Sluiten

Openbare besluitenlijst 8 januari 2013

Roks, M.

Invulling crisisorganisatie

Het college heeft kennisgenomen van de invulling van de crisisorganisatie in de gemeente Bergen op Zoom en heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de transitie rampenbestrijding in het District De Markiezaten.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Jaarstukken 2011 Stichting Facilitair Bedrijf/subsidievaststelling 2011

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2011 en het jaarverslag over 2011 van de Stichting Facilitair Bedrijf. Daarbij gaat het om een bedrag van € 88.939,-. Het college laat het Facilitair per brief weten dat men kennis heeft genomen van de jaarstukken 2011, overgaat tot vaststelling van de subsidie over 2011 en dat het college de opvatting over de inhoud deelt met het Facilitair Bedrijf.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Openbaar vervoer dienstverlening 2013 en concept Programma van Eisen 2015-2022

De provincie heeft op 21 september 2012 de Openbaar Vervoer-visie Brabant vastgesteld en op 9 oktober de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van het openbaar vervoer 2015-2022. In het vervolg hierop is op 27 november 2012 het concept Programma van Eisen van deze aanbesteding vastgesteld. De reactie van de gemeente Bergen op Zoom hierop is, dat in de dienstregeling 2013 het openbaar vervoer in onze gemeente fors is ingeperkt en dat met het geschetste kernnetwerk het openbaar vervoer nog een stap terug zal gaan. In het exploitatieplan voor 2013 had het college een aantal wensen. Zo wilde men een betere ontsluiting voor de GGZWNB (Vrederust), een betere ontsluiting voor industrieterrein Noordland-theodorushaven en invoer van een (wijk)servicebus om wijken met een grotere loopafstand dan 800 meter naar een halte beter te ontsluiten. In een brief aan de provincie laat het college weten met name de lagere frequentie op zaterdag en het niet opnemen in het programma van eisen van zowel de stadslijnen als een aantal streeklijnen op (koop)zondag onacceptabel te vinden. Ook geeft het college in de brief aan het erg jammer te vinden dat de gemeente niet de mogelijkheid wordt geboden om zelf meer invloed op het openbaar vervoer aanbod te hebben.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Brief aan GS mbt openbaar vervoer

Startersleningen

Het College heeft kennisgenomen van de brieven van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) over de fiscale behandeling van de Starterslening in 2013. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid van het rijk over een uitzondering in het belastingplan voor de Starterslening. De minister van Wonen heeft echter op 14 november 2012 aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de Starterslening in 2013 onder de huidige voorwaarden kan blijven bestaan. Het loket voor de Startersleningen van SVn is in verband hiermee per direct weer open gegaan. Op dit moment zijn in Bergen op Zoom 125 startersleningen verstrekt. De voor startersleningen ingezette gemeentelijke middelen van totaal € 2,1 miljoen zijn volledig belegd en vormen geleidelijk een zogenaamd revolving fund (het geld vloeit dus geleidelijk terug).

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Brief van SVn mbt Starterslening 2013

Wijzigen bestemming Heerlesebaan 4

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van een verzoek besloten in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming voor het perceel Heerlesebaan 4 in Bergen op Zoom. Om mee te kunnen werken aan het verzoek dient een wijzigingsplan te worden opgesteld. In de hierbij behorende procedure bestaat, zoals te doen gebruikelijk, de mogelijkheid om te reageren op het plan. Met deze principe-uitspraak stelt het college de initiatiefnemer in de gelegenheid het plan verder uit te werken.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Reactie m.b.t. brief Stichting Verenigde Wijkcentra

Het bestuur van de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) heeft de raad een brief gestuurd met daarin de stelling dat het college van B&W de stichting met opzet failliet laat gaan. De raad heeft het college verzocht om op deze brief te reageren. Het college geeft met een brief aan de raad een reactie op de brief van SVW. Het college stelt in de brief door SVW op de hoogte te zijn gesteld van het feit dat SVW financieel gezien in zwaar weer verkeert. Gezien de noodzaak tot bezuinigingen, het ontbreken van een wettelijke verplichting en bovenal het voorkomen van precedentwerking ten opzichte van andere gesubsidieerde instellingen, kan geen financiële handreiking worden gedaan in het kader van frictiekosten.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Brief aan de raad mbt SVW

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal raadsbrieven aan fracties van politieke partijen uit de gemeenteraad. Het gaat om een brief van het CDA over gratis parkeren, een brief van Lijst Linssen over ‘overvallengolf in Bergen op Zoom’ en een brief van de VVD over bezuinigingen op het groenonderhoud.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman, wethouders Ton Linssen en wethouder Ad van der Wegen

Brief aan fractie Lijst Linssen over overvallengolf in Bergen op Zoom

Uitgelicht

Zoeken