Sluiten

Openbare besluitenlijst 1 mei 2013

Roks, M.

Verkoop van woon-werk kavel aan derden

Het college heeft besloten een ondernemers op het bedrijventerrein Oude Molen toestemming te verlenen zijn woon-werk kavel in zijn geheel te verkopen aan derden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verkoop van twee woon-werk kavels

Het college heeft ingestemd met de verkoop dan wel uitgifte in erfpacht van twee wonen-werken kavels die liggen aan de Calandweg 7 en 9.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen 

Bestemmingsplan De Nieuwe Drenck

Burgemeester en wethouders staan in beginsel positief tegenover het idee om aan de Zuidgeest 17 een kinderboerderij met ondersteunende horeca toe te staan. Ze wijzen er de exploitant op dat verdere uitwerking c.q. onderbouwing door de initiatiefnemer noodzakelijk is om de gemeenteraad in het kader van de actualisering van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost’ een voorstel voor te leggen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten de eigenaar van een pand aan de Steenbergsestraat onder dreiging van een dwangsom op te dragen zijn dakterras te verwijderen of te vernieuwen omdat deze in een slechte staat verkeert en overlast veroorzaakt.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Bestrating Korenmarkt

Het college stuurt een brief aan de Vereniging Binnenstad over de bestrating op de Korenmarkt. De Vereniging Binnenstad had hierover vragen gesteld en pleitte in haar schrijven voor het terugbrengen van de bestrating in een waaierpatroon op de rijstroken van de Korenmarkt. De vereniging zet vraagtekens bij de door de gemeente genoemde meerkosten van ongeveer € 75.000,-. In de brief aan de vereniging wordt dit bedrag nader onderbouwd. De gemeentelijke raming is onder andere gebaseerd op ervaringscijfers van eerder gerealiseerde bestratingen op de Grote Markt en in de Arnoldus Asselbergsstraat waarvoor, net als voor het aanbrengen van een waaierbestrating, vergelijkbare extra constructieve voorzieningen nodig waren.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Samenwerkingsconvenant 2013-2016 aanpak huiselijk geweld West-Brabant

Het college is akkoord gegaan met het aangaan van een samenwerkingsconvenant met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant. Die samenwerking wordt aangegaan met andere gemeenten, maar ook met organisaties. Door het district De Markiezaten is een actielijst opgesteld waarin concreet wordt aangegeven welke acties ingezet worden op de aanpak van huiselijk geweld.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen

Toelichting Ministerie BZK op gemeentelijke herindeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de nadere toelichting van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de gemeentelijke herindeling. Het college heeft tevens besloten deze brief aan de gemeenteraad te sturen.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Contouren kadernota sociaal domein

Het college stuurt een raadsmededeling naar de gemeenteraad waarin wordt gevraagd of zij zich kan vinden in de contouren voor de kadernota sociaal domein. De komende jaren krijgt de gemeente een aantal nieuwe taken, zoals Jeugdzorg en Begeleiding en Verzorging ui de AWBZ. Tegelijkertijd wordt de huidige ondersteuning van mensen in de toekomst onbetaalbaar, omdat er minder financiële middelen beschikbaar zijn. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden over hoe de gemeente de ondersteuning aan de inwoners in de toekomst vorm wil geven en hoe de gemeente hiervoor samenwerkt met de maatschappelijke partners en inwoners. Het college heeft daarom opdracht gegeven om een kadernota sociaal domein op te stellen waarin deze keuzes worden vastgelegd. Bij het opstellen van de kadernota worden maatschappelijke organisaties en inwoners betrokken. Dit is gestart met een werkconferentie sociaal domein op 4 april 2013, waarvoor maatschappelijke organisaties, buurgemeenten en gemeenteraadsleden waren uitgenodigd. De uitkomsten van deze werkconferentie worden aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad een opiniërende raadsmededeling voorgelegd, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd of zij zich kan vinden in de contouren voor de kadernota sociaal domein.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om:
-Brief van het CDA over de spooronderdoorgang aan de Markiezaatsweg
Antwoordbrief aan raadsfractie CDA

-Brief van de BSD over het ontbreken van telefoonverbinding in het fractiehuis
Antwoordbrief aan raadsfractie BSD

-Brief van Lijst Linssen over het sterftecijfer in ziekenhuis Lievensberg
Antwoordbrief aan raadsfractie Lijst Linssen

-Brief van Lijst Linssen over de Aanpak van Georganiseerde Criminaliteit.
Antwoordbrief aan raadsfractie Lijst Linssen

Uitgelicht

Zoeken