Sluiten

Openbare besluitenlijst 11 september 2012

Roks, M.

Herziening grondexploitaties

Het college gaat aan de gemeenteraad voorstellen om een aantal herziene grondexploitaties vast te stellen. Grondexploitaties worden ieder jaar herzien en vastgesteld. Op verschillende onderdelen van de grondexploitaties berust geheimhouding. Geheimhouding geldt alleen op die onderdelen waarin de gemeente onderhandelingsbelangen heeft.  De grondexploitaties worden besproken met de gemeenteraad. Het college heeft de volgende grondexploitaties vastgesteld: herontwikkeling Wouwseweg e.o, Oude Molen, het Groene Gordijn en de Markiezaten.

Portefeuillehouders wethouders Ton LInssen en Ad Coppens

Herziening grondexploitatie Groene Gordijn medio 2012

Herziening grondexploitatie Oude Molen medio 2012

Herziening grondexploitatie Wouwseweg e.o. medio 2012

Randweg Tracedeel3 en Herziening grondexploitatie Markiezaten medio 2012

Verzoek werkgroep Wet Werken naar Vermogen en Decentralisatie Zorg

Het college heeft besloten om naar aanleiding van een verzoek van de werkgroep Wet Werken naar Vermogen en Decentralisatie Zorg hen nader te informeren over de consequenties van het begrotingsakkoord 2013. In het kort komt het erop neer dat de gedachte achter de Wet Werken naar Vermogen zal worden voortgezet. Dat geldt ook voor de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening en de ontwikkelingen in het kader van de transformatie Jeugdzorg. De decentralisatie van Begeleiding zal voorlopig wordt getemporiseerd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Advies lokale media-instelling aan Commissariaat voor de Media

Het college gaat de raad voorstellen aan het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanvraag van de Omroepstichting Zuidwest om in Bergen op Zoom voor de jaren 2013-2018 de lokale zendmachtiging te verkrijgen. Toewijzing van zendtijd wordt een keer in de vijf jaar door het Commissariaat toegewezen. Uit de aanvraag en uit onderzoek blijkt dat de Omroepstichting Zuidwest voldoet aan alle eisen die de Mediawet stelt aan uitzendingen door Lokale Media.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Advies Lokale media-instelling

Afwijzen verzoek tot handhaving

Het college heeft besloten een verzoek tot handhaving bij een horecainrichting in Halsteren af te wijzen. Het college wijst het verzoek af omdat er al een handhavingsprocedure loopt en het totale bedrag aan dwangsommen nog niet is verbeurd.

Als na het verbeuren van alle dwangsommen opnieuw een overschrijding van de geluidswaarden wordt gemeten zal een hogere dwangsom worden opgelegd.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Invoering systeem van tariefdifferentiatie huishoudelijk afval (Diftar)

B en W hebben besloten de notitie Tariefdifferentiatie (Diftar) vast te stellen. Het streven naar een optimale scheiding van huishoudelijk afval en verlaging van afvalstoffenheffing vraagt om een andere wijze van afvalinzameling waarvoor ook verschillende tarieven zullen gelden (tariefdifferentiatie). In het in 2010 vastgestelde Afvalstoffenbeleidsplan voor de jaren 2010-2014 was al met de raad afgesproken om te bekijken of mensen die meer afval aanbieden meer moeten betalen dan inwoners die serieus aandacht geven aan het scheiden van afval. Doelstelling van de invoering van tariefdifferentiatie is te komen tot een verbetering van de afvalscheiding als onderdeel van een duurzame samenleving. Uitgangspunt hierbij is dat de ‘vervuiler betaalt’. Overigens gaat het bij ‘Diftar’ om een verschil in tarieven die inwoners gaan betalen als het gaat om het aanbod van restafval. Het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval blijft onveranderd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Notitie Tariefdifferentiatie (Diftar)

Vaststellen bestemmingsplan Poelekes 10-12

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Poelekes 10-12 ongewijzigd vast te stellen. Bij dit bestemmingsplan gaat het om een reparatie van het bestemmingsplan ‘Kom Halsteren’ naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over het reguleren van horeca- en overige activiteiten in sportcomplex ‘De Kannebuis’. In het bestemmingsplan wordt de maximale toegestane oppervlakte aan horeca-activiteiten begrensd en worden de bestaande horeca-activiteiten gereguleerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Vaststellen bestemmingsplan Poelekes 10-12

Waarborgsom/Bankgarantie voor huurovereenkomst Facilitair Bedrijf

Het college heeft besloten geen waarborgsom of bankgarantie te hanteren bij de verhuur van een gedeelte van de nieuwe loods aan de dr.ir. Van Veenweg. Het college heeft door middel van het vastgoedbeleid een aantal beleidsregels vastgesteld. Een van deze beleidsregels bepaalt dat een huurder bij het aangaan van een huurovereenkomst 3 maandhuren als waarborg dient te storten. Het college heeft conform haar bevoegdheid besloten om hiervan af te wijken bij de huurovereenkomst ten behoeve van het Facilitair Bedrijf. Het college doet dit gezien de bijzondere en unieke relatie die zij heeft met het Facilitair Bedrijf.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Opleggen van een last onder dwangsom

Het college heeft besloten om aan een restaurant in de Bosstraat een last onder dwangsom op te leggen vanwege het overschrijden van de geluidsnormen. De geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de koelinstallatie. Per overtreding wordt een dwangsom van € 2000,- opgelegd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Jaarrekening 2011 stichting Samen Onderwijs Maken

Het college van B&W heeft ingestemd met de jaarrekening van de Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM). Vorig jaar is reeds een aantal maatregelen genomen om voor de toekomst een verbeterde financiële positie te behalen. Er is minder personeel ingehuurd, een aantal leerkrachten is afgevloeid en een ander aantal werkt korter. Ten opzichte van 2010 is daardoor al een verbeterde positie ontstaan, maar de komende jaren zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om in 2014 weer in de zwarte cijfers te komen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Huurovereenkomst Stichting Regionaal podium voor popcultuur Bergen op Zoom

 Het college heeft besloten om met de Stichting Regionaal podium voor popcultuur Bergen op Zoom een huurovereenkomst af te sluiten voor het in Gebouw T gevestigde poppodium. Het poppodium is in januari 2011 in gebruik genomen. Besloten is om het pand in eigendom van de gemeente te houden een huurovereenkomst met de Stichting Poppodium aan te gaan. Het poppodium is reeds van start gegaan gedurende de laatste fase van het bouwproces toen nog wezenlijke technische aanpassingen gerealiseerd moesten worden. Een aantal aspecten hebben een iets langere doorloopperiode gehad en daardoor is ook de huurovereenkomst naar achteren geschoven. Die overeenkomst wordt nu geformaliseerd.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen 

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om antwoorden op een brief van de fractie van de VVD over digitale meldingen via de servicelijn. Daarnaast wordt antwoord gegeven op een brief van de PvdA over het project Vrijwilligersdiensten voor welzijn, wonen en zorg.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

 Antwoordbrief aan VVD-fractie over digitale meldingen via de servicelijn.

Antwoordbrief aan PVDA-fractie over Vrijwillgersdiensten welzijn, wonen en zorg

Uitgelicht

Zoeken