Sluiten

Openbare besluitenlijst 7 juni 2012

Roks, M.

Besluit op verzoek om planschadevergoeding

Op 24 maart 2011 zijn twee verzoeken om planschadevergoeding ingediend. Aanleiding vormt het bestemmingsplan ‘Kom Halsteren’ waarin een eerder gerealiseerde ontsluiting van de Olmenstraat op de Haagbeuk positief wordt bestemd. Verzoekers menen door het planologische besluit schade te lijden en verhalen deze schade op e gemeente. Het verzoek om planschade is beoordeeld door een ter zake deskundig adviseur. Deze heeft aangegeven dat er een grond voor vergoeding van de planschade bestaat. Er is dan ook besloten om planschade toe te kennen. In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 11.000,- (voor beide gevallen samen).

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwikkelingsmogelijkheden St. Antoniusmolen Halsteren

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van een verzoek van Helmig Makelaardij een ontwikkelingskader vastgesteld voor het terrein van de St. Antoniusmolen in Halsteren. Hierin zijn stedenbouwkundige uitgangs- en aandachtspunten geformuleerd die richtinggevend zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van dit terrein. Door de verkoper van de molen is gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor lichte horeca in combinatie met de verkoop van streekproducten, dienstverlening/kantoorruimte enz.

Het college geeft bij de ontwikkelingsmogelijkheden aan dat de openheid van het gebied moet worden behouden, met andere woorden, er mag geen verdichting van de bebouwing plaatsvinden. Bij voorkeur wordt uitgegaan van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw. Toegevoegde functies moeten ondersteunend zijn voor de exploitatie van de molen en bij voorkeur complementair zijn aan de bedrijfsfunctie van de molen. Voorts ziet het college mogelijkheden als het gaat om het bevorderen van toerisme en recreatie (pleisterplaats langs de fietsroute Halsterseweg – Fort de Roovere).

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beslissing op bezwaar verzoek tegemoetkoming planschade

Het college heeft besloten om het bezwaar tegen het besluit om (plan)schade voor het perceel Augustalaan 73, toe te kennen, ongegrond te verklaren. In oktober vorig jaar is aan een verzoeker een bedrag van € 10.000,- toegekend als tegemoetkoming in (plan) schade. De schade wordt veroorzaakt door een verlies aan uitzicht, een aangetaste ligging, een toename van overlast en een afname van privacy, echter in beperkte mate. De verzoeker was het niet eens met de hoogte van het bedrag en heeft bezwaar gemaakt. De Adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Het college neemt dit advies over.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrief over handhaving Metaalgieterij Bruijs

De gemeenteraad wordt schriftelijk geïnformeerd over de handhaving van de veiligheidssituatie rond metaalgieterij Bruijs. Hierover was een toezegging gedaan in de commissievergadering  Burger en Bestuur van april van dit jaar.

Op 14 maart vond een incident plaats bij de metaalgieterij.  Twee chemische stoffen kwamen bij elkaar. Het ging daarbij om een bindmiddel en een verharder die worden gebruikt bij de productie van gietvormen. Door de chemische reactie is het deksel van een vat geblazen waardoor delen van de glazen/kunststof overkapping stuk zijn gegaan. Er is hierbij niemand gewond geraakt.

Het bedrijf is omgevingsvergunningsplichtig voor de activiteit milieu en wordt in dat kader jaarlijks gecontroleerd. Dat gebeurde recentelijk nog op 27 september 2011. Als er bij controles overtredingen worden geconstateerd wordt hierop gehandhaafd. In dit verband loopt er een traject op het verbeteren van de brandveiligheid van het bedrijf.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Opschoning wachtlijst WVS-groep

Het college heeft kennis genomen van de notitie van het portefeuillehoudersoverleg van de WVS-Groep met betrekking tot het opschonen van de wachtlijst. De lengte van de SW-wachtlijst vormt een financieel risico voor gemeenten. De WVS-groep is eind vorig jaar al begonnen met het treffen van de eerste voorbereidingen om de wachtlijst op te schonen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Beslissing op bezwaar n.a.v. onrechtmatige kamerverhuur Antwerpsestraat

Het college heeft een bezwaar van een pandeigenaar tegen de last onder dwangsom voor onrechtmatige kamerverhuur, in overeenstemming met het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften, ongegrond verklaard.

De woning is opgesplitst in woonstudio’s terwijl het pand slechts mag worden bewoond door één huishouden.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Inkomensgrenzen WMo-voorzieningen

Het college heeft kennisgenomen van het niet toepassen van inkomensgrenzen bij het toekennen van nieuwe Wmo-voorzieningen vanaf 18 januari 2012. Toen heeft de Centrale Raad van Beroep beslist dat er binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen inkomensbeleid gevoerd mag worden en dat er dus geen inkomensgrenzen mogen worden toegepast bij het toekennen van Wmo-voorzieningen.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep houdt in dat wanneer een ondersteuningsaanvrager als gevolg van aantoonbare beperkingen op grond van functionele, chronische psychische en/of psychosociale factoren niet in staat is gebruik te maken van het openbaar vervoer of het bereik hiervan onmogelijk is, hij in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening ongeacht zijn inkomen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken