Sluiten

Openbare besluitenlijst 14 mei 2013

Roks, M.

Opleggen last onder dwangsom

Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen aan een bedrijf aan de Van Konijnenburgweg omdat niet aan de milieu-eisen wordt voldaan. Uit controles is gebleken dat het bedrijf geen luchtafvoer heeft aangelegd voor de afvoer van uitlaatgassen. Als niet voldaan wordt aan de eisen zal een boete van € 1500,- per week worden opgelegd.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten een bedrijf aan de Bongaertsweg een last onder dwangsom op te leggen wegens het overschrijden van de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen zoals die uit de vergunning voortvloeit. De last onder dwangsom is bedoeld om herhaling van de overtreding te voorkomen. De dwangsom is gesteld op € 1000,- per overtreding.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vaststellen bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Moermont 2012’

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Moermont 2012’ gewijzigd vast te stellen. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze wordt het bouwvlak van het perceel hoek Veilingdreef/Oude Moerstraatsebaan iets vergroot en er vindt een kleine aanpassing plaats van een artikel waardoor duidelijk is wat binnen en buiten het bouwvlak gebouwd mag worden. Nadat de raad zijn besluit heeft genomen, wordt het plan ter inzage gelegd in verband met de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de Raad van State.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Het Fort-Zeekant’

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Het Fort-Zeekant’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Vanaf 28 januari heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 8 zienswijzen ingediend. 7 Zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan, in die zin dat enkele bestemmingen zijn gewijzigd conform de huidige situatie. Daarnaast is een pand aangeduid als rijksmonument (de Van Aldegondebaan 7, voormalige appelsapfabriek aan het spoor) en is de verkeersbestemming van de Van der Helmstraat en de Casper Fagellaan tussen de Borgvlietsedreef en de Prinses Beatrixlaan gewijzigd in de bestemming ‘Groen’. De groenbestemming op de hoek Van Slingelandtlaan/Borgvlietsedreef is gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer’.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Onderwerpen in kader van Lokale Agenda 2014 van de VNG

Het college van burgemeester en wethouders heeft op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een aantal onderwerpen aangedragen waarvan het college van mening is dat de VNG zich daar in het kader van haar Lokale Agenda 2014 op zou moeten richten. Deze onderwerpen zijn: de drie decentralisaties (AWBZ-WMO, Jeugdzorg en Participatiewet), wonen, slim samenwerken en de financiële agenda. Daarnaast wordt belang gehecht aan het weer op gang brengen van de woningmarkt en de advisering over hoe om te gaan met de volgende ontwikkelingen: terugloop en het steeds saaier worden van het winkelbestand, citymarketing, leegstaande kantoren, veiligheid, duurzame ontwikkeling fysiek domein en meer in het bijzonder de problematiek rond grondbedrijven van gemeenten.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Uitgelicht

Zoeken