Sluiten

Openbare besluitenlijst 25 juni 2012

Roks, M.

Jaarrekening en jaarverslag 2011 WVS-groep

Het college heeft de ontwerp-jaarrekening 2011 van de WVS-groep en het sociaal jaarverslag 2011 vastgesteld. B en W hebben ingestemd met de voorgestelde dekking van het nadelig exploitatiesaldo in 2011 van € 2.494.000,- ten laste van de algemene reserve van de WVS-groep.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Frictiekosten Stichting Verenigde Wijkcentra

Het college bericht de Stichting Verenigde Wijkcentra in verband met door hen gevraagde frictiekosten. Allereerst spreekt het college haar waardering uit over de betrokken manier waarop de medewerkers van SVW tot nu toe hun beheerstaken, ondanks de moeilijke bezuinigingen, blijven uitvoeren. De Stichting Verenigde Wijkcentra heeft bij het college een verzoek tot een bijdrage in de frictiekosten gedaan. Het college wil graag met SVW in gesprek blijven om te kijken hoe de kosten voor het sociaal plan gereduceerd kunnen worden, maar verwacht wel dat SVW eerst het eigen vermogen aanspreekt om de kosten van het sociaal plan te betalen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Herziening grondexploitatie Bloemendaal

Het college heeft de herziening van de grondexploitatie Bloemendaal vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. In de exploitatie is rekening gehouden met het woningbouwprogramma. Het gaat hier om 30 woningen, onderverdeeld in 20 bouwkavels ter realisatie van vrijstaande woningen en 10 bouwkavels waarop 2/1-kapwoningen worden gerealiseerd. In totaliteit zijn 14 bouwkavels verkocht waarvan alle kavels voor 2/1-kapwoningen en 4 kavels bestemd voor vrijstaande woningen. Er resteren nog 16 te verkopen kavels. Ook in dit plan zijn de achterblijvende grondverkopen voelbaar; de looptijd van het plan is met één jaar verlengd, zodat afsluiting per ultimo 2013 wordt voorzien. Desondanks valt er een klein positief resultaat te melden.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Concentratie SBO(speciaal basis onderwijs) school De Driemaster

Het college heeft kennisgenomen van het voornemen van de Lowys Porquinstichting om alle leerlingen van SBO-school De Driemaster te huisvesten op de locatie Maaslaan. Al jaren streeft het schoolbestuur naar concentratie op één locatie. Door het slim inzetten en aanpassen van de locatie aan de Maaslaan met een in 2004 toegekend krediet, aangevuld met een restopbrengst van een herontwikkelingslocatie van de voormalige basisschool St. Jozef in Halsteren, is het nu mogelijk dit plan te realiseren. De gemeenteraad krijgt hiervoor een voorstel. Rekening houdend met de buurtbewoners zal op eigen terrein parkeergelegenheid voor personeel worden aangelegd en een verkeerslus voor de taxibusjes ten behoeve van het leerlingenvervoer worden gerealiseerd. De Driemaster heeft vorig jaar de locatie Populierlaan 11 in Gageldonk West verlaten. Net als bij die locatie zal nu ook het eigendom van de locatie Zilverschoonplein 38 aan de gemeente worden overgedragen. Bij de locaties Zilverschoonplein 38 en Populierlaan 11 zijn twee gymzalen aanwezig. Bij verkoop van de beide schoollocaties moeten de gymzalen elders gebouwd worden en kunnen de huidige gymzalen pas buiten gemeentelijk gebruik worden gesteld als vervangende bouw is gerealiseerd.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Ad Coppens en Ton Linssen

Opheffing tijdelijke lokalen basisschool Lodijke

Het college is akkoord gegaan met het opheffen van tijdelijke lokalen van basisschool Lodijke aan het Reimerswaalpark.  In april van dit jaar heeft het college vastgesteld welke aangevraagde voorzieningen voor onderwijshuisvesting voor uitvoering in het jaar 2013 in behandeling worden genomen. Aan één aanvraag wenst het betreffende schoolbestuur eerder uitvoering te geven, namelijk het verwijderen van de dependance van basisschool Lodijke.  Dit is overtollige en daarmee dure capaciteit en de verwijdering van deze dependance uit het Reimerswaalpark komt tegemoet aan afspraken met omwonenden. Het college maakt het mogelijk dat in 2012 uitvoering kan plaatsvinden, zodat het schoolbestuur en de gemeente niet langer dan nodig kosten maken voor deze overtollige capaciteit.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Weerleggen zienswijzen en verlenen omgevingsvergunning ‘De Kornalijn’

Het college heeft ingekomen zienswijzen weerlegd en de omgevingsvergunning voor het oprichten van een school aan de Guido Gezellelaan (De Kornalijn) verleend.

Van 26 maart tot en met 7 mei 2012  heeft de ontwerpbeschikking voor het oprichten van een school aan de Guido Gezellelaan nummer 18, De Kornalijn, ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er drie zienswijzen tegen het voornemen om omgevingsvergunning te verlenen, binnengekomen. De ingekomen zienswijzen hebben betrekking op de afwijking van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan zoals de bouwhoogte en plaatsing van de school alsmede de vrees voor (geluids)overlast, schaduwhinder en privacyaspecten. Alle zienswijzen zijn gemotiveerd weerlegd zodat er geen grond is om van het verlenen van omgevingsvergunning af te zien.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Gebruik leeg lokaal basisschool De Rode Schouw

Het college geeft toestemming aan Stichting ABBO (Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs) voor de verhuur van een leegstaand lokaal van basisschool De Rode Schouw aan Stichting Kinderopvang Mamaloe met ingang van schooljaar 2012-2013.

De stichting ABBO wil binnen de basisscholen die bij de stichting behoren, overgaan tot het zoveel mogelijk realiseren van peuterspeelzaalwerk, tussen- en buitenschoolse opvang en waar mogelijk volledige kinderopvang. Op dit moment zijn hiervoor kansen binnen basisschool de Rode Schouw in Halsteren omdat een lokaal leegstaat. Om dit mogelijk te kunnen maken is toestemming van het college nodig. Omdat het niet in strijd is met onderwijswetgeving en omdat de school het lokaal (voorlopig) niet nodig heeft, geeft het college toestemming. De kinderopvang zal worden verzorgd door Stichting Kinderopvang Mamaloe. Deze stichting zal daarom haar activiteiten in wijkcentrum de Wittenhorst verhuizen naar de basisschool.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Ad Coppens en Ton Linssen

Gemeentelijke bekostiging lokale omroep

Het college heeft kennisgenomen van de ledenbrief van de VNG van 16 april waarin aandacht wordt gevraagd voor de juiste toepassing van de richtsnoer voor subsidie aan lokale omroepen uit de Mediawet 2008. De gemeente Bergen op Zoom voldoet bij de subsidieverstrekking van 2012 voor Zuid-West FM aan deze richtlijnen.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Evaluatie cameratoezicht

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie over het cameratoezicht in Bergen op Zoom en Roosendaal. In de afgelopen periode is het vaste cameratoezicht in Bergen op Zoom en Roosendaal geëvalueerd.

Dat geldt ook voor het mobiele cameratoezicht in Bergen op Zoom. Uit de evaluaties is naar voren gekomen dat Bergen op Zoom op de goede weg is met cameratoezicht, maar dat er nog wel (organisatorisch) verbeteringen mogelijk zijn. Samen met het college van Roosendaal zal aan een werkgroep de opdracht worden gegeven om protocollen te ontwikkelen die betrekking hebben op de inzet, het beheer, registratie en monitoring van het gebruik van de camera’s en wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de gezamenlijke inkoop op dit gebied.Verder zal worden gekeken naar de plaatsen waar nu de camera’s hangen. Zo is er een voorstel voor een nieuwe vaste camera in de Zuivelstraat.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Ton Linssen

Brief over accijnsverhoging op tabak

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft kennis genomen van een brief van verkopers van tabak waarin het college wordt gevraagd de verkopers van tabak in de grensstreek te ondersteunen in hun strijd tegen de aangekondigde accijns verhoging op tabak. In het antwoord geeft het college aan begrip te hebben voor de situatie waarin verkopers mogelijk in zullen raken, maar dat het op de weg ligt van de gemeenteraad om hun fracties in de Tweede Kamer te benaderen.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Ton Linssen

Inbestedingstraject Attero

Het college wil de raad gaan voorleggen een inbestedingstraject te volgen bij Attero. Op dit moment hebben de Brabantse gemeente de mogelijkheid de huidige overeenkomsten met Attero voor de verwerking van (grof) huishoudelijk restafval te beëindigen door gelijktijdig in te besteden bij Attero. Deze mogelijkheid wordt overwogen gezien het zeer hoge tarief van het restafvalcontract en er sprake is van een hoge volumeverplichting die duurzaamheidsambities beperkt. Bij de afweging wordt het voorbehoud gemaakt dat aanvullend onderzoek naar de gevolgen een positieve uitkomst heeft.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

 

Uitgelicht

Zoeken