Sluiten

Openbare besluitenlijst 22 januari 2013

Roks, M.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Het Fort-Zeekant’

Het college brengt het bestemmingsplan ‘Het Fort-Zeekant’ in procedure. Het plan voorziet in een nieuw en actueel bestemmingsplan. Er zal een informatiebrief over het bestemmingsplan worden bezorgd op alle adressen in en direct grenzend aan het plangebied. Omdat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied zal geen inspraak-, c.q. informatieavond worden gehouden.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Geldlening Koper wijkcentrum De Bergse Plaat

Het college informeert de gemeenteraad over het feit dat de koper van het wijkcentrum De Bergse Plaat afziet van een geldlening van de gemeente van € 30.000,-. Het wijkcentrum wordt verkocht aan een particulier die vanaf 2013 onder eigen regie wijkactiviteiten op deze locatie voortzet en een kleinschalige buitenschoolse opvang start.

Portefeuillehouders wethouders Linssen en Arjan van der Weegen

Uitkomsten Waarstaatjegemeente.nl 2012

De gemeente Bergen op Zoom heeft in 2012 wederom meegedaan met het benchmarkprogramma Waarstaatjegemeente.nl. Met het onderzoeksinstrument krijgen gemeenten inzicht in hun eigen functioneren, gezien door de ogen van burgers. Het gaat dan over de burger als Kiezer, Onderdaan, Partner en Wijkbewoner. Tevens zijn de uitkomsten te vergelijken met die van andere gemeenten. Het college heeft voor 2012 streefdoelen vastgesteld over te behalen scores op de genoemde ‘burgerrollen’. Het blijkt dat de gemeente Bergen op Zoom in de pas loopt met zijn streefdoelen. In vergelijking met andere deelnemende gemeenten echter, blijkt dat Bergen op Zoom iets achterblijft qua score. Met name in de rol van de burger als partner. Dat gaat over de ervaren betrokkenheid van burgers bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. Het college heeft besloten de aanbevelingen over te nemen die uiteindelijk moeten leiden tot een verbetering in deze ervaren betrokkenheid.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Rapportage benchmarkprogramma Waarstaatjegemeente.nl

Tabel

Nieuwe set Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Het college is akkoord gegaan met een nieuwe compacte set van algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten aan de gemeente Bergen op Zoom.

De gemeente past bij al haar inkopen zogenoemde algemene inkoopvoorwaarden toe. In 2008 zijn die voorwaarden voor het laatst vastgesteld. Met een aantal gemeenten in de regio (Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Steenbergen en Etten-Leur) is een traject gelopen om op basis van de VNG modelvoorwaarden te komen tot dezelfde Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Huis-aan-huis inzameling textiel

Het college heeft besloten voor de huis-aan-huis inzameling van textiel een samenwerking op te zetten met het Werkvoorzieningschap (WVS) en stichting De Kringloper. De huis-aan-huis inzameling wordt in het eerste kwartaal gegund aan het Leger des Heils.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Indexering normvergoedingen onderwijshuisvesting

Het college heeft de voor het jaar 2013 geïndexeerde normvergoedingen voor huisvestingsvoorzieningen (onderwijs) vastgesteld. Enkele huisvestingsvoorzieningen voor onderwijs zijn gebaseerd op normvergoedingen. Deze normvergoedingen worden jaarlijks bekeken.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Aanschrijving verwijderen zonnepanelen dak

Het college heeft de eigenaar van een pand aan de Kortemeestraat onder dreiging van een dwangsom aangeschreven om de zonder omgevingsvergunning opgerichte zonnepanelen van het dak van het pand te verwijderen. Het is niet toegestaan om in beschermd stadsgezicht zonnepanelen zonder omgevingsvergunning op te richten.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Toekenning Incidentele Aanvullende Uitkering

Het college heeft kennisgenomen van de beschikking tot toekenning van een Incidentele Aanvullende Uitkering over 2011 van € 1.576.016 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bedrag is in overeenstemming met hetgeen door de gemeente is aangevraagd.

Gemeenten die incidenteel of meerjarig meer dan 10% tekort komen op het rijksbudget ter financiering van (bijstands)uitkeringen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering. Door het college is voor 2011 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een dergelijke uitkering aangevraagd.

De eindconclusie van de Inspectie SZW is, dat het beleid ten aanzien van instroombeperking en uitstroombevordering goed is ingevuld. Hetzelfde geldt voor handhaving, terugvordering en verhaal. Het door de gemeente gevoerde minimabeleid is zodanig, dat dit geen belemmering vormt voor de uitstroom. De uitvoering van de Wet werk en bijstand door de gemeente Bergen op Zoom over 2011 is rechtmatig en het budgettekort wordt niet veroorzaakt door keuzes op het gebied van beleid en uitvoering dan wel door het handelen van de gemeente.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Faciliteren NL Doet op 15 en 16 maart 2013

Op 15 en 16 maart 2013 is er de landelijke actiedag ‘NL Doet’. Op deze dag worden er klussen uitgevoerd om het maatschappelijk veld te ondersteunen. Vanuit de Stichting Samen Voor Bergen op Zoom en Steenbergen is gevraagd om ondersteuning van deze actie. De leden van het college hebben toegezegd actief deel te nemen aan de actie NL Doet en zullen het personeel van de gemeente oproepen hier ook aan deel te nemen. Via de griffie zal ook aan raadsleden en duo-raadsleden worden gevraagd deel te nemen aan de dag.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Deelname NV Indumij in Green Chemistry Campus BV

Het college is akkoord gegaan met het tekenen van een aanvullende overeenkomst in verband met deelname aan de Green Chemistry Campus BV.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ton Linssen

Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (nDHW)

Het college heeft kennisgenomen van de wijzigingen van de nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari. De nieuwe Drank- en Horecawet stelt de gemeente beter in staat om lokaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat aansluit op de lokale situatie en problematiek van drankverstrekking en –gebruik. De gemeente reguleert, houdt toezicht en kan handhaven. Het college heeft voor het opstellen van uitvoeringsbeleid en het feitelijk uitvoeren van controles in het kader van de Drank- en Horecawet ingestemd met regionale samenwerking. De gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen, Ad Coppens en burgemeester Han Polman

Herbenoeming in bestuur Stichting Samen Onderwijs Maken

Het college van B& W heeft besloten de heer J.F.L.C.M. Plasmans te herbenoemen voor een periode van maximaal 4 jaar in het Stichtingsbestuur van Samen Onderwijs Maken (SOM). 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Meerjaren Investerings Plan 2013-2023 onderwijshuisvesting

Het college gaat aan de gemeenteraad voorstellen om het Meerjaren Investerings Plan 2013-2023 voor onderwijshuisvesting vast te stellen. Het Meerjaren Investerings Plan voor onderwijshuisvesting geeft het gemeentebestuur inzicht in de te verwachten investeringen voor onderwijshuisvesting op het gebied van eventuele uitbreidingen van capaciteit en inventaris van scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Afwijken Welstandsadvies

Het college heeft besloten het advies van de Welstandscommissie van 8 oktober 2012 met betrekking tot het bouwplan voor Maaslaan 10 niet over te nemen. Het college vraagt aan de aanvrager (de Lowys Porquinstichting) om de oorspronkelijke aanvraag opnieuw in te dienen.

Potefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad Coppens en Ad van der Wegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om drie brieven van Lijst Linssen over ‘Veiligheid Parkeergarage Achter de Grote Markt’, over kunstwerken in de wijken Meilust, Noordgeest en Tuinwijk en over de verkeersregelinstallatie aan de Antwerpsestraatweg.

Brief aan Lijst Linssen over: veiligheid parkeergarage Achter de Grote Markt

Brief aan Lijst Linssen over: kunstwerken in wijken Meilust, Noordgeest en Tuinwijk

Brief aan Lijst Linssen over: verkeersregelinstallatie aan de Antwerpsestraatweg

Uitgelicht

Zoeken