Sluiten

Openbare besluitenlijst 29 mei 2012

Roks, M.

Verkoop gronden Nieuwe Vesting fase 1 (plan ScheldeVesting)

Het college is gestart met het peilen van de interesse voor de grondverkoop Nieuwe Vesting fase 1, om de grondverkoop in dit deelgebied van ScheldeVesting voor te bereiden. De marktinteresse wordt gepeild, waarna de juiste uitgifteprocedure gekozen kan worden.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Kansen bodemenergie in beeld

Het college stelt het rapport ‘Kansen bodemenergie in beeld Bergen op Zoom’ vast. In het regionaal klimaatprogramma West-Brabant 2009-2012 werken de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht samen met de Regionale Milieu Dienst aan duurzame energie en vermindering van broeikasgassen. Vanuit de provincie wordt deze samenwerking met een subsidie ondersteund.

Vanuit het klimaatprogramma is de gemeentelijke ‘kansenkaart bodemenergie’ ontwikkeld. Hierbij is gekeken in hoeverre de ondergrond in de gemeente geschikt is voor bodemenergie, zoals bijvoorbeeld warmte/koude-opslag. Het gebruik van bodemenergie maakt het mogelijk om flink te bezuinigen op de energierekening en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Uit het rapport blijkt dat de ondergrond in Bergen op Zoom geschikt is voor bodemenergie. In het rapport zijn drie locaties aangemerkt als extra kansrijk omdat de ondergrond goed tot zeer goed geschikt is voor bodemenergie en de projecten zich nog in een redelijk vroeg stadium bevinden. Het gaat hierbij om ScheldeVesting, de Markiezaten en het Stationsgebied.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Onderwijs & Krimp

Het college heeft opdracht gegeven om te bekijken wat de gevolgen zijn voor het onderwijs  geconfronteerd worden met een dalend leerlingenaantal als gevolg van de bevolkingskrimp. De gemeente wil bekijken wat de gevolgen voor het onderwijs zijn en heeft een startnotitie vastgesteld om te komen tot een integrale visie en aanpak.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Verantwoording BOS

De gemeente Bergen op Zoom heeft een uitkering ontvangen in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS). De BOS-impuls richt zich op het verkleinen van achterstanden bij jongeren in een bepaald gebied. Het ging hier zowel om fysieke achterstanden als achterstanden op het gebied van sociale vaardigheden en achterstanden op het gebied van leefbaarheid. Er was samenwerking binnen de ‘driehoek’ buurt, onderwijs en sport. Het project bestond uit drie deelprojecten:

  • Thuis op Straat (TOS): gericht op het verbeteren van de sfeer, veiligheid en leefbaarheid op pleinen en straten en zorgen dat kinderen en jongeren zich buiten thuis voelen.
  • Topscore: inzet op achterstanden op het gebied van bewegen en gezondheid. Hierbij speelde de participatie van jongeren (voortgezet onderwijs) een grote rol.
  • KIDS Sport in Oost (eerder genoemd Gezond leven in Oost): extra aandacht voor de wijk door voor- en naschoolse buurtsport in wijk oost. In samenwerking met de GGD werd informatie verstrekt over een gezonde leefstijl en voeding op de basisscholen in deze wijk.

De gemeente heeft haar inhoudelijke en financiële verantwoording hierover ingediend bij het Ministerie van VWS.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Regeling gevonden voorwerpen 

De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie en bewaring van gevonden en verloren voorwerpen. Tot op heden voerde de politie deze taak uit voor de gemeente. Per 1 juli 2012 voert de gemeente deze taak uit.

Verloren of gevonden voorwerpen kunnen vanaf deze datum worden aangemeld op de website www.verlorenofgevonden.nl, via de  gemeentelijk website www.bergenopzoom.nl of bij de publieksbalie van het stadskantoor. 

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Controleverklaring en Accountantsverslag 2011

De jaarrekening 2011 van de gemeente is onderdeel van het Beleidsverslag 2011. De accountant heeft hierbij zowel voor getrouwheid als voor rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Daarnaast is voor de gemeenteraad een accountantsverslag ontvangen, waarvan het college heeft kennis genomen. De gemeenteraad zal dit accountantsverslag betrekken bij de behandeling van de jaarrekening 2011, waarvan de besluitvorming is gepland op 27 juni 2012.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Lokale agenda 2013

Het college van B en W heeft op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een aantal onderwerpen aangedragen waarvan het college van mening is dat de VNG zich daar in het kader van haar Lokale Agenda 2013 op zou moeten richten. Daarbij moet gedacht worden aan de rol die de VNG in de ogen van het college zou moeten spelen. Niet volgen, maar proactief adviseren. Bij voorkeur samen met onderwijs en bedrijfsleven hierover nadenken. De rol van de VNG wordt daarbij de strategisch adviseur van de middelgrote en kleinere gemeenten, belangenbehartiger en faciliteert bij invoering van nieuwe wetgeving. Het college geeft ook aan dat het vlottrekken van de woningmarkt hoge prioriteit zou moeten krijgen.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Raadsbrieven

Het college beantwoordt drie brieven van raadsfracties:

Het antwoord op een brief van de BSD-fractie over terughoudend bouwen.

Het antwoord op een brief van de BSD over het pannaveld in Lepelstraat.

Het antwoord op een brief van Lijst Linssen over plastic inzamelcontainers.  

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Realisatie ‘Ruimte voor Ruimtewoning’

Burgemeester en wethouders hebben de principebereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de bouw van een extra woning op een perceel aan de Heerlesebaan. Op dit voormalige agrarische bedrijfsperceel bevinden zich opstallen, die niet meer functioneel zijn en gesloopt kunnen worden. Het gaat om sloop op een oppervlakte van ruim duizend vierkante meter. Door de sloop en een goede landschappelijke inpassing kan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse verbeterd worden. Het besluit past in het Rood voor Groenbeleid om kwaliteitsverbetering in het buitengebied te stimuleren.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Brede doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

De gemeente Bergen op Zoom ontving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de periode 2008-2011 een subsidie voor het realiseren van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG in Bergen op Zoom opende op 27 januari 2010 zijn deuren. Elk jaar dient de gemeente een inhoudelijk jaarverslag in te dienen bij het Ministerie waarin wordt gerapporteerd hoe het CJG is ingericht en welke (samenwerkings)afspraken de gemeente maakt met de betrokken partners. Zodra elke gemeente dit jaarverslag heeft ingediend, worden deze gepubliceerd op www.samenwerkenvoordejeugd.nl

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Erfpachtovereenkomst

In verband met het aflopen van de erfpacht voor een perceel aan de Dr. Ir. van Veenweg per 15 maart 2013 stemt het college in met het afsluiten van een nieuwe erfpachtovereenkomst met de huidige erfpachter voor een periode van 15 jaar.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Jaarrekening 2011 GEM Bergse Haven Beheer BV

Als een van de directieleden van de GEM Bergse Haven Beheer BV heeft de gemeente de jaarrekening 2011 vastgesteld. Dit is een jaarlijkse administratieve verplichting.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken