Sluiten

Openbare besluitenlijst 29 januari 2013

Roks, M.

Verzoek tot toestemming inzet leegstaande lokalen

Het college stemt in met het verzoek van het bestuur van basisscholen de Krabbenkooi en de Eerste Montessorischool om op beide basisscholen 1 lokaal te mogen verhuren aan de Stichting Kinderopvang Mamaloe om kinderopvangactiviteiten aan te bieden. 
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Raadsmededeling Cultuurvisie

Het college heeft ingestemd met de raadsmededeling Cultuurvisie. Via deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de inmiddels genomen en nog te nemen stappen om te komen tot een nieuwe visie op kunst en cultuur in Bergen op Zoom en peilt of de gemeenteraad zich kan vinden in het proces en met zijn betrokkenheid daarbij. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen
Raadsmededeling Cultuurvisie

Ledenraadpleging financieel onderhandelaarsakkoord

Het college heeft ingestemd met het financieel onderhandelaarsakkoord tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg (IPO), het UvW en het Rijk. Er zijn afspraken gemaakt op de terreinen van de wet Houdbare Overheids Financiën (HOF), het schatkistbankieren en over het BTW-compensatiefonds. 
Portefeuillehouders wethouder Ad Coppens en burgemeester Han Polman

Vaststellen borgingsdocument externe veiligheid

De provincie Noord-Brabant heeft kwaliteitscriteria opgesteld voor veiligheidsrisico’s bij het werken met, en vervoeren van gevaarlijke stoffen binnen gemeentegrenzen. Deze externe veiligheidsprocedures zijn in de gemeente Bergen op Zoom recent getoetst. Er is vastgesteld dat de gemeente Bergen op Zoom voldoet aan de provinciale kwaliteitseisen. Daarmee wordt een optimale bescherming van de inwoners van de gemeente gegarandeerd. Het college heeft dan ook besloten het document ‘Borging externe veiligheid gemeente Bergen op Zoom’ vast te stellen en een brief te sturen aan de provincie Noord-Brabant waarin wordt verklaard dat de gemeente Bergen op Zoom voldoet aan de kwaliteitscriteria externe veiligheid.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen 

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Het college is akkoord gegaan met het aangaan van een intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde, met vele partners, om de Oosterschelde Visie 2012-2018 te hanteren als uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling van de Oosterschelde en de Oosterschelde regio. Met betrekking tot de Deltawateren (Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta) sluit de gemeente allianties met partijen rond het Volkerak-Zoommeer (regionale gebiedsontwikkeling Waterpoort) en allianties met de omgeving van de Oosterschelde. Bergen op Zoom is namelijk meer dan andere West-Brabantse gemeenten georiënteerd op de Oosterschelde. Op 6 februari 2013 wordt bij de provincie Zeeland een intentieovereenkomst getekend, die de samenwerking onderschrijft. Wethouder Ad van der Wegen zal de overeenkomst namens de gemeente ondertekenen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Principeverzoek wijzigen van bestemming pand naar horecabestemming

Het college heeft een principeverzoek ontvangen om de bestemming aan de Halsterseweg 26 te wijzigen in een horecabestemming en daarmee indirect ook een verruiming van de openingsstijden toe te staan. De gemeente heeft beleid opgesteld voor horecafuncties. Op basis van dat beleid wordt terughoudend omgegaan met horeca in woonbuurten. Dat betekent dat gevestigde horeca mag blijven zitten, mits zij geen overlast veroorzaakt, maar dat uitbreiding niet mogelijk is. Gelet op het feit dat het pand gelegen is in een woonbuurt en momenteel geen horecafunctie heeft, is het verzoek in strijd met het horecabeleid. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het principeverzoek af te wijzen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Raadsplanning

Het college heeft het presidium een overzicht aangeboden van raadsvoorstellen die de raad in 2013 kan verwachten. Buiten de jaarlijks terugkerende voorstellen uit de begrotingscyclus en de grondexploitaties, staan daarop onder andere de voorstellen over het parkeer- en verkeersbeleid, cultuur- en erfgoedvisie, de transitie jeugdzorg en de kadernota sociaal domein. 
Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Definitief Ontwerp Randweg Zuidwest tracédeel 1

Het college heeft ingestemd met het Definitief Ontwerp Randweg Zuidwest Tracédeel 1 (fase 1). Randweg Zuidwest Tracédeel 1 bestaat uit de wegvakken 2 en 4. Wegvak 2 ligt rondom de Zeeland (Markiezaatsweg, Papegaaiplein, Van Konijnenburgweg, ter hoogte van de meubelboulevard) en wegvak 4 zorgt voor de aansluiting met Noordland tot en met het Boerenverdriet. Dit ontwerp wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Tevens wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van de Randweg Zuidwest Tracédeel 1.Aan de gemeenteraad wordt een investeringskrediet van € 7,68 miljoen euro gevraagd. Op de raming en de risicoanalyse is geheimhouding gelegd. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens
Investeringskrediet Randweg Zuidwest Tracédeel 1

Gebruik twee lege lokalen basisschool De Wegwijzer

Het college heeft toestemming verleend aan de Lowys Porquinstichting voor de verhuur van twee leegstaande lokalen van basisschool De Wegwijzer aan Stichting Welzijn Ouderen voor de ouderensociëteit. Aan de verhuur is een aantal voorwaarden verbonden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen alcoholhoudende versnaperingen worden genuttigd en mogen er geen commerciële prijzen worden gevraagd voor consumpties. Ook moet er een duidelijke fysieke scheiding bestaan tussen het schoolgedeelte en het deel dat gebruikt zal worden voor de ouderensoos. De wethouders Coppens en Van der Weegen zullen nog nader overleg hebben met betrokken partijen.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen, Ad Coppens en Ton Linssen

 

Uitgelicht

Zoeken