Sluiten

Openbare besluitenlijst 5 maart 2013

Roks, M.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Langeweg 2012’

Burgemeester en wethouders hebben besloten het bestemmingsplan ‘Langeweg 2012’ in procedure te brengen. Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan ligt ten zuiden van de bebouwde kom van de stad Bergen op Zoom. Het gebied wordt in het oosten begrensd door de Antwerpsestraatweg. Aan de westkant wordt het plangebied begrensd door de spoorweg Bergen op Zoom-Vlissingen. Het plangebied loopt globaal vanaf de Stalen Brug naar het zuiden door tot aan de kruising Antwerpsestraatweg-Langeweg. In het plangebied is één ontwikkeling voorzien. Het betreft de locatie Van Kaam, gelegen op de hoek van de Antwerpsestraatweg en de Laan van Borgvliet. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beleidsregels bevordering maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom hebben de spelregels vastgesteld voor de bijdrage in natura voor de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen. Deze spelregels, vastgelegd in de beleidsregels bevordering van maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen 2013, beschrijven welke lidmaatschappen, abonnementen en (school)activiteiten onder deze regeling voortaan in natura worden vergoed.
Portefeuilliehouder wethouder Arjan van der Weegen

Brief aan Billy Bird over eventuele realisatie park op en rond de (Groote) Melanen

Het college heeft besloten dat zij met Billy Bird en de provincie de mogelijkheid wil onderzoeken van het realiseren van een park op en rond de (Groote) Melanen. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Tegemoetkoming bewoner Antwerpsestraatweg

Het college heeft besloten om een burger die ernstige en langdurige overlast heeft ondervonden van werkzaamheden die zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente een tegemoetkoming aan te bieden. Het gaat om overlast die is ontstaan bij de verlegging van de Markiezaatsweg met een aansluiting op de Antwerpsestraatweg.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Vaststelling subsidie toeleiding doelgroepkinderen VVE

In het jaar 2012 heeft Thuiszorg West-Brabant 95% van de doelgroepkinderen VVE (voor- en vroegschoolse educatie) toegeleid naar een voorschoolse voorziening. Een voorschoolse voorziening is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf met een VVE-programma. Deze programma’s worden ingezet om de (taal)achterstanden bij jonge kinderen te verminderen, dan wel volledig weg te nemen. Deze zogenaamde doelgroepkinderen hebben hier veel baat bij. Zo kunnen de kinderen een goede start maken in het basisonderwijs.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Crisisorganisatie Bergen op Zoom

Het college heeft ingestemd met de deelname van een wethouder aan vergaderingen van het gemeentelijk beleidsteam gedurende de periode van de waarnemend burgemeester en de inwerkperiode van de nieuwe burgemeester. Tevens is afgesproken dat er twee lokale oefeningen voor het beleidsteam zullen worden georganiseerd in 2013. 
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Verklaring van geen bezwaar voor fusie

Het college heeft via de ondertekening van een brief een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de fusie van SKVOB (Stichting Katholiek Onderwijs Breda en omgeving) en de Stichting Magical Education in Breda. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Brief aan Vereniging Binnenstad

Het college heeft naar aanleiding van brieven van en een overleg met de Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom over de herinrichting van de Korenmarkt een antwoordbrief verzonden, waarin wordt ingegaan op de waaierbestrating, het verplanten van oude lindebomen en de verlichting. Voor wat betreft de bestrating laat het college weten dat het terugbrengen van de waaierbestrating niet wenselijk is omdat de keien die voorheen werden gebruikt, niet geschikt zijn in een situatie met veel verkeer. De stenen kruien dan namelijk omhoog. Het gebruik van andere keien zal veel meer geld gaan kosten. Over het verplanten van de lindebomen is deskundig advies ingewonnen, op grond waarvan kon worden vastgesteld dat de bomen goed te verplanten zijn. Het verplanten zelf zal ook door een gerenommeerd bedrijf worden uitgevoerd. Over de verlichting meldt het college tot slot dat de rijbaan en trottoirs verlicht zullen worden door de Bergse gaslamp en dat het plein zelf voorzien zal worden van één centrale mast en 6 masten aan de rand van het plein. 
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Brief aan Vereniging Binnenstad over de herinrichting van de Korenmarkt

Voortgang regionale samenwerking

Het college informeert de raad over de voortgang met betrekking tot de regionale samenwerking. Sinds geruime tijd wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen op het terrein van de regionale samenwerking waarin Bergen op Zoom participeert. Naast de voortgang over de bestuurscommissies en de Gemeenschappelijke Regelingen, zal in deze rapportage nader worden ingegaan op de initiatieven zie zijn genomen om samenwerking in de regio in de meest brede zin van het woord (van buurgemeenten tot Europa) vorm te geven en verder uit te breiden. 
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe
Brief aan de raad over de voortgang van de regionale samenwerking

Position paper lobby-agenda en subsidietrajecten

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de stand van zaken en de uitgangspunten van de lobby-agenda voor kernthema’s die de gemeenteraad in 2012 samen met de raad van Roosendaal heeft vastgesteld. Het gaat dan om het economisch centrum inclusief arbeidsmarkt, bedrijfsvoering, ruimtelijke regie Waar/wat t.a.v. wonen, werken en voorzieningen, vrijetijdseconomie en Europa.
Portefeuillehouders burgemeester Dick de Cloe en wethouder Ton Linssen
Brief aan de raad over de uitgangspunten van de lobby-agenda en subsidietrajecten

 

 

Uitgelicht

Zoeken