Sluiten

Openbare besluitenlijst 27 november 2012

Roks, M.

Normenkader rechtmatigheid 2012 en auditplan 2012

Het college heeft het normenkader rechtmatigheid 2012 vastgesteld. Voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2012 is het noodzakelijk om een normenkader rechtmatigheid vast te stellen. Dit is een overzicht van alle relevante externe wet- en regelgeving, aangevuld met de kaderstellende regelingen door de gemeenteraad. Op basis van deze regels komt de accountant tot een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening van Bergen op Zoom over 2012.  Het college heeft tevens kennisgenomen van het auditplan 2012 gemeente Bergen op Zoom, inclusief de daarin opgenomen speerpunten voor de accountantscontrole.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Normenkader rechtmatigheid 2012

Afwijzen verzoek tot handhaving

Het college heeft besloten om een verzoek tot handhaving tegen het gebruik van een agrarisch perceel ten behoeve van een paardenhouderij niet te honoreren. Het college behandelt het verzoek om handhaving niet inhoudelijk omdat de verzoeker geen belanghebbende is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op het betreffende perceel aan de Bergsebaan rust de bestemming ‘agrarisch’. Nu wordt een deel van het perceel gebruikt als paardenfokkerij. Naar de mening van het college kunnen de activiteiten van de onderneming meegenomen worden in de herziening van het bestemmingsplan.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Verzoek tegemoetkoming in (plan)schade voor een perceel in de Bredasestraat

Het college heeft besloten het verzoek tot tegemoetkoming in (plan)schade voor een perceel aan de Bredasestraat af te wijzen. De eigenaar van het pand had dit verzoek ingediend omdat hij meent planschade te kunnen claimen in verband met de bouw van het gebouw De Statie.

De schade ten gevolge van het verlies aan privacy valt geheel binnen het in de wet opgenomen maatschappelijk eigen risico en komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen 

Last onder dwangsom

Het college legt een last onder dwangsom op aan de eigenaar van een pand aan de Van Swietenlaan. Dit gebeurt omdat bij een controle is gebleken dat er in het pand teveel personen woonden. Het ging om Polen die niet in familieverband het huis bewoonden.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom

Het college legt een last onder dwangsom op aan de eigenaar van een pand aan de Bruinevisstraat. Daar is bij controles gebleken dat er in het pand teveel mensen verbleven.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaar

B en W hebben besloten een bezwaarschrift van de eigenaar van een café aan de Potterstraat ongegrond verklaard. Dit in overeenstemming met het advies van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften. Bij iedere overtreding van de geluidsnormen wordt een dwangsom van € 2000,- opgelegd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom

Het college legt een last onder dwangsom op aan de eigenaar van een pand aan de Carinastraat. Er is geconstateerd dat op het perceel aan de Carinastraat een illegale uitweg in het gemeentelijk plantsoen is aangebracht. Dit is verboden. De eigenaar is eerder verzocht de uitweg te verwijderen. Hieraan is geen gevolg gegeven. Daarom wordt er nu een last onder dwangsom opgelegd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Regionaal aanbod windenergie

Het college van B&W van Bergen op Zoom heeft kennisgenomen van het aanbod van de Regio West-Brabant gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. Tevens heeft het college de principebereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de uitwerking van het regionale aanbod. Voor de gemeente Bergen op Zoom betekent dit in de praktijk dat de bestaande  8 windturbines op de Princesseplaat (Auvergnepolder) met een totaal vermogen van 6.875 MW op dezelfde locatie vervangen kunnen worden door 5 turbines van 3 MW.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzoek Stichting Verenigde Wijkcentra voor huurcompensatie m.b.t. De Lepelaar

Het college heeft besloten niet in te gaan op een verzoek van de Stichting Verenigde Wijkcentra om huurcompensatie voor gebouw De Lepelaar in Lepelstraat. SVW heeft het verzoek bij het college ingediend omdat zij vindt dat ze een kwartaal teveel huur heeft betaald. Naar de mening van het college was dat al verdisconteerd in de subsidie.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Stand van zaken betreffende tennisvereniging Olympia en sportpark De Markiezaten

Het college heeft besloten om de gemeenteraad in januari een raadsvoorstel aan te bieden met betrekking tot de huisvesting van tennisvereniging Olympia en de mogelijk uitbreiding van Smash in relatie met sportparken De Markiezaten en Rozenoord. Het voorstel zal in januari 2013 aan de raad worden aangeboden.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken