Sluiten

Openbare besluitenlijst 2 april 2013

Roks, M.

Begroting 2013 Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM)

Het college heeft goedkeuring verleend aan de begroting 2013 van de Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM). Diverse maatregelen hebben ten opzichte van 2011 geleid tot een verbeterd resultaat. Vorig jaar werd er nog gerekend met een tekort van ruim € 140.000,-. Voor 2013 wordt het tekort begroot op ruim € 55.000,-., maar in de komende jaren is de verwachting dat de begroting in de plus zal eindigen.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe 

Bestemmingsplan Verlengde Zandstraat 7

Het college is akkoord gegaan met het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Verlengde Zandstraat 7 in Bergen op zoom. Het bestemmingsplan heeft vanaf 31 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Het plan gaat over een uitbreiding van het bestemmingsvlak naar 1 hectare voor een daar gevestigde manege. Het initiatief is gericht op de bouw van een nieuwe rijhal met 16 paardenboxen en een overdekte stapmolen. Gedurende de termijn van de ter inzage legging is een zienswijze van de provincie Noord-Brabant ontvangen. Het college adviseert de raad het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen waarbij het bebouwingspercentage van 80% naar 50% wordt teruggebracht.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerpbestemmingsplan Heerlesebaan 26

Burgemeester en wethouders hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan Heerlesebaan 26 ter visie te leggen. Dit plan voorziet in de realisatie van een Ruimte voor Ruimtewoning op het perceel Heerlesebaan 26. Daarvoor moeten eerst de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt worden. Het gaat om meer dan 1000 vierkante meter aan overtollige opstallen. Om deze sloopkosten te kunnen betalen, is de bouw van een extra woning nodig. Via het gemeentelijk Rood voor Groenbeleid kan onder voorwaarden medewerking aan dit initiatief worden verleend.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Intrekken last onder dwangsom

Het college heeft besloten om in afwijking van het bestemmingsplan medewerking te verlenen aan het legaliseren van een beroepsmatige activiteit in het bijbehorend bouwwerk op een perceel dat ligt aan de Stille Omgang in Lepelstraat.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Geluidmetingen sportkantines sportpark De Markiezaten

Het college heeft geconstateerd dat het aanbrengen van geluiddempende voorzieningen aan de sportkantines van FC Bergen en RKVV Nieuw Borgvliet op sportpark De Markiezaten het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Metingen door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bevestigen dat de sportkantines op het gebied van geluid voldoen aan het wettelijk kader.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt drie brieven van politieke raadsfracties. Het gaat hierbij om twee brieven van GBWP over ‘plassen water’ in de Dorpsstraat in Halsteren en over de kermis in Halsteren en een brief van Lijst Linssen over kinderarmoede.  
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Arjan van der Weegen en Ton Linssen
Antwoord aan fractie GBWP over 'plassen water' in Dorpststraat Halsteren
Antwoord aan fractie GBWP over kermis Halsteren
Antwoord aan fractie Lijst Linssen over kinderarmoede

Uitgelicht

Zoeken