Sluiten

Openbare besluitenlijst 22 mei 2012

Roks, M.

Landschapsinvesteringsfonds   

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de financiering van twee projecten vanuit het Landschapsinvesteringsfonds. Het gaat om de volgende projecten, die als doel hebben verbetering en behoud van natuur en landschap: de afwerking van de West-Brabantse Waterlinie en het Groen-Blauw Stimuleringskader (STIKA) 2012-2016.

·         Het grootschalige project West-Brabantse Waterlinie is in meerdere fasen uitgevoerd. Het grootste deel van het project is inmiddels gereed. Om het af te ronden, moeten er in de eindfase nog een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd. Het gaat hier onder meer om de bouw van een klimtoren, de invulling van het terrein aan de Wouwseweg en de afwerking van de Fort de Roverweg. Hiervoor wordt €200.500 uitgetrokken.

·          STIKA is een subsidieregeling die (kleine) particuliere initiatieven ondersteunt die bijdragen aan het aantrekkelijker maken en behouden van het buitengebied. Iedere euro die de gemeente investeert, wordt door de provincie verdubbeld. Tot en met juni 2012 is het hele budget geclaimd door projecten. Omdat de resultaten positief zijn, wordt een nieuw gebiedscontract voor de periode 2012-2016 voorbereid. Hiervoor wordt €80.000 ingezet, verdeeld over vijf jaar.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Afwerking project Welbuiten  

Door het faillissement van Heja Projectontwikkeling BV is deze partij niet in staat om het project Welbuiten in Halsteren af te werken. Aan de kant van de rotonde Vogelenzang moet nog een retentievoorziening worden gerealiseerd voor de opvang van regenwater. Verder moet de openbare ruimte worden ingericht en onderhouden.  De gemeente komt de bewoners van Welbuiten tegemoet en zal de nog openstaande verplichtingen van Heja afwerken. Om dit te kunnen doen, zal de gemeente afspraken maken met de curator. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Herinrichting Guido Gezellelaan

De Guido Gezellelaan – Pastoor Jutenlaan wordt heringericht vanaf het kruispunt met de Antwerpsestraatweg tot aan de rotonde Rooseveltlaan. De Guido Gezellelaan moet beter geschikt worden voor de ontsluiting van het verkeer richting centrum en zo de Antwerpsestraatweg ontlasten. De nieuwe inrichting van de Guido Gezellelaan als hoofdontsluitingsroute draagt ook bij aan een betere entree van de stad en meer samenhang tussen de langs de weg gelegen buurten tot stand brengen.

De weg wordt zodanig ingericht dat het woon- en leefklimaat verbetert door een verlaging van de gemiddelde rijsnelheid terwijl de doorstroming niet vertraagt. De oversteekbaarheid wordt verbeterd, met name in de buurt van de scholen. Een betere doorstroming van de Guido Gezellelaan verbetert ook de leefbaarheid (luchtkwaliteit) en de verkeersveiligheid op de Antwerpsestraatweg.

Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen van €2.974.271 voor de herinrichting. Met belanghebbenden wordt over het plan gecommuniceerd, onder meer door middel van een informatieavond.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Gemeentelijk vastgoedbeleid

In het collegeprogramma 2011-2014 is de ambitie vastgelegd om het management van het gemeentelijk vastgoed verder te professionaliseren een strategischer te laten opereren. Bij de verdere professionalisering van het gemeentelijk vastgoedmanagement hoort ook het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeleid. In de nota gemeentelijk vastgoedbeleid wordt een nadere uitwerking gegeven van het vastgoedbeleid, huur(prijs)beleid en actualisatie van het  onderhouds-beleid. Het college biedt de nota gemeentelijk vastgoedbeleid aan de gemeenteraad aan.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Bestemmingsplan De Zeeland   

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan De Zeeland gewijzigd vast te stellen. Het plangebied omvat de gebouwen van de Zeeland en de direct naastgelegen terreinen. Ook de panden aan de Van Konijnenburgweg, vanaf de rotonde tot aan het Geertruidaplein, zijn in het plangebied opgenomen. In de gebouwen van De Zeeland zijn onder meer voorzien: een supermarkt, grootschalige detailhandel, een bouwmarkt, maatschappelijke voorzieningen, horeca, en voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning. Voor de panden aan de Van Konijnenburgweg is het huidige gebruik opgenomen. Voor het pand, dat op het Geertruidaplein is voorzien, is een gemengde bestemming opgenomen met detailhandel, maatschappelijke voorzieningen en horeca.

De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op opmerkingen van de Gasunie waardoor op de plankaart de aanduiding ‘gasontvangststation’ is toegevoegd. Ook is bepaald dat voor het gebouw op het Geertruidaplein geen geluidgevoelige bestemmingen zijn toegestaan, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Jaarafsluiting grondbedrijf ultimo 2011

Het college heeft het verslag bouwgrondexploitaties 2011 met bijbehorend Meerjarenprogramma Grondbedrijf vastgesteld en legt dit voor aan de gemeenteraad. Daarnaast is ook de beheersverordening grondbedrijf aangepast.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Onrechtmatig gebruik Calandweg

B en W berichten de aanwezigen op een deel van een perceel aan de Calandweg hun gebruik dan wel bewoning van een deel van dit perceel te staken. Een aantal mensen heeft een deel van deze gemeentegrond onrechtmatig in gebruik genomen om hier standplaatsen te creëren.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Centrum voor Jeugd en Gezin XL Halsteren

De gemeenteraad heeft eind 2011 aan het college opdracht gegeven in Halsteren een gemeentelijke locatie aan te wijzen waar een Centrum voor Jeugd en gezin XL kan worden gevestigd. Het college beoogt De Wittenhorst hiervoor aan te wijzen, met als tweede optie de momenteel leegstaande naastgelegen bibliotheek. Naar verwachting zal in het derde kwartaal van dit jaar een concreet plan aan de raad worden voorgelegd.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Inkoop extra technische hygiënezorg

Het college heeft besloten bij de GGD West-Brabant extra zogenoemde technische hygiënezorg in te kopen tot een maximumbedrag van €9622. B en W willen de A-status voor het toezicht op kindercentra (kinderopvangvoorzieningen, gastouderbureaus en peuterspeelzalen) behouden. Hiervoor moeten jaarlijks alle kindercentra worden gecontroleerd conform de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Dit collegebesluit komt voort uit een bezuinigingsmaatregel van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg. Hierdoor zou de GGD voortaan 25% minder kindercentra controleren. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een brief.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Straatnaamgeving en nummeraanduiding terrein GGZWNB

Het college heeft besloten de straatnaamgeving op het terrein van de GGZWNB opnieuw vast te stellen door: het benoemen van een ruimte Arklaan, het intrekken van de straatnaam Rozenhof,

het vaststellen van de gewijzigde loop bij de: Acaciadreef , Buitenlust, Hertensingel, Hoofdlaan,  Lindendreef , Noachpad , Oude Molenbaan, Reigerlaan, ’t Waterbuurtje en Vijverdonk. Ook de nummeraanduiding van de verblijfsobjecten op het terrein is opnieuw vastgesteld. Door deze maatregelen is de feitelijke situatie weer in overeenstemming met het straatnamenbesluit.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Vaststelling 5e wijzigingsplan Buitengebied Oost

Het college heeft het 5e wijzigingsplan van het bestemmingsplan Buitengebied Oost vastgesteld. Het gaat om een uitbreiding van een agrarisch bouwblok ten behoeve van een  melkveehouderijbedrijf aan de Heimolen. De Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen heeft hierover een positief advies uitgebracht. Om deze uitbreiding mogelijk te maken, is het 5e wijzigingsplan Buitengebied Oost opgesteld en in procedure gebracht. Het plan wordt nu vastgesteld met inachtneming van de zienswijze van de provincie Noord-Brabant, waarbij nadere invulling is gegeven aan de waterparagraaf en de vereiste kwaliteitsverbetering. Hiermee is voldaan aan de ingediende zienswijze.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bezwaarschrift gehandicaptenparkeerkaart

B en W hebben besloten een bezwaarschrift, tegen het niet verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, ongegrond verklaard. Dit besluit is in lijn met het advies van de adviescommissie voor bezwaarschriften.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Last onder dwangsom vanwege geluidsoverlast

Het college van B & W legt een last onder dwangsom op aan een café aan de Potterstraat in verband met herhaalde overtredingen van de geluidsnormen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Medewerking vergroten woning

Het college heeft besloten om, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan het vergoten van een woning aan het Vagevuur in Lepelstraat. De vergroting leidt niet tot een stedenbouwkundige, ongewenste situatie.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Intrekking Wvg Calandweg

In juni 2010 is de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) in een groot deel van de Geertruidapolder ingetrokken. Voor de laatste percelen aan de Calandweg wordt de Wvg nu ook ingetrokken, zodat de eigenaren vrij zijn om hun onroerende zaak te vervreemden zonder het eerst aan de gemeente aan te bieden.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van raadsfracties. Het gaat om een antwoordbrief van GroenLinks over de huishoudinkomenstoets en bezuinigingen bij de sociale werkvoorziening en een antwoordbrief van D66 over de toegankelijkheid gebouwen.  

De antwoordbrieven zijn te vinden op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl > bestuurlijk informatiesysteem.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Brief aan presidium

Het college van burgemeester en wethouders informeert het presidium over de stand van zaken rond de bezuinigingen op de fractiekamers, in relatie tot het Lange termijn huisvestingsplan. Rond de zomervakantie moet hierover duidelijkheid zijn.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ontwerp-verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Korte Parkstraat

Het college heeft besloten eenrichtingsverkeer in te voeren in de Korte Parkstraat vanaf de Noordsingel naar de Korneel Slootmanslaan. Aangezien hier sprake is van een verandering van de rijrichting zal eerst een ontwerp-verkeersbesluit ter inzage worden gelegd.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ontwerpbegrotingen 2013 Verbonden Partijen

Het college heeft, met een aantal kanttekeningen, ingestemd met de ontwerpbegrotingen voor 2013 van de Regio West-Brabant, Belastingsamenwerking West-Brabant, Veiligheidsregio, Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant en de Regionale Ambulancevoorziening. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze kanttekeningen in de vorm van zienswijzen toe te zenden aan de besturen van deze Verbonden Partijen. Zij dienen vervolgens met deze zienswijzen rekening te houden wanneer zij een definitief besluit nemen over hun begrotingen.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Uitgelicht

Zoeken