Sluiten

Openbare besluitenlijst 7 augustus 2012

Roks, M.

Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

Het college biedt de raad een voorstel aan tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor het oprichten van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant. In dat voorstel wordt ook voorgesteld om de gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) op te heffen omdat de RMD in zijn geheel opgaat in de nieuwe omgevingsdienst.

De omgevingsdienst zal vanaf 1 januari 2013 een groot aantal taken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht. Voor Bergen op Zoom betreft dat de taken die nu nog worden uitgevoerd door de RMD.

De nieuwe omgevingsdienst wordt in Tilburg gehuisvest. De medewerkers van de omgevingsdienst zullen in belangrijke mate gedetacheerd worden bij de aangesloten partners. Ook in Bergen op Zoom wordt een aantal werkplekken beschikbaar gesteld. De gemeente ontvangt daarvoor een vergoeding per werkplek.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

UMTS-antenne in WAS-mast Kapittelstraat

Het college is akkoord gegaan met het vervangen van de zogenoemde WAS-mast (waarschuwings alarmerings systeem) aan de Kapittelstraat om deze mede geschikt te maken voor gebruik als UMTS-antenne, mits hiervoor omgevingsvergunning kan worden verleend voor herplaatsing. Ook zal herplaatsing moeten voldoen aan de ‘Randvoorwaarden bij plaatsing van antenne-installaties in Bergen op Zoom’.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Grondaanbieding Geertruidapolder

Het college is akkoord gegaan met het aanbieden van een perceel bedrijfsgrond aan de Van Konijnenburgweg. Ten behoeve van de ontwikkeling van de Geertruidapolder (project ScheldeVesting) worden in de komende periode bedrijfskavels uitgegeven. De bedrijfskavels worden ook geadverteerd op de websites van ScheldeVesting www.scheldevesting.nl en Stadsmakelaar www.bergenopzoom.nl/stadsmakelaar.  

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Financiering Parkmanagement 2012 Bedrijvenvereniging Theodorushaven-Noordland-De Poort (TNP)

In het kader van Parkmanagement heeft het college besloten een gemeentelijke financiële bijdrage aan Bedrijvenvereniging Theodorushaven-Noordland-De Poort te verstrekken. Parkmanagement houdt in dat het georganiseerde bedrijfsleven op het bedrijfsterrein wordt ingezet op verbetering van het vestigingsklimaat/bedrijfsomgeving en veiligheid op het bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Duurzaam Inkopen

Het college ondertekent het ‘Manifest Duurzaam Inkopen’ en benadrukt daarmee nogmaals hetgeen in het gemeentelijk inkoopbeleid is opgenomen met betrekking tot duurzaamheid. Dit betekent dat de gemeente ervoor kiest om in alle fasen van het inkoopproces, zo mogelijk in overleg met marktpartijen zo goed mogelijk bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij mens, milieu en kosten in balans zijn. Bij de mens gaat het om sociaal-ethische zaken als mensenrechten, kinderarbeid, fraude, discriminatie, eerlijke beloning etc. Bij milieu draait het om de belasting van het milieu en de natuur met haar (natuurlijke) hulpbronnen. In 2009 is door het college een convenant duurzaam inkopen ondertekend. Hierbij is de ambitie uitgesproken om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Het convenant is samen met de gemeente Roosendaal ondertekend.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Tussenbericht m.b.t. verzending monitor Ombuigingen

Het college stuurt een tussenbericht aan de gemeenteraad waarbij wordt aangegeven dat het opstellen van de monitor, alsmede de interne afstemming, meer tijd vergt dan van tevoren was ingeschat waardoor de monitor in september aan de raad zal worden aangeboden. 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Pilot openbaar vervoer

Het college zendt een brief aan de Provincie waarin het verzoek wordt gedaan om een pilot op het gebied van openbaar vervoer te mogen uitvoeren in de gemeente Bergen op Zoom.  Onlangs heeft de Provincie een aantal verzoeken tot uitbreiding van de busroutes afgewezen. In de brief geeft het college aan het belangrijk te vinden dat er goed openbaar vervoer is om inwoners, bedrijven en bezoekers te faciliteren. Daarom stelt het college ook voor om binnen de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met de Provincie, vervoerders en eventueel maatschappelijke partners een pilot te starten waarbij in de gemeente een openbaar vervoersnetwerk wordt opgezet op basis van een vraaggestuurd systeem.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

 

Bouwplan Kladseweg

B en W hebben in principe de bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de bouw van een vervangende schuur, als activiteitengebouw ten behoeve van het Thomashuis aan de Kladseweg. De schuur komt nagenoeg op dezelfde locatie als de huidige schuur.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

 

Subsidie HALT Zuid-West Nederland 2012

Het college heeft besloten aan HALT Zuid-West Nederland een contractsubsidie te verlenen van

€ 8190,- . Hiervoor verzorgt HALT ZWN 35 voorlichtingen aan de groepen 7 & 8 van de basisscholen in Bergen op Zoom.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en burgemeester Han Polman

 

Bestuursrapportage 2012 Regio West-Brabant

Het college heeft kennisgenomen van de 1e bestuursrapportage 2012 van de Regio West-Brabant. In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de voortgang van de verschillende regionale bestuursopdrachten. Daarnaast heeft het college kennisgenomen van de reactie van de RWB naar aanleiding van de door de gemeenten ingediende zienswijzen op de jaarrekening 2011 en de concept-begroting 2013.

Het college had eerder al richting Dagelijks Bestuur aangegeven dat er zorgen waren over de wijze van administreren en rapporteren en dat er sprake zou zijn van een ‘open-einde-regeling’. Het dagelijks bestuur van de RWB deelt de zorg, maar geeft aan dat de financiën op orde zijn. Ook had Bergen op Zoom aangegeven bezorgd te zijn over het verschuiven van lasten naar gemeenten. Naar de mening van het DB van het RWB is daar geen sprake van. De opgelegde bezuinigingstaakstellingen op de apparaatskosten zijn voor 2012 en 2013 in de begroting verwerkt.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

 

 

Uitgelicht

Zoeken