’.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Uitgelicht

Zoeken