Sluiten

Openbare besluitenlijst 18 juni 2013

Roks, M.

Beantwoording brief aan Stichting KOM

Het college beantwoordt een brief van het bestuur van Stichting Kinderopvang Op Maat (KOM) met het verzoek inzage te geven in motivatie en grondslag van genomen besluiten rondom de exploitatie van 12 kindplaatsen kinderdagopvang in wijkgebouw De Bergse Plaat. In de brief geeft het college aan dat toestemming is gegeven voor exploitatie van dagopvang (opname in het Register Kinderopvang) omdat er zicht was op legalisering van het gebruik van de grond op basis van het bestemmingsplan. Omdat het college een aanvraag om omgevingsvergunning heeft ontvangen voor het gebruik van de grond voor de buitenspeelplaats ziet het college geen aanleiding om tegen dat gebruik nu handhavend op te treden.
Portefeuillehouder wethouder Coppens

Handhaving bij voormalige varkensstal Kladseweg

Het college heeft besloten aan de eigenaren van een perceel aan de Kladseweg een last onder dwangsom op te leggen in verband met het illegale gebruik van een voormalige varkensstal als woonruimte. Het gebruik is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Coppens

Brief aan raad over terugkoppeling overleg met omwonenden over locatie Van Kaam

Het college stuurt een brief aan de gemeenteraad met betrekking tot een overleg dat er is geweest met omwonenden van de zogenaamde locatie Van Kaam op de hoek van de Antwerpsestraatweg en de Laan van Borgvliet. Het college verwacht in het najaar een voorstel aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Brief aan gemeenteraad over terugkoppeling omwonenden locatie Van Kaam

Uitvoering gevelisolatie A4, omleiding Steenbergen

Voor de aanleg van de A4 omleiding Steenbergen, is op 18 februari 2011 door de minister van Infrastructuur en Milieu een Tracébesluit genomen. Onderdeel van dit besluit is het onderzoek naar de gevolgen voor het geluid in de omgeving. Voor 106 woningen langs het tracé is vastgesteld dat het bevoegd gezag een onderzoeksplicht heeft naar het binnenniveau van het geluid. Deze verplichting vloeit voort uit het toekennen van een hogere geluidsbelasting op de gevel binnen het Tracébesluit. Het gaat om 29 woningen die binnen onze gemeente vallen. Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om de geluidsbelasting in de woningen te onderzoeken en maatregelen te treffen als de wettelijke normen worden overschreden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het financieren van het onderzoek en het aanbrengen van isolerende maatregelen. Over het hele proces zijn afspraken gemaakt in het ‘Uitvoeringskader Gevelisolatie 2012’.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Intrekken last onder dwangsom

Het college gaat over tot het intrekken van een last onder dwangsom die was opgelegd aan een horecagelegenheid aan de Potterstraat. Omdat er drie jaar lang geen overlastmeldingen zijn geweest heeft de exploitant het recht om intrekking van de dwangsom te vragen. 

Portefeuillehouder wethouder Coppens

 

Verkoop wijkhuis De Hofstee

Het college heeft ingestemd met de verkoop van voormalig wijkcentrum De Hofstee aan de Rozenstraat. Het pand zal worden verkocht voor een bedrag van € 340.000,- aan het Chinees Kerkgenootschap (EMSI) dat het pand wil gebruiken voor kerkdiensten en mogelijk ook voor enkele andere maatschappelijke activiteiten. 

Portefeuillehouder wethouder Linssen

 

Convenant preventie huisuitzettingen met woningcorporatie Stadlander

Het college heeft besloten een convenant te ondertekenen over preventie van huisuitzettingen. Door ondertekening van dit convenant continueren de gemeente Bergen op Zoom, Traverse, de Kredietbank West-Brabant, alsmede Stadlander, hun intensieve samenwerking op het gebied van het tegengaan van woningontruimingen op basis van huurachterstand. Dit vanuit het besef dat woningontruimingen veel persoonlijk leed en kosten met zich meebrengen.

Portefeuillehouder wethouder van der Weegen

 

Gebruiksovereenkomsten Facilitair Bedrijf over Klein Arsenaal en Blokstallen 3

Het college heeft besloten het Facilitair Bedrijf te berichten dat voor het Klein Arsenaal en de Blokstallen 3 op grond van bepalingen van het Burgerlijk Wetboek uitgegaan zal worden van een gebruikersovereenkomst waarin bij opzegging een redelijke termijn in acht moet worden genomen.

Portefeuillehouders wethouders Linssen en van der Weegen

 

Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2012

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang over het jaar 2012. Het verslag wordt ter kennisname gestuurd aan de gemeenteraad. In de gemeente Bergen op Zoom waren in 2012 5 gastouderbureaus actief, werd op 21 locaties kinderopvang aangeboden en werd op 26 plaatsen buitenschoolse opvang aangeboden. Tevens waren er 19 peuterspeelzalen geregistreerd. De GGD heeft voor 9 locaties een handhavingsadvies afgegeven. Het ging hier merendeels om ‘kleine’ overtredingen. Deze adviezen zijn overgenomen door de gemeente en hebben geresulteerd in het versturen van schriftelijk waarschuwingen en handhavingsbesluiten. 

Portefeuillehouder wethouder Coppens
Brief aan gemeenteraad over Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2012

 

Omgevingsvergunning Mepavex

Het college stemt in met het milieukundig advies van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant en de Brandweer over de aanvraag om omgevingsvergunning door Mepavex en heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Portefeuillehouders wethouders Coppens en Linssen

 

Beleidsvisie externe veiligheid

Het college heeft besloten de Beleidsvisie externe veiligheid 2013-2016 vast te stellen als toetsingskader voor ruimtelijke besluiten en besluiten over vergunningverlening. De ambitie van de gemeente Bergen op Zoom met betrekking tot externe veiligheid is in de beleidsvisie als volgt omschreven:

De gemeente Bergen op Zoom wil zorgen voor een blijvend maatschappelijk aanvaardbare risicosituatie voor burgers in relatie tot activiteiten met gevaarlijke stoffen in de omgeving. De acceptatie van risico’s wordt gestuurd door:

-De ambitie om een veilige woonomgeving te creëren voor de inwoners;

-De ambitie om vanuit een economisch en sociaal perspectief bedrijven voldoende kansen te bieden om zich in Bergen op Zoom te vestigen, een gezonde bedrijfsvoering te ontwikkelen en werkgelegenheid te creëren.

Portefeuillehouders wethouder van der Wegen en burgemeeester De Cloe

Brief aan gemeenteraad over beleidsvisie externe veiligheid

 

Samenwerkingsovereenkomst Multi disciplinair Team Voortijdig Schoolverlaters

Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst Multi disciplinair Team Voortijdig Schoolverlaters (MDT) aan te gaan.

Portefeuillehouders wethouders Coppens en van der Weegen

 

 

Uitgelicht

Zoeken