Sluiten

Openbare besluitenlijst 7 mei 2013

Roks, M.

Renovatie panden Pleinenplan

De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Monumentaal Stadsherstel voor de renovatie van panden in het kader van het Pleinenplan. Het gaat om de panden Korenbeursplein 2 en 4, Korenbeursstraat 20 en Sint-Catharinaplein 3 en eventuele toekomstige panden. De gemeenteraad heeft in 2009 het Pleinenplan Stadskern Noord Oost vastgesteld. Hierin is het beleid vastgelegd om te komen tot een opwaardering van dit deel van de binnenstad. Dit gebeurt onder andere door panden een andere functie te geven en/of te renoveren. De renovatiewerkzaamheden zullen nog dit jaar plaatsvinden.  Aannemers worden hiervoor benaderd volgens het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Stichting Monumentaal Stadsherstel begeleidt dit proces.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsbrieven  

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om:

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen, Ton Linssen, Ad Coppens, Ad van der Wegen en burgemeester Dick de Cloe

Concept accountantsverslag 2012

Het college van B & W neemt kennis van het concept accountantsverslag 2012 en biedt dit samen met het Beleidsverslag 2012 aan de gemeenteraad aan.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beleidskaderbrief 2014

Het college legt de beleidskaderbrief 2014 voor aan de gemeenteraad. Deze bevat de uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2014. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verzoek minnelijke regeling

Burgemeester en wethouders hebben besloten een verzoek om een minnelijke regeling te treffen, af te wijzen. De kwestie is onder de rechter en het college wacht de uitspraak af.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Subsidieregeling ‘Leefbaarheid middelgrote gemeenten Noord-Brabant 2009-2010’

De bestuursverklaring en de financiële rapportage 2012 met betrekking tot de subsidieregeling ‘Leefbaarheid middelgrote gemeenten Noord-Brabant 2009-2010’ zijn vastgesteld en gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De gemeente Bergen op Zoom heeft in het kader van deze regeling provinciale subsidie gekregen voor het sociaal-maatschappelijk programma in Gageldonk-West. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Arjan van der Weegen

Verlenen mandaat aanwijzen lig- en standplaatsen

Het college verleent mandaat aan de afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling om lig- en standplaatsen aan te wijzen. In het kader van de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen dient aan elk object, lig- of standplaats een huisnummer te worden toegekend. Om dit te kunnen doen,  moet eerst de lig- of standplaats worden aangewezen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsvoorstel 1e concernbericht 2013

B en W hebben ingestemd met het 1e concernbericht 2013 en dit aangeboden aan de gemeenteraad. Het concernbericht kijkt terug op de eerste drie maanden van dit jaar en betreft de financiële bijstelling van de begroting 2013. Het 1e concernbericht sluit met een voordelig saldo van €614.000. Het college stelt de raad voor dit bedrag in de algemene reserve te storten.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Uitgelicht

Zoeken