Sluiten

Openbare besluitenlijst 4 december 2012

Roks, M.

Kunst in de openbare ruimte

Stichting KidOR heeft opdracht gekregen om enerzijds de realisatie van een kunstwerk op het Korenbeursplein te coördineren. Het kunstwerk vormt de afronding van de herinrichting van dit plein. In het kunstwerk wordt een openbaar watertappunt gemaakt. Daarmee heeft Bergen op Zoom drie van dit soort punten: de monumentale pomp op het Zuivelplein, een onlangs in gebruik genomen tappunt op het Stationsplein en die op het Korenbeursplein.

Anderzijds krijgt KidOR ook de coördinatie over de realisatie van kunst in Tuinwijk/Noordgeest en Meilust. In deze wijken staat weinig kunst in de openbare ruimte. Door het plaatsen van kunst wordt de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd en worden bewoners in contact gebracht met kunst. Het is de bedoeling dat de kunstwerken passen bij de identiteit van de wijken en dat de bewoners bij de realisatie betrokken worden.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Restauratie ‘Scheldevanger’

Het college heeft een subsidie van 5000 euro verleend voor de restauratie van de zogenoemde ‘Scheldevanger’ bij boerderij Hildernisse.  De Scheldevanger is een overblijfsel van een militaire waarnemingspost. De post speelde vlak na de Tweede Wereldoorlog een rol bij oefeningen met vliegtuigen die op een doel in de Oosterschelde rookbommen afwierpen. Voor het beoordelen van de inslagen werden twee waarnemingsposten gebouwd, waarvan de Scheldevanger er een is.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bemiddeling Den Ouden

Tussen de gemeente Bergen op Zoom en aannemer Den Ouden bestond sinds enige tijd een geschil over de uitvoering van de werkzaamheden aan de Markiezaatsweg. In een bemiddelingstraject hebben beide partijen dit geschil beslecht. De raad wordt hierover bij de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Markiezaten geïnformeerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Duurzaamheidsbeleid

Het college informeert de gemeenteraad met een raadsmededeling over de duurzaamheidstop Duurzaam Durven Doen en de tussentijdse evaluatie van de kadernota Milieu en duurzaamheid. Het doel van de Duurzaamheidstop was elkaar ontmoeten en inspireren en het aangaan van nieuwe verbindingen. Deze avond is ook de MVO-prijs uitgereikt. De gemeente wil een netwerk oprichten van partijen, die een rol spelen op het gebied van duurzaamheid.

B en W vragen de mening van de raad over de voortgang van het duurzaamheidsbeleid. De gemeente wil dat duurzaamheid een leidend principe wordt in het gemeentelijke beleid, denken en handelen. Ze wil ook instellingen, inwoners en bedrijven hiertoe motiveren. Het duurzaamheidsbeleid is vormgegeven aan de hand van thema’s bouwen, mobiliteit, energie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en natuur- en milieueducatie.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsmededeling Duurzaamheidsbeleid

Last onder dwangsom

B en W gaan over tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van een café aan de Grote Markt wegens het overtreden van de geluidsnormen. Bij iedere overtreding van deze normen wordt een dwangsom van 2000 euro opgelegd, tot een maximum van 10.000 euro.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van fracties uit de gemeenteraad. Het gaat om een brief van GBWP over een fiets- en voetpad rond de Binnenschelde en een brief van het CDA over busvervoer Lepelstraat.

De antwoorden zijn te vinden op de gemeentelijke website: www.bergenopzoom.nl / Bestuurlijk Informatiesysteem. 

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Antwoordbrief aan de CDA fractie over busvervoer Lepelstraat

Antwoordbrief aan de GBWP fractie over fiets- en voetpad rond de Binnenschelde

Bestuursopdracht volwasseneneducatie

De gemeente Bergen op Zoom blijft in 2013 samenwerken met de gemeenten Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht voor de inkoop van volwasseneneducatie. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Het  beschikbare budget voor de inkoop van cursussen voor volwasseneneducatie is vastgesteld op 146.594 euro. Het gaat om opleidingen Nederlandse taal, rekenen en Nederlands als tweede taal.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Stand van zaken transformatie Jeugdzorg

Burgemeester en wethouder informeren de gemeenteraad per brief over de stand van zaken van de transformatie Jeugdzorg. In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Besluitvorming door de raad over dit onderwerp wordt in het eerste kwartaal van 2013 verwacht.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Brief aan de gemeenteraad over transformatie Jeugdzorg

Verantwoording Pleinenplan Stadskern Noord/Oost

Het college van B&W heeft een verantwoordingsrapportage aan de provincie met betrekking tot het Pleinenplan Stadskern Noord/Oost vastgesteld.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ontheffing subsidieverordening Welzijn

Het college van burgemeester en wethouders verleent Sterk in Welzijn (SIW) toestemming om een controleverklaring van een accountant te overleggen met betrekking tot de projecten die in Bergen op Zoom plaatsvonden in plaats van de complete jaarrekening over 2012. Hiermee krijgt SIW  ontheffing van de Subsidieverordening Welzijn Bergen op Zoom 2007.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie partners Centrum voor Jeugd en Gezin

 Stichting Traverse, Thuiszorg West-Brabant, MEE West-Brabant, en Juzt leveren sinds 2010 medewerkers  voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Bergen op Zoom. Per jaar ontvangen deze organisaties hiervoor subsidie. Dat is ook het geval in 2013. De medewerkers beantwoorden onder meer vragen van ouders en professionals, leveren opvoedondersteuning, promoten het CJG en geven lezingen op diverse locaties.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie MEE West-Brabant

Het college wijst een subsidieaanvraag af van MEE West-Brabant, voor het aanbieden van advies op het gebied van peuterzorg. De reden hiervoor is dat dit al wordt aangeboden via de jeugdgezondheidszorg van Thuiszorg West-Brabant en het college eerst wil bekijken of vragen via deze weg voldoende worden beantwoord.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Juzt

Juzt ontvangt een jaarlijkse subsidie van de gemeente voor het uitvoeren van diverse jeugdprogramma’s gericht op het voorkomen van achterstanden en het tijdig ingrijpen wanneer zich problemen in de ontwikkeling van een kind dreigen voor te doen. De jeugdprogramma’s worden uitgevoerd in relatie tot het Centrum voor Jeugd en Gezin.  De subsidie is ook bestemd voor de redactie van de website www.jonginbergenopzoom.nl . 

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Thuiszorg West-Brabant

Thuiszorg West-Brabant ontvangt voor 2013 een subsidie voor het programma Bemoeizorg. Bemoeizorg in de jeugdgezondheidszorg 0 -19 jaar richt zich op jeugdigen waarvan de gezondheid wordt bedreigd en die zelf of hun ouders ondersteuning of hulpverlening afwijzen, ook na motiverende gesprekken. Thuiszorg West-Brabant voert dit samen uit met de GGD West-Brabant.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs krijgt voor 2013 30.300 euro subsidie voor de inzet van het schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk is een essentieel onderdeel in de zorgstructuur en een onmisbare schakel tussen onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Onderwijs en gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze schakelfunctie te organiseren en te financieren. Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat de inzet van schoolmaatschappelijk werk preventief werkt. De inzet van schoolmaatschappelijk werk komt ook in 2013 weer op basis van cofinanciering tot stand.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Principeakkoord CAO Sociale Werkvoorziening

Het college heeft in het kader van een ledenraadpleging van de VNG over een nieuwe CAO voor de sociale werkvoorziening conform het advies van de VNG ingestemd met het bereikte principeakkoord.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Uitgelicht

Zoeken