Sluiten

Openbare besluitenlijst 6 november 2012

Roks, M.

Businesscase participatiebedrijf sociaal domein

Het college heeft opdracht gegeven om een businessplan op te stellen dat moet leiden tot de oprichting van een participatiebedrijf per 1 januari 2014.  De wens om te komen tot een participatiebedrijf vloeit voort uit het collegeprogramma ‘Hard met een hart’. Het college vindt dat iedereen moet participeren in de maatschappij. Uiteraard naar vermogen. Dit meedoen is ook niet vrijblijvend: iedereen wordt aangesproken en gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen. Om dit te bereiken moet er werk worden gemaakt van het oprichten van een participatiebedrijf. Door optimaal gebruik te maken van de voorzieningen en de al beschikbare infrastructuur, kan de totale huidige doelgroep goed ondersteund worden. Daarnaast biedt het voldoende kansen om in de toekomst ook andere doelgroepen te bedienen. Het participatiebedrijf voldoet hiermee aan de huidige en toekomstige behoefte.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Aanpassen gemeentelijke regelgeving

Het college heeft door middel van een bestuursopdracht opdracht verleend om de gemeentelijke regelgeving aan te passen op de ‘Kanteling’ in de Wet maatschappelijke opvang. Vanwege de op de langere termijn toenemende vergrijzing, met als gevolg een toenemende druk op (individuele) voorzieningen binnen de Wmo, is het noodzakelijk de compensatieplicht van de gemeente anders vorm te geven.

Tijdens  de Kanteling wordt er een omslag gemaakt van het huidige claim- en aanbodgericht werken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar het nieuwe vraag- en resultaatgericht werken (participatie en zelfredzaamheid). Het uitgangspunt van de Kanteling is streven naar maatwerk per burger. Om de gedachte en werkwijze van de Kanteling goed uit te kunnen voeren (in de praktijk) is het noodzakelijk de gemeentelijke regelgeving hierop aan te passen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Convenant opvang vluchtelingen 2013-2015

Het college heeft ingestemd met het besluit om het ‘convenant opvang vluchtelingen Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen’ te tekenen. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over de begeleiding en huisvesting van vluchtelingen in de gemeente. Het convenant is voortgekomen uit afspraken tussen Stichting Vluchtelingenwerk Bergen op Zoom, de gemeenten Woensdrecht, Tholen en Bergen op Zoom, woningstichting Woensdrecht en woningcorporatie Stadlander. Wethouder Arjan van der Weegen zal het convenant tijdens een officiële bijeenkomst tekenen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Gebruikstarieven sportaccommodaties 2013

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties per 1 januari 2013 met 4,5% te verhogen.

In 2011 is besloten om vanwege de bezuinigingen de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties extra te verhogen vanwege een te maken inhaalslag. In 2010 en 2011 zijn de tarieven niet verhoogd, in 2012 met 5%. Ook is besloten de tarieven in 2013 en 2014 jaarlijks met 2% te verhogen exclusief de inflatiecorrectie. De inflatie komt dit jaar uit op 2,5% zodat de tarieven met 4,5% zullen worden verhoogd.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Declaratie bij het Waterschap

Het college van burgemeester en wethouders heeft het waterschap Brabantse Delta verzocht om, zoals het in een samenwerkingsovereenkomst was afgesproken, betaling van de helft van de kosten voor het plaatsen van een duiker en een stuw in de Cromvliet (bij het gemaal Hazen in het gebied De Markiezaten). De duiker en stuw zijn aanbesteed met een flink voordeel voor zowel gemeente als waterschap.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Afwijzen planschadeverzoek Molenwieken in Halsteren

 Het college heeft besloten om een aanvraag voor tegemoetkoming in schade als gevolg van woningbouw aan de noordzijde van een perceel aan de Molenwieken af te wijzen. Er is namelijk geen sprake van een planologische verslechtering.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beslissing op een bezwaarschrift

Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen het weigeren van de omgevingsvergunning voor het vervangen van houten ramen, deuren en kozijnen door kunststof kozijnen, ongegrond te verklaren. Dit omdat de WelstandMonumentenCommissie niet akkoord is met het bouwplan voor het vernieuwen van de deuren, ramen en kozijnen. Het ongegrond verklaren gebeurt op basis van het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Aanwijzen lid Gemeenschappelijke regeling

Het college heeft besloten om wethouder Ad Coppens aan te wijzen als lid van het gemeenschappelijk orgaan van de Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de fractie van de VVD over de verkeerslichten nabij de Laan van Reimerswaal. De antwoordbrief is te vinden op de gemeentelijke website: www.bergenopzoom.nl .

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Brief aan fractie VVD over verkeerslichten Laan van Reimerswaal

Stand van zaken transformatie Jeugdzorg

Burgemeester en wethouder informeren de gemeenteraad per brief over de stand van zaken van de transformatie Jeugdzorg. In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van de provincie naar de gemeente.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Brief aan de raad over stand van zaken transformatie Jeugdzorg

 

Uitgelicht

Zoeken