Sluiten

Openbare Besluitenlijst 30 juli 2013

Splinter, F.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Gageldonk-West’

Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan ‘Gageldonk-West in procedure te brengen. Het gaat om een uitwerking van het masterplan Gageldonk-West en een actualisatie van het overige gebied. De gemeenteraad krijgt een raadsmededeling hierover voorgelegd.
Het bestemmingsplan voor het gebied Gageldonk-West is in november 2003 door de gemeenteraad vastgesteld. Om te voldoen aan de 10-jaren termijn uit de Wet ruimtelijke ordening moet dit bestemmingsplan opnieuw vastgesteld worden. Het plangebied omvat het bestaande woongebied aan de oostzijde van Bergen op Zoom, gelegen tussen Parallelweg, Wouwsestraatweg, Rooseveltlaan en het parkgebied Vijverberg.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Ontwerp bestemmingsplan ‘Gageldonk-West’

Aanwijzen nieuw hondenlosloopterrein   

Het college van burgemeester en wethouders heeft het gebied ‘De Vallei van de Markiezaten’ aangewezen als terrein waar honden los mogen lopen. Het gaat om het gebied tussen de Goudbaard, Kromme Lindert, Antwerpsestraatweg en de Markiezaatsweg. Ondanks het feit dat de honden op dit terrein los mogen lopen, blijft de eigenaar of houder van een hond wel verplicht de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen. Bergen op zoom kent een aantal gebieden waar honden niet aangelijnd hoeven te zijn bij het uitlaten. Deze terreinen zijn te vinden op de website van de gemeente onder het kopje ‘Hondenlosloopterreinen’.  
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) 

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen akkoord te gaan met een aantal wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst heeft het college hierom gevraagd. De wijzigingen zijn in de loop van het afgelopen jaar nodig gebleken om recht te doen aan de daadwerkelijke situatie en om een paar technische onvolkomenheden uit de oorspronkelijke regeling te herstellen. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Lepelstraat’   

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Lepelstraat’ gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen met name verruimingen in wat er aan beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis wordt toegestaan. De aanduiding ‘camperplaatsen’ op het Kerkplein is verwijderd omdat daarvoor te weinig draagvlak bleek.
Bij de bestemming ‘Gemengd’ is horeca als ondersteunende functie toegevoegd om bijvoorbeeld een koffiepunt mogelijk te maken zoals door indieners van zienswijzen is verzocht. Op verzoek is op een enkele locatie erfbebouwing binnen de woonbestemming getrokken in plaats van binnen de tuinbestemming. Nadat de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld wordt dit bekendgemaakt in verband met het ingaan van de beroepstermijn bij de Raad van State. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Lepelstraat’  

Vaststellen bestemmingsplan ‘Heerlesebaan 26’

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Heerlesebaan 26’ ongewijzigd vast te stellen. Het gaat om de substantiële sanering van een groot aantal overtollige bedrijfsgebouwen, waarvoor op grond van de Ruimte voor Ruimteregeling een extra woning bijgebouwd wordt. Voor de bouw van de woning wordt een besluit hogere grenswaarden vastgesteld. Hiervoor hebben ontwerpplannen ter visie gelegen waarop geen reacties zijn binnengekomen. Het opschonen van de verrommelde situatie zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Vaststelling Bestemmingsplan Heerlesebaan 26

Realisatie 2e brug en kiosk Ravelijn  

Het college is akkoord gegaan met een voorstel voor het realiseren van een 2de brug naar het Ravelijn. De brug moet gaan lopen van het Ravelijn naar de hoek Noordsingel/Legrandstraat. Tevens is het college akkoord gegaan met het realiseren van een kiosk op het Ravelijn. In die kiosk zal naast een uitgiftebalie voor koffie en thee ook een toiletvoorziening worden ondergebracht.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

 

Uitgelicht

Zoeken