Sluiten

Openbare besluitenlijst 23 april 2013

Roks, M.

Beslissing op bezwaar uitschrijving

Het college heeft een bezwaarschrift tegen een besluit, waarbij verzocht werd om een persoon ingeschreven te houden op een adres in Bergen op Zoom, conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften, ongegrond verklaard en een eerder besluit tot  uitschrijving, in stand te houden.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Afwijzen verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument

Het college heeft besloten om de procedure tot aanwijzing van twee panden tot gemeentelijk monument niet op te starten.De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom had de gemeente Bergen op Zoom verzocht om 2 objecten die liggen aan de Antwerpsestraatweg/Olympialaan en de Wittoucksingel 35 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college heeft de WelstandsMonumentenCommissie gevraagd hierover advies uit te brengen en heeft de pandeigenaren benaderd. Bij het pand aan de Antwerpsestraatweg adviseerde de commissie om niet tot aanwijzing over te gaan. In het geval van de Wittoucksingel was de commissie positief, maar het college neemt dat advies niet over omdat de eigenaar tegen plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst is. Op basis van deze informatie heeft het college besloten de procedure tot aanwijzing voor beide panden niet op te starten.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitvoeringsprogramma Milieu & Duurzaamheid 2013

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Milieu & Duurzaamheid 2013 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma 2013 is aangegeven dat de basistaken conform de wettelijke eisen zullen worden uitgevoerd. Op het gebied van duurzaamheid wordt een structureel gevolg gegeven aan de klimaattop en het Netwerk Duurzaam Durven Doen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Afwijzing verzoek

Het college heeft een verzoek afgewezen om een inwonend kind als medehuurder te erkennen van een woonwagenstandplaats en van de woonwagen die op die plek staat. Over deze kwestie zijn ook vragen gesteld door de BSD. Naar de mening van het college is er geen sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Bovendien zou erkenning als medehuurder betekenen dat er inbreuk wordt gedaan op het systeem van toewijzing van standplaatsen aan diegenen die daarvoor in aanmerking komen gelet op hun plaats op de wachtlijst.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzoek vestigen sportschool

 Het college heeft besloten niet in te stemmen met het vestigen van een sportschool in een pand aan de Zeelandhaven 14. De vestiging van een sportschool past niet binnen het bedrijventerreinenbeleid. Er zal worden bekeken of er alternatieve locaties voor handen zijn.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Jaarverslag Handhaving 2012

Het college heeft het jaarverslag Handhaving 2012 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. In deze jaarlijkse rapportage handhaving wordt onder andere gerapporteerd over het bereiken van doelen die gesteld waren in het handhavingsbeleid en over de uitvoering van afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot samenwerking in de handhaving met andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving. Het verslag wordt tevens ter kennisneming aan de provincie aangeboden in het kader van de verantwoording op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vrijvallende middelen onderhoud Theodorushaven

Het college heeft besloten om de vrijvallende middelen uit het budget Onderhoud Theodorushaven terug te laten vloeien naar de Algemene Middelen. Indien op basis van het beheerplan budget nodig is, zal de raad worden gevraagd een budget beschikbaar te stellen voor onderhoud van de Theodorushaven.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Samenwerkingsverklaring i.v.m. het Robuust Project de Zoom

De gemeente Bergen op Zoom gaat een samenwerkingsverklaring aan met betalende partners in het robuust project De Zoom in het kader van de regeling Landschap van Allure de Brabantse Wal.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Woningbouwmatrix 2012-2013

B&W heeft ingestemd met de geactualiseerde woningbouwmatrix 2012-2013 en zendt deze toe aan de provincie Noord-Brabant. Tevens heeft het college ingestemd met het voornemen om het Beleidsplan Wonen te actualiseren, om zo beter aan te sluiten bij de huidige marktsituatie en geprognosticeerde demografische ontwikkelingen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Redesign Regio West-Brabant

Het college heeft ingestemd met de voorstellen van de werkgroep Redesign van de Regio West-Brabant. De RWB heeft de opzet en werkwijze van het samenwerkingsverband laten onderzoeken om naar de toekomst toe beter toegerust te zijn om in te kunnen spelen op de behoeften van de partners (overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen). De gemeenteraden in de regio worden nu ook gevraagd op deze voorstellen te reageren, waarna in de Regio West-Brabant besluitvorming hierover plaatsvindt.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

 

Uitgelicht

Zoeken