Sluiten

Openbare Besluitenlijst 13 augustus 2013

Splinter, F.

Lokalen basisschool De Wegwijzer

Het college heeft besloten een eerder besluit om een lokaal van basisschool De Wegwijzer in gebruik te geven voor de ouderensoos, in te trekken. Dat doet het college omdat de Ouderensoos inmiddels andere huisvesting heeft gevonden zodat het lokaal van de Wegwijzer daarvoor niet langer nodig is.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college heeft een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeente Bergen op Zoom vastgesteld. Het beleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 
inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Opleggen last onder dwangsom

Het college heeft besloten aan de eigenaar van een pand aan de Antwerpsestraat een last onder dwangsom op te leggen omdat er commerciële verhuur plaatsvindt. Dat is in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast is geconstateerd dat een ruimte in het pand in gebruik is als slaapkamer, terwijl de betreffende ruimte niet is voorzien van een ventilatievoorziening of enige daglichttoetreding.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Voordracht bestuursleden openbaar voortgezet onderwijs

Het college heeft ingestemd met de benoeming van de heren Van Geel en Franken als toezichthoudend bestuurslid voor de Stichting RSG ’t Rijks voor een periode van maximaal drie jaar.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Jaarrekening 2012 Openbaar Voortgezet Onderwijs

Het college van B&W heeft ingestemd met de jaarrekening 2012 van RSG ’t Rijks. Via bijgevoegde link kan de jaarrekening worden ingezien.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens
Jaarrekening 2012 't Rijks   

Grondaanbiedingen Dr. Ir. Van Veenweg

Het college doet een aantal kermisexploitanten een grondaanbieding. Aan die weg liggen verschillende erfpachtpercelen die door kermisexploitanten worden gebruikt. Deze kermisexploitanten ontvangen een grondaanbieding voor de koop of erfpacht van deze percelen. Hierdoor wordt de wachtlijst voor wonen-werkenkavels voor kermisexploitanten ingekort.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten een bezwaarschrift van een bewoner aan de Zeekraal, tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage met overkapping in die straat, ongegrond te verklaren. Dit is overeenkomstig het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Standpunt over vervolgtraject aangenomen moties over drugsoverlast

Het college stuurt de gemeenteraad een brief waarin het collegestandpunt staat beschreven ten aanzien van aangenomen moties over ‘drugsoverlast’ en ‘aanpak jeugd in relatie tot de drugshandel’. In de brief staat dat er in de herfst van dit jaar een brede en open discussie met de raad wordt gevoerd over de drugsaanpak. Voor de begrotingsbehandeling in november van 2013 zal een voorstel aan de raad worden gedaan hoe vervolgens uitvoering zal worden gegeven aan de moties en wat de financiële consequenties zijn.
Portefeuillehouders burgemeester Dick de Cloe en wethouder Ton Linssen

Subsidie restauratiewerkzaamheden hotel De Draak

Het college verleent een subsidie van € 19.337,- uit het ISV-budget voor de restauratie van Hotel De Draak op de Grote Markt. Het gaat met name om de restauratie van onderdelen van de historische balkenzoldering die tevoorschijn zijn gekomen nadat er in februari van dit jaar een brand heeft gewoed in het hotel.
Voor subsidiëring wordt de hardheidsclausule uit de subsidieregeling toegepast. Het college doet dit omdat hij het van belang vindt dat de historische elementen in de oudste herberg van Nederland worden behouden en zichtbaar worden gemaakt. Het pand stamt uit 1397. Het is een uniek monument dat zijn bijdrage levert aan onze culturele en monumentale uitstraling van de binnenstad waardoor het college de restauratiewerkzaamheden financieel wil ondersteunen. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen  

Raadsbrieven

Het college heeft twee brieven van raadsfracties beantwoord. Het gaat om een brief van GBWP over de Kapitein Lentingsingel en een brief van de BSD over blauwalg in de Kleine Melanen. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen  
Antwoord op brief van GBWP over de Kapitein Lentingsingel
Antwoord op brief van BSD over blauwalg in de Kleine Melanen 

Uitgelicht

Zoeken