Sluiten

Openbare besluitenlijst 28 mei 2013

Roks, M.

Jaarafsluiting grondbedrijf over 2012

Het college heeft het verslag bouwgrondexploitaties 2012 vastgelegd en biedt dit er vaststelling aan de raad aan. Jaarlijks wordt een verslag bouwgrondexploitaties opgesteld, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van het jaarverslag van de gemeente. Dit verslag bouwgrondexploitaties heeft betrekking op het jaar 2012 en beschrijft de activiteiten, het resultaat, de toekomstige ontwikkelingen en de financiële gegevens van het grondbedrijf. Daarnaast worden bouwgronden in exploitatie, niet in exploitatie genomen gronden, betaalplannen, verspreide panden en percelen, reserve grondbedrijf en de herziening van het meerjarenprogramma grondbedrijf (MPG) apart toegelicht.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en wethouder Ton Linssen

Last onder dwangsom vanwege overtreding van provinciale milieuverordening

Het college legt een last onder dwangsom op aan een bedrijf aan de Klein Molenbeekseweg vanwege een overtreding van de Provinciale milieuverordening. Het gaat om het parkeren van vrachtwagens met gevaarlijke stoffen in een grondwater beschermingsgebied.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vaststellen bestemmingsplan ‘Stationsgebied en omgeving’

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Stationsgebied en omgeving’ gewijzigd vast te stellen. Het plangebied beslaat in grote lijnen het gebied vanaf de spoorwegovergang aan de Wouwsestraatweg en volgt de spoorlijn tot en met het huidige politiebureau. Aan de oostzijde grenst het gebied aan de spoorlijn, aan de westzijde aan de binnenstad.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Islamitisch cultureel centrum Wattweg’

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Islamitisch cultureel centrum, Wattweg’ in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan is erop gericht de verplaatsing van de moskee, die nu nog gevestigd is aan de Oude Stationsweg 37/37a, naar het perceel Wattweg 7 (voorheen distributiecentrum PostNL) mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Voorafgaand aan de terinzagelegging vindt publicatie plaats in onder meer de Bergen op Zoomse Bode. Gedurende de inzagetermijn is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Omliggende bedrijven en omwonenden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de terinzagelegging van het ontwerp. Ook is er hierover inmiddels al een informatieavond gehouden.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Afwegingsnota afrit 29 Bergen op Zoom Zuid

Het college heeft kennis genomen van de afwegingsnota voor het tracédeel 4 van de Randweg Zuidwest. Dit tracédeel omvat de beoogde verplaatsing van de afrit 29 Bergen op Zoom Zuid, naar het bestaande viaduct Heimolen. De afwegingsnota bevestigt de overwegend positieve effecten van deze verplaatsing, voor de aspecten Verkeer, Leefbaarheid en Natuur. De afwegingsnota vormt daarmee een beleidsmatige onderbouwing van het concept Verkeersplan. Een uitvoeringsbesluit over verplaatsing van afrit 29 is pas aan de orde als voldoende uitvoeringsmiddelen beschikbaar komen. De haalbaarheid hiervan wordt de komende periode verder onderzocht.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsmededeling concept Verkeersplan

Het college van B&W heeft ingestemd met het concept Verkeersplan en deze vrijgegeven voor een consultatieronde bij alle inwoners en belanghebbenden van Bergen op Zoom. Het college peilt in juni via een raadsmededeling de gevoelens van de raad. Van 3 juni tot en met 30 juni 2013 ligt het concept Verkeersplan ter inzage in het stadskantoor. Ook is deze digitaal beschikbaar. Op 11 juni wordt er een informatiemarkt gehouden om nadere informatie te verstrekken over het voorgenomen nieuwe Verkeers- en Vervoersbeleid. Na de consultatieronde wordt het definitieve Verkeersplan, inclusief consultatienota ter besluitvorming in oktober 2013 aangeboden aan de gemeenteraad. Ook wordt het burgerpanel hierover geconsulteerd.
portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Concept Verkeersplan

Gebiedsaanpak grondwaterbeschermingsgebied Halsteren

Het college heeft kennis genomen van het gebiedsdossier Halsteren en heeft ingestemd met de uitvoering van maatregelen voor preventie en risicobeheersing bij de grondwaterbescherming door de provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Evides, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Bergen op Zoom. Voor de gemeente betekent dit met name dat bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte niet langer chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer zullen worden toegepast binnen het grondwaterbeschermingsgebied.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Basistarief en maximumtarief hulp bij het huishouden

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om een basistarief en een maximum tarief voor hulp bij het huishouden vast te stellen. Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor hulp bij het huishouden. De gemeente Bergen op Zoom heeft, evenals de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht, voor de levering van de hulp bij het huishouden momenteel overeenkomsten met 7 aanbieders. De huidige overeenkomsten eindigen in september 2013. Er zullen dan ook nieuwe overeenkomsten voor de hulp bij het huishouden afgesloten moeten gaan worden. Vanaf 1 september 2012 is in de Wmo opgenomen dat de gemeenteraad een basistarief (minimumtarief) vast moet stellen voor het verlenen van hulp bij het huishouden als de gemeente nieuwe overeenkomsten af wil gaan sluiten. Dit basistarief moet worden vastgesteld op basis van reële kostprijzen van de verschillende vormen van hulp bij het huishouden. Het voorstel aan de gemeenteraad is om een basistarief te hanteren van € 21,50 en een maximumtarief van € 22,50 per uur.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Begroting 2013 Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Het college heeft kennis genomen van de door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) vastgestelde begroting 2013. Die begroting wordt ook ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Het algemeen bestuur van de OMWB heeft bij de vaststelling van de begroting gereageerd op de door de diverse deelnemers aan de OMWB uitgebrachte zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2013. De reacties van de OMWB op die zienswijzen zijn verwerkt in bij de begroting gevoegde overwegingen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Ontwerp-begrotingen 2014 Gemeenschappelijke Regelingen

Het college heeft, met een aantal kanttekeningen, ingestemd met de ontwerp-begrotingen van de GROGZ (Gemeentschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg), het RAV (Regionaal Ambulance Vervoer), de Veiligheidsregio, de Regio West-Brabant, de OMWB (Omgevings Dienst West-Brabant), de BWB (Belastingsamenwerking West-Brabant), de Prg Schoolverzuim en de ISD (Intergemeentelijke sociale Dienst) voor 2014. De gemeenteraad zal worden voorgesteld om deze kanttekeningen in de vorm van zienswijzen aan de besturen van deze verbonden partijen toe te zenden. De verbonden partijen dienen vervolgens met deze zienswijzen rekening te houden wanneer zij een definitief besluit nemen over hun begrotingen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Wijziging APV in verband met verbod op rooftassen

De gemeente Bergen op Zoom voegt een nieuw artikel aan de Algemene Plaatselijke Verordening toe om winkeldiefstal door middel van zogenaamde rooftassen in samenwerking met andere partijen te kunnen bestrijden. Voor een ander verzoek vanuit de gemeenteraad dat gaat over het parkeren van vrachtwagens hoeft geen aanpassing van de APV plaats te vinden. Hiervoor wordt gewerkt aan een aanwijzingsbesluit dat door het college kan worden genomen. 
Portefeuillehouders burgemeester Dick de Cloe en wethouder Ton Linssen

Financiering schakelklassen basisscholen Oost en El Feth 2013-2014

Het college heeft besloten financiële middelen ter beschikking te stellen voor schakelklassen bij de basisscholen El Feth en Oost. Algemene School Oost en basisschool El Feth ontvagen voor het schooljaar 2013-2014 financiële middelen ter continuering van hun schakelklassen. Deze middelen zijn afkomstig uit het Onderwijsachterstandenbudget van het Rijk. Door het aanbieden van extra Nederlandse taal in de schakelklas kunnen leerlingen doorstromen naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. De ouders van deze leerlingen zijn bijzonder tevreden over het functioneren van de schakelklassen binnen beide scholen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Medewerking aan realisatie joblodge

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het opstarten van een procedure om aan de Parallelweg een joblodge te realiseren. Er is een aanvraag ontvangen voor de realisatie van een kleinschalige huisvestingsvoorziening voor arbeidsmigranten, een zogenaamde joblodge, op het perceel Parallelweg 54. De jobldge bestaat uit 26 kamers voor elk maximaal 2 personen. Op eigen terrein wordt voorzien in de parkeerbehoefte door de aanleg van 26 parkeerplaatsen. De aanvraag past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college heeft besloten om via een procedure af te kunnen wijken van het bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken