Sluiten

Openbare besluitenlijst 25 september 2012

Roks, M.

Projectvoorstel Arbeidsmigratie

Het college heeft besloten een gemeentebreed project Arbeidsmigratie Midden- en Oost-Europese landen op te starten. Het doel is vanuit de regisserende en faciliterende rol van de gemeente ervoor zorg te dragen dat arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa op een adequate manier worden opgevangen en begeleid. Dit met betrekking tot werk, huisvesting, taal en inburgering, integratie en participatie, scholing en gezondheidszorg.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Jaarverslag Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Het college heeft het jaarverslag ‘leerplicht & Regionale Meld- en Coördinatiefunctie’ vastgesteld. In het jaarverslag wordt nader ingegaan op de aanpak van en de cijfers over schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

De leerplichtambtenaren signaleren, controleren en handhaven het schoolverzuim van jongeren tot 18 jaar op basis van de Leerplichtwet. De kwalificatieplichtambtenaar doet hetzelfde specifiek op het MBO. De trajectbegeleiders RMC stimuleren en begeleiden voortijdig schoolverlater van 18 tot 23 jaar (op vrijwillige basis) om terug naar school te gaan.

In het kader van leerplicht werden in het schooljaar 2011-2012 leerlingen gemeld in verband met schoolverzuim. Daarbij ging het om 813 leerlingen.

Bij de kwalificatieplicht neemt het aantal meldingen van kinderen die verzuimen van school vanaf invoering van de kwalificatieplicht (2008-2009) elk jaar toe. Dit betekent overigens niet dat het verzuim op het MBO is toegenomen, maar dat de nieuwe kwalificatieplichtwet voor het MBO steeds beter tot de scholen doordringt. De contacten worden elk jaar steviger, het netwerk groter. In het startjaar was er sprake van 74 meldingen. In het afgelopen schooljaar is dit aantal opgelopen tot 167 leerlingen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Jaarverslag Leerplicht en RMC 2011-2012

Handboek administratieve organisatie Scheldevesting

Het college heeft het geactualiseerde Handboek Administratieve Organisatie vastgesteld en gaat dit als leidraad gebruiken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project Scheldevesting. Naar aanleiding van lessen die zijn getrokken uit het dossier Bergse Haven is een handboek samengesteld waarmee de administratieve organisatie verbeterd zou moeten worden en geborgd zou moeten zijn. Het handboek is nu geactualiseerd.

Het handboek is geschreven voor een ieder die betrokken is bij het project ScheldeVesting met het doel om inzicht te verschaffen in de manier waarop er binnen het project wordt gewerkt.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens 

Vergroten woning Westersingel

 Het college heeft besloten om, in afwijking van het bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan het vergroten van een woning (extra verdieping en een kap) aan de Westersingel.

Het bouwplan anticipeert op een herstructueringsvisie voor de Westersingel dat voor het zuidelijk deel voorziet in een meer stedelijk straatprofiel. In de herstructureringsvisie is de mogelijkheid opgenomen om de bestaande lage woningen aan de Westersingel tegenover de huidige brandweerkazerne te verhogen tot een maximale goot- en bouwhoogte van 10 en 14 meter.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Drie oplaadpunten elektrische auto’s

Het college heeft besloten drie nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s te plaatsen. De oplaadpunten worden geplaatst bij de adressen Wijtingstraat 2, Vlijtweg 1 en Oude Moerstraatsebaan 39. Het totaal aantal oplaadpunten in de gemeente Bergen op Zoom komt daarmee op 6. De plaatsing en het onderhoud van de oplaadpunten heeft geen financiële consequenties voor de gemeente.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Afhandeling wijkleefbaarheidsbudgetten t/m 2011

 Het college is akkoord gegaan met de eindverantwoording ‘Wijkleefbaarheidsbudgetten t/m 2011’.  Vanaf 2002 werd jaarlijks een bedrag van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor het versterken van de sociale cohesie in de wijken en dorpen. In 2011 is ervoor gekozen om per 1 januari 2012 te stoppen met het verstrekken van de wijkleefbaarheidsbudgetten. Voor de voorgaande jaren moest echter nog een formele afhandeling plaatsvinden.

Om zaken in de wijken en dorpen toch mogelijk te maken wordt gewezen op het gebruikmaken van beschikbare alternatieven zoals het Vrijwilligers Impulsbudget, Samen voor Bergen op Zoom en diverse andere fondsen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Intrekken van een last onder dwangsom

Het college heeft besloten over te gaan tot het ambtshalve intrekken van een last onder dwangsom van een onderneming aan de Koepelstraat omdat men heeft voldaan aan het gevraagde uit de dwangsom en dus de overlast is gestopt.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vervroegen van huurbeëindiging van Villa de Beek en het Koetshuis

Het college heeft besloten om de huurbeëindiging van Villa de Beek te vervroegen naar 1 maart 2014. De gemeente zal het pand actief in de verkoop zetten.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Vaststellen contractsubsidie Stichting Verenigde Wijkcentra 2011

Het college heeft de contractsubsidie met de Stichting Verenigde Wijkcentra over 2011 definitief vastgesteld. Het gaat om een contract voor een bedrag van € 1.303.204,-.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Tweede Concernbericht

Het college gaat het Presidium verzoeken het tweede concernbericht 2012 te behandelen tijdens de reguliere raadsvergadering van 29 november 2012.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Antwoordenlijst in het kader van Krachtig Bestuur in Brabant

In het kader van het onderzoek ‘Krachtig bestuur in Brabant’ heeft het college van burgemeester en wethouders een vragenlijst ingevuld. Tijdens een werkconferentie met de gemeenteraad is hierover ook van gedachten gewisseld. Eind oktober gaan de onderzoekers hierover in gesprek met het college  en een deel van de gemeenteraad.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Herziening Meerjarenprogramma grondbedrijf (MPG) en beheersverordening Grondbedrijf

Het college heeft het herziene Meerjarenprogramma Grondbedrijf vastgesteld en legt deze voor aan de raad. Daarnaast is ook de beheersverordening van het grondbedrijf aangepast.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Herziening Meerjarenprogramma Grondbedrijf

Wijziging bestemmingsplan ‘Meilust Bedrijventerrein’

 Het college heeft besloten het bestemmingsplan ‘Meilust Bedrijventerrein’ gewijzigd aan de raad voor te leggen. Dit gebeurt conform de uitkomst van de commissie Stad en Ruimte, door toevoeging van de aanduiding ‘Bedrijfswoning’ op het pand Oude Moerstraatsebaan 6 in Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van politieke partijen. Het gaat om een brief van Lijst Linssen over de verkeerssituatie op de Prins Bernhardlaan  en een brief van de VVD met betrekking tot ‘afwijkend gedrag van bijstandsgerechtigden’.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad van der Wegen, Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Brief aan Lijst Linssen over de Verkeerssituatie Prins Bernhardlaan

Brief aan de VVD over Verzorgd uit de bijstand

Uitgelicht

Zoeken