Sluiten

Openbare besluitenlijst 19 juni 2012

Roks, M.

Inzameling oud papier met minicontainers

Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak waarbij er een wijziging plaats zal gaan vinden bij de inzameling van oud papier. Na beëindiging van de succesvolle proef met minicontainers voor de inzameling van oud papier en karton (OPK) is een evaluatie gemaakt waarin onder andere de rol van papierinzamelende verenigingen en scholen werd belicht.

In het afvalstoffenbeleidsplan worden nu ten aanzien van verenigingen en scholen uitgangspunten gesteld waarbij er van wordt uitgegaan dat inkomsten voor inzamelende scholen en verenigingen zoveel mogelijk op peil blijven en waarmee invulling wordt gegeven aan een motie hierover. Hierdoor kan tevens invulling worden gegeven aan het uitzetten van aparte papiercontainers voor alle laagbouwaansluitingen en het uitbreiden van het aantal ondergrondse papiercontainers voor hoogbouw.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Rozenoord en omgeving

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan Rozenoord en omgeving gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Voor de sportclubs wordt beperkt ruimte geboden om uit te breiden (als het gaat om clubhuizen en andere opstallen). Daarnaast is in het bestemmingsplan een gedeelte van het Groene Gordijn opgenomen. Vanaf 28 november 2011 heeft het plan 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt met behandeling van de zienswijzen voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Een van de zienswijzen heeft geleid tot een aanpassing van de regels ten aanzien van het bouwen op het sportpark. Daarnaast zijn gewijzigde inzichten ten aanzien van de invulling van de kavels van het Groene Gordijn aanleiding tot wijziging in het plan. Zo wordt op een deel van de kavels ook twee-onder-een-kappers toegestaan, in plaats van alleen vrijstaande woningen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerp-bestemmingsplan Binnenwegje 6

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Binnenwegje 6 in procedure te brengen. Het plan voorziet in de bouw van een tweede woning. Om tot een goede inpassing van de tweede woning te komen en verdere verdichting met woningbouw te voorkomen wordt het huidige bouwvlak opgedeeld in twee kleinere bouwvlakken. De aanpassing van het bouwvlak past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Nieuw-Borgvliet’. Om het bouwplan mogelijk te maken is deze procedure nodig.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Jaarrekening 2011 en dienstverleningsovereenkomst 2012 Parkeerbeheer

Het college heeft de jaarrekening 2011 van Parkeerbeheer en de begroting voor 2012 vastgesteld. Ook is kennisgenomen van het verslag over 2011, waarin de activiteiten staan beschreven die Parkeerbeheer uitvoert.

Hieruit blijkt onder meer dat er bijna 6000 vergunningen zijn afgegeven, er 20.000 manuren toezicht is gehouden, de gemiddelde bezettingsgraad van de parkeergarages tussen de 40 en de 60% ligt, de bewaakte fietsenstallingen goed gebruikt worden en er ruim 1 miljoen betaaltransacties aan de betaalautomaten waren.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Schadeclaim i.v.m. voormalige Bergse Haven

Het college heeft besloten om, na aanvullend onderzoek, een collegebesluit naar aanleiding van een schadeclaim in verband met voormalige Bergse Haven, aan te passen en de eigenaren van een perceel aan de Calandweg alsnog een vergoeding toe te wijzen voor gemaakte kosten in het verwervingstraject.

Zoals bekend lag er in verband met Bergse Haven de WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) op delen van gronden in het plangebied. Het gaat in dit geval om een bedrag van ruim € 7000,-.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Vestigen van een job-lodge aan de Seringstraat 70-84

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van een verzoek van Nederhome bv besloten in principe en onder voorwaarde medewerking te verlenen aan de vestiging van een zogenaamde job-lodge (een woonvoorziening voor arbeidsmigranten) in een leegstaand kantoorpand aan de Seringstraat 70-84 (hoek Parallelweg).

Het verzoek past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan, maar is in overeenstemming met de gemeentelijke beleidsrichtlijnen inzake de huisvesting van arbeidsmigranten.

Om medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsplanning juni – december

Het college heeft ingestemd met een brief aan het Presidium waarin een overzicht is opgenomen van de raadsvoorstellen die naar verwachting dit jaar nog aan de gemeenteraad aangeboden zullen worden.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman 

Brief over Den Enghel (ter bevestiging)

Het college heeft ingestemd met een brief aan de gemeenteraad over Den Enghel.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beantwoording raadsbrief Den Enghel (ter bevestiging)

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van een raadsbrief van D66 over Den Enghel.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Drugsscan 2011

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de drugsscan 2011. Uit de jaarlijkse evaluatie van het vulbeleid van Roosendaal en Bergen op Zoom door bureau Beke Advies en Lokale Zaken blijkt dat de buitenlandse softdrugs toeristen nagenoeg verdwenen zijn uit beide steden. Dit bleek al uit tellingen in het voorjaar van 201. Deze trend heeft zich in 2011 voortgezet. Verder waren er in 2011 in beide steden in totaal nog 355 meldingen van straathandel en 112 ruimingen van hennepteelt. In 2010 waren die aantallen respectievelijk 375 en 120.

De cijfers zijn na te lezen in de Drugsscan 2011.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman 

Last onder dwangsom aan Stichting clubhuis Tempo

Het college is overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Stichting Clubhuis Tempo aan de Marathonstraat 19. Bij het clubhuis van Tempo is meerdere malen sprake geweest van geluidsoverlast. Deze geluidsoverlast was zodanig dat sprake was van ernstige hinder. Het college heeft er nu voor gekozen om een last onder dwangsom op te leggen om zo geluidsoverlast te voorkomen. Het gaat om een bedrag van € 2000,- per geconstateerde overtreding.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

 

Uitgelicht

Zoeken