Sluiten

Openbare besluitenlijst 9 oktober 2012

Roks, M.

Ontwikkeling zwembad De Melanen en omgeving

De gemeente gaat een intentieovereenkomst aan met Billy Bird Facilities B.V. over de ontwikkeling van zwembad De Melanen en omgeving. Billy Bird Facilities gaat een haalbaarheidsonderzoek houden naar de ontwikkelmogelijkheden van het buitenzwembad en het omliggende gebied. Doel van de gemeente is van de Grote Melanen een beter recreatiegebied te maken en het zwembad open te houden en rendabel te maken. Deze ontwikkeling moet ertoe bijdragen dat de structurele taakstelling van €400.000 vanaf 2014 gehaald.      

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en  Arjan van der Weegen

(Zwem)waterkwaliteit Binnenschelde

De kwaliteit van het water in de Binnenschelde voldoet onvoldoende aan eisen voor recreatief gebruik en wordt aangeduid als matig (code oranje). De gemeente wil in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant komen tot een plan van aanpak, met zowel maatregelen voor de korte als voor de lange termijn. Het streven is al in 2013 een betere waterkwaliteit in de Binnenschelde te hebben.  

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Vergroten aantrekkelijkheid binnenstad

B & W verzoeken de NV Indumij om het projectvoorstel ‘Vergroten aantrekkelijkheid binnenstad Bergen op Zoom’ verder uit te werken. Dit betekent dat er samen met belanghebbenden helder beleid wordt opgesteld voor de korte en lange termijn. De gemeente wil door het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad leegstand tegengaan.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ontwikkeling Landgoed Lievensberg

Landgoed Lievensberg wordt ontwikkeld tot zogenoemde recreatieve poort van de Brabantse Wal. Het centrale thema hierbij is natuurbeleving. Bezoekers treffen op het landgoed attracties, voorzieningen en startpunten voor diverse routes aan. De eerste fase is afgerond. Dit betekent dat een gewijzigd bestemmingsplan in procedure is gebracht, dat een klimbos, parkeervoorzieningen en bezoekerscentrum mogelijk maakt. De tweede fase, die nu start, behelst het verkeersveiliger maken van de Balsedreef en de realisatie van het bezoekerscentrum en klimbos. Bij de ontwikkeling wordt nauw samengewerkt met lokale ondernemers en is overleg met bewoners en belanghebbenden.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Financieringsvoorbehoud verkoopaanbiedingen

De algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Bergen op Zoom kennen geen financieringsvoorbehoud. De huidige economische tijd vraagt om een aanpassing van de voorwaarden op dit onderdeel. De gemeente neemt in haar grondaanbiedingen een financieringsvoorbehoud op. Dat betekent dat de koopovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koper de financiering rond krijgt. Wanneer de financiering niet wordt verkregen, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden zonder kosten verschuldigd te zijn. Voor kopers wordt zo de drempel om een koopovereenkomst met de gemeente aan te gaan, lager.  

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Verkeersituatie Korenbeursplein

Door de nieuwe verkeerssituatie rondom het Korenbeursplein, de Korenbeursstraat en de Van de Rijtstraat is een aantal knelpunten ontstaan met betrekking tot het laden en lossen en de bereikbaarheid van woningen en garages. In overleg met bewoners en ondernemers worden maatregelen genomen om de knelpunten op te lossen. Zo komen er onder meer palen die in de grond kunnen zakken en een aantal kortparkeerplaatsen.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Voortgangsrapportage Bezuiniging Wijkaccommodaties

De gemeenteraad krijgt een voortgangsrapportage van de bezuinigingen op de wijkaccommodaties over het tweede en derde kwartaal 2012. De conclusie van de rapportage is dat de bezuinigingen op de wijkaccommodaties verder vorm krijgen. Een aantal zaken vragen hierbij aandacht: de verkoop of verhuur van de wijkgebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2013 geen gemeentelijke subsidie beschikbaar is en de toekomst van Stichting Verenigde Wijkcentra. 

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Jumelage Szczecinek

In het kader van de twintigjarige jumelagerelatie met de Poolse zusterstad Szczecinek wordt het college van B&W van Szczecinek uitgenodigd voor een bezoek aan Bergen op Zoom van 7 tot en met 9 december 2012.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Subsidie Sportservice Noord-Brabant en Thuis op Straat

Sportservice Noord-Brabant en Thuis op Straat krijgen voor 2013 subsidie voor de inzet van de zogenoemde combinatiefunctionarissen. Deze medewerkers breiden onder meer het aanbod op het gebied van sport op en rond de scholen uit en organiseren bijvoorbeeld sport- en spelactiviteiten in de wijk.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Rapportage Frisse (basis)scholen

De gemeente Bergen op Zoom heeft van de provincie in 2010 subsidie gekregen voor het project Frisse (basis)scholen. Een frisse school is een school waar zowel binnen als buiten werk wordt gemaakt van duurzaamheid en gezondheid, zoals bijvoorbeeld veel licht en lucht in het gebouw, of een ecologisch ingericht speelterrein. Ter verantwoording stuurt het college een inhoudelijke en financiële rapportage van het project aan de provincie. 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Parkpaviljoen Anton van Duinkerkenpark

Burgemeester en wethouders verlenen Mantanzas BV tot uiterlijk 1 november 2012 uitstel van de bouwverplichting voor een horecapaviljoen in het Anton van Duinkerkenpark.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Vaststellen bestemmingsplan Binnenwegje 6

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Binnenwegje 6’ vast te stellen. Het plan voorziet in de bouw van een tweede woning op dit perceel. Om deze goed in te passen, wordt het huidige bouwvlak gesplitst. Op die manier komen de woningen niet te dicht op elkaar te staan. Het plan heeft sinds 23 juli 2012 zes weken ter inzage gelegen, net als een ontwerpbeschikking om hogere geluidswaarden toe te staan. De nieuw te bouwen woning ligt immers vlakbij de snelweg A4/A58. Een gemeente kan onder voorwaarden af wijken van de voorschriften uit de wet Geluidhinder. Zo krijgt deze woning drie ‘dove’ gevels: gevels waar geen deuren en ramen in zitten, die open kunnen. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bestemmingsplan Binnenwegje 6

Verzoek tweede woning Kannewielseweg

Het college wijst een verzoek, om aan de Kannewielseweg in Halsteren een tweede woning te mogen bouwen, af. Enerzijds staat het bestemmingsplan dit niet toe. Anderzijds sluit het beleid nieuwbouw van particuliere woningen in het buitengebied uit, tenzij wordt voldaan aan speciale voorwaarden. Daaraan wordt hier niet voldaan.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzoek planschade

Het college wijst een verzoek om planschade voor een perceel aan de Meilustweg af. Volgens het college heeft  de realisatie van een woongemeenschap niet geleid tot waardevermindering van de  woning van de aanvrager.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt  brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van de PvdA over het grafmonument van burgemeester De Roock en een brief van de BSD over aanbesteding van het jeugd/ en jongerenwerk.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad van der Wegen

Antwoord aan de PVDA-fractie over Grafmonument Scheldelaan

Antwoord aan de BSD-fractie over de aanbesteding van jeugd- en jongerenwerk

Uitgelicht

Zoeken