Sluiten

Openbare besluitenlijst 17 juli 2012

Evertse, J.C.

Project vrijwilligersdiensten voor Welzijn, wonen en zorg

Het college stemt in met een eenmalige subsidie van € 198.786,- aan Stichting Welzijn Ouderen voor de uitvoering van het project Vrijwilligersdiensten voor welzijn, wonen en zorg in de periode 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.
Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen aan de samenleving. Hiervoor heeft de gemeente al een aantal individuele voorzieningen, zoals de hulp bij het huishouden en rolstoelen. De verwachting is dat door de vergrijzing in de toekomst steeds meer mensen ondersteuning nodig hebben. Om er voor te zorgen dat er in de toekomst ook aan de vraag voldaan kan worden en om het voorzieningenaanbod betaalbaar te houden is het nodig om andere en goedkopere voorzieningen te ontwikkelen.

Om hieraan invulling te geven heeft de stichting Welzijn Ouderen subsidie aangevraagd voor de uitvoering van het project Vrijwilligersdiensten voor welzijn, wonen en zorg in de periode van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.  Gedurende het project wordt een boodschappendienst en een was- en strijkservice ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van vrijwilligers.  Doel hiervan is dat er minder duurdere hulp bij het huishouden hoeft te worden verstrekt aan nieuwe cliënten, maar aan hen wel een passende oplossing wordt geboden. Dit zou moeten leiden tot kostenvermindering bij het uitvoeren van de Wmo-taken.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Leges omgevingsvergunningaanvraag herstel van de Sint Catharinakapel

Het college heeft besloten geen ontheffing c.q. vrijstelling van leges te verlenen voor het herstel van de Sint Catharinakapel . De legesverordening voorziet hier niet in.  De eigenaren van de kapel hadden om vrijstelling van leges verzocht.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Vaststelling handelingsprotocol Veilige School voor het primair onderwijs

Het college stemt in met het handelingsprotocol inzake de Veilige School voor het primair onderwijs. Als uitvloeisel van het in 2010 door het voortgezet onderwijs ondertekende handelingsprotocol Veilige School is contact opgenomen met de schoolbesturen voor het primair onderwijs. Met de afgevaardigden van deze schoolbesturen zijn er bijeenkomsten georganiseerd om ook voor het primair onderwijs een dergelijk protocol samen op te stellen. Hieruit is een handelingsprotocol opgesteld dat goede handvatten biedt voor het primair onderwijs bij het omgaan en de vervolgstappen als er sprake is van geweld en agressie op de school.

In oktober zal de ondertekening door burgemeester Polman, wethouder Coppens en Van der Weegen, alsmede de schoolbesturen van het primair onderwijs plaatsvinden. Door het ondertekenen van het handelingsprotocol verbinden de schoolbesturen zich aan de afspraken zoals die in het protocol aangegeven staan.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman, wethouders, wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Sportpark De Markiezaten

In verband met de geluidsoverlast bij sportpark De Markiezaten gaat de gemeente een aantal maatregelen treffen om de overlast te beperken. Zo wordt het clubhuis aan de voorkant geluiddicht gemaakt zodat het geluidsniveau van de muziek binnen de daarvoor geldende normen valt. De constructie van de tribune wordt veranderd en het speelveld achter de Brede School De Markiezaten is afgesloten met een 2 meter hoog hek. Hierdoor kan het speelveld geen hangplek worden. Het gebruik van voetbalveld 4 (ter hoogte van het Benedenbaantje) blijft beperkt tot 20.30 uur en voor wat betreft het illegaal gebruik van de voetbalvelden blijft er sprake van verscherpt toezicht.

Een aannemer voert de werkzaamheden aan het clubhuis en de tribune na de bouwvakvakantie uit.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Strategisch plan vastgoedmarketing

Het college heeft besloten om 38 panden als verhandelbaar vast te stellen. Voor het vermarkten van deze vastgoedpositie is een strategisch plan vastgoedmarketing opgesteld. Een van de onderdelen van dit plan is het inrichten van een marketingkantoor. De verkoopactiviteiten van panden en gronden (waaronder Scheldevesting) zullen gaan plaatsvinden vanuit een daarvoor tijdelijk ingericht marketingkantoor in de ruimte van het voormalige postkantoor.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Voortgang tentoonstelling maquette van Bergen op Zoom en omgeving in 1747

Het college is akkoord gegaan met de invoering van een aantal aantrekkelijke en toegankelijke combinatiekortingen voor entreebewijzen voor bezoeken aan de tentoonstelling waarop de maquette van Bergen op Zoom en omgeving uit 1747 is te zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om kortingsacties van de Rabobank, Broodje Groffen en de Zoomerspelen. Aanvullende combinatiekortingen met activiteiten die al in het Markiezenhof plaatsvinden.  Hierbij moet gedacht worden aan de roofvogelshows en zwaardvechtshows.

Ook zijn er combinaties gezocht in samenwerking met derden: De Stichting Bezichtiging Monumenten, de Vestingstedendagen en de Krabbenfoor.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Verplaatsing Weekmarkt

Het college heeft de verplaatsing van de weekmarkt voorlopig uitgesteld. Er wordt opnieuw bekeken hoe de kramen ingepast kunnen worden in het gebied Stationsstraat-West, de Van de Rijtstraat en het Korenbeursplein. Aanvankelijk stond de verplaatsing gepland in augustus, maar het inpassen van de weekmarkt moet opnieuw onder de loep worden genomen. Streefdatum voor de verplaatsing ligt na de feestdagen van 2012.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beantwoording raadsbrief

Het college beantwoordt een brief van Lijst Linssen over politiesurveillanten.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman, wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken